Për punonjësit e sektorit privat | Coronavirus.al

Për punonjësit e sektorit privat

  • Shpërnda postimin:

Për punonjësit e sektorit privat

Për të gjithë punonjësit e sektorit privat që mund të ushtrojnë aktivitetin e tyre në fashën e caktuar (shih kategorinë ‘Bizneset’)

Lejohet:
  • Lëvizja për punë duke respektuar oraret: 05:00-08:00 (për të shkuar) dhe 12:00-13:00 (për t’u kthyer). Në të dyja oraret lejohet të lëvizet vetëm një herë.
  • Vetëdeklarimi dhe pajisja me autorizim për mjetin e transportit kur punëdhënësi nuk mundet të ofrojë transport (për automjetet 4+1 mund të lejohet deri në 3 persona në mjet, ku personat duhet të pajisen me masat mbrojtëse të nevojshme si maska, doreza, dezinfektant; Për motomjetet, lejohet vetëm 1 person i cili duhet të jetë i pajisur me kaskë dhe maskë mbrojtëse)
Ndalohet:
  • Lëvizja dhe puna përtej fashës 0:5:00-13:00
  • Çdo procedurë për punësim personeli.