Akte Ligjore | Coronavirus.al

Akte Ligjore

 • Shpërnda postimin:
Data Akti ligjor Masat
24 .01. 2020 Urdhër i Ministrit përgjegjës për Shëndetësinë

“Përforcimin e pregatitjes për tu mbrojtur ndaj depërtimit të Koronaviris të ri dhe parandalimit të përhapjes së tij në Shqipëri”

1. Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) në bashkëpunim me ekspertet kombëtarë dhe mbështetur në udhëzimet e OBSH dhe ECDC të përcaktojë nivelin e rrezikut në lidhje me depërtimin dhe përhapjen e këtij virusi në vendin tonë.

2. ISHP të përforcojë survejancën e infeksioneve të rënda respiratore akute dhe pneumonive akute në bashkëpunim me të gjitha spitalet e vendit, kryesisht me QSUT dhe Spitalin “Shefqet Ndroqi” duke siguruar edhe marrjen e mostrave respiratore.

3. ISHP të përgatisë përkufizimin e rastit dhe udhëzimet për survejancën dhe hetimin epidemiologjik, hetimin e kontakteve, marrjen dhe transportin e mostrave dhe kontrollin e infeksionit për rastet e infektuara me koronavirusin e ri.

4. Shërbimi i sëmundjeve infektive në QSUT në bashkëpunim me shërbimin pediatrik në QSUT dhe shërbimin e sëmundjeve të mushkërive pranë Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” dhe ISHP, të përgatisë udhëzimet për menaxhimin e rasti të infektuar me koronavirusin e ri.

5. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor (ISHSH) të sigurojë mjetet personale të mbrojtjes në aeroportin e Rinasit dhe të përforcojë masat higjieno-sanitare në bashkëpunim me aeroportin.

6. ISHP në bashkëpunim me shërbimin shëndetësor në aeroportin e Rinasit dhe ne portin e Durrësit si dhe shërbimin Kombëtar të Urgjencës Mjekësore të përgatisë protokollet për menaxhimin e rasteve ne aeroport si dhe protokollet e karantinës kur kjo do te jete e nevojshme për kontaktet.

7. Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë (QSUT) dhe spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” të kryejnë vlerësimin e nevojave sipas listës përkatëse të OBSH në bashkëpunim me ISHP. Gjithashtu shërbimi i kujdesit intensiv në QSUT ne bashkëpunim me atë të klinikës infektive dhe Spitalit Shefqet Ndroqi të përcaktojë mënyrën e koordinimit të menaxhimit të pacienteve duke respektuar masat e kontrollit të infeksionit.

8. Spitalet dhe qendrat shëndetësore të marrin masa për të siguruar mjete të mbrojtjes personale dhe dezinfektuese dhe të sigurojnë kushtet e izolimit efektiv të pacienteve sipas nevojës dhe rekomandimeve përkatëse të ISHP.

9. ISHP të koordinojë të gjitha veprimet në vend me operatorin e kujdesit shëndetësor i cili duhet te zbatoje udhëzimet e ISHP.

10. Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor të marrë masa për të siguruar mbështetje financiare për spitalet kur kjo të jetë e nevojshme.

31.01.2020 Urdher i Ministrit përgjegjës par shendetësinë nr. 53

“Për ngritjen e komitetit të përkohshëm për parandalimin e infeksionit të CoronaVirus”

–                   Ngritjen e komitetit të përkohshëm për infeksionin e përhapur nga coronavirus i ri pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes sociale;

–                   Përbërjen e komitetit dhe sekretariati i tij si dhe përcaktimi i detyrave

–                   Pergatitjen e raporteve kombëtare për OBSH

–                   Nxitja e strukturave shëndetësore për të monitoruar progresin

–                   Përgatitja e planeve të veprimit

31.01.2020 Urdhër i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 53/1

“Per ngritjen e Task-Forces per parandalimin e infeksionit te perhapur CoronaVirus”

–                   Ngritja e Task forcës për parandalimin e infeksionit tëpërhapur nga coronavirus i ri pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes sociale;

–                   Zbatimi i planeve të komitetit të përkohshëm

–                   Raportimi pranë ministrit

24.02.2020 Urdher i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 105

“Per marrjen e masave higjieno-sanitare per parandalimin e perhapjes e infeksioneve respiratore perfshire COVID 19 ne institucionet parashkollore kopshte cerdhe dhe institucionet aresimore”

Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor dhe Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në bashkëpunim me institucionet arsimore dhe institicuonet e përfshira dhe në varësi të marrin masat si vijon:

a)              Sigurimin e kushteve higjieno-sanitare dhe artikujt higjieno-sanitar duke përdorur dezifenktuesit përkates

b)             Sigurimin e higjienës personale për fëmijët nxënësit dhe studentët

c)              Edukimin për higjienën sanitare

d)             Sigurimin e higjienës personale të personelit arsimor

 

Personeli shëndetësor në institucionet parashkollore dhe ato arsimore të kërkojnë nga drejtuesit e institucioneve arsimore të paraqesin numrin total të mungesave në frekuentim për arsye shëndetësore.

26.02.2020 Urdher i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 53/2

“Per Ngritjen dhe funksionimin e sherbimit te karantines ne mjedise të percaktuara”

Ngritjen e shërbimit të karantinës sipas kriteve të përcaktuara
08.03.2020 Urdher i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 131

“Per ndalimin e eksportit te barnave dhe pajisjeve mjekesore”

Ndalimin e eksportit të Barnave dhe pajisjeve mjekësore jashtë Republikës së Shqipërisë

 

08.03.2020 Urdher i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 132

“Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike the grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura”

 

Përditësuar me Urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë nr. 222 datë 1.4.2020

Mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike të tilla si aktivitete sportive, kulturore dhe konferenca deri në përfundim të të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-2019;

 

Anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura të tilla si koncerte, tubime dhe dëgjesa

08.03.2020 Urdher i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 133

“ Për kufizimin e lëvizjes së shoqëruesve dhe ose familjarëve të pacientëve nëpër spitale”

Në ambjentet e shërbimeve të urgjencës mjeksore në institutionet e kujdesit shëndetësor ndalohet hyrja e shoqëruesve dhe/ose familjarëve të pacientëve me përjashtim të rasteve kur nja kërkesë e tillë ven nga drejtoria spitalore;

 

Në ambjentet e shërbimit spitalor ku janë duke marrë trajtim spitalor pacientët ndalohet hyrja e shoqëruesve dhe ose familjatrëve të pacientëve me përjashtim të rasteve kur një kërkesë e tillë vjen nga drejtria spitalore;

8.03.2020 Urdher i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 134

“Për vetëkarantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali”

Shtetasit që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe vijnë nga zonat e izoluar  në Itali, të veto karantinohen per një periudhë 14 ditore, në ambjentet e banesës së tyre si një masë parandaluese për mospërhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 ;

 

Strukturat shëndetësore të sigurojnë mbikqyrjen e vazhdueshmë të të gjithë personave të identifikuar si persona që kanë hyrë në vendin tonë nga zonat e izoluara në Itali.

 

Moszbatimi i këtj urdhëri është i dënueshëm sipas parashikimeve të nenit 35 të ligjit nr 15/2016;

9.03.2020 Urdher i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 135

“Për mbylljen e institucioneve arsimore për parandalimin e përhapjes së COVID-19”

Mbylljen e institucioneve arsimore publike dhe jopublike për një periudhë dyjavore nga hyrja në fuqi e këtij urdhëri
09.03.2020 Urdhër i Ministrit pergjegjes per arsimin nr. 91

“Per nderprerjen e procesit mesimor ne te gjitha institucionet arsimore publike dhe jopublike”

Nderprerjen e procesit mesimor ne te gjitha institucionet arsimore publike dhe jopublike per nje periudhe dyjavore nga hyrja ne fuqi e ketij urdhri me qellim parandalimin e perhapjes se COVID-19

 

Ngarkohet per zbatimin e ketij urdhri, SP ne MASR, te gjitha institucionet arsimore, DAR dhe ZVAP

9.03.2020 Urdhër i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 135/1

“Për mbylljen e veprimtarisë së cerdheve për parandalimin e përhapjes së COVID-19”

Mbylljen e çerdheve në të gjithë vendin për një periudhë dyjavore nga hyrja në fuqi e këtij urdhri.
9.03.2020 Urdher i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 147

“Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në qëndrën spitalore universitare “ Nënë Tereza dhe spitalin Shefqet Ndroqi”

 

përditësuar me Urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë nr. 219 datë 1.4.2020

Ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në qëndrën spitalore universitare “Nënë Tereza dhe spitalin universitar Shefqet Ndroqi” deri në përfundim të të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-2019;

 

Përjashtim nga rregulli i përcaktuar në pikën 1 të këtij urdhëri bëjnë vetëm rastet kirurgjikale për patologji malinje të cilat do të zhvillohen sipas planifikimit;

10.03.2020 VKM nr. 207 datë 10.03.2020

“Për dhënie shpërblimi për personelin mjekë, infermierë dhe punonjës të tjerë”

Dhënien e shpërblimit mujor, në masën 125 000 (njëqind e njëzet e pesë mijë) lekë, për personelin mjekësor, specialistë të shëndetit publik që merren me epidemiologjinë, infermierë dhe specialistë të shërbimit laboratorik, të angazhuar në diagnostikimin dhe trajtimin mjekësor të personave të prekur nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-19.

Dhënien e shpërblimit mujor, në masën 65 000 (gjashtëdhjetë e pesë mijë), lekë, për personelin mbështetës, i angazhuar në institucionet ku trajtohen personat e prekur nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-19.

Shpërblimi, sipas pikës 1, të këtij vendimi, do t’u jepet edhe mjekëve dhe infermierëve që kanë dalë në pension dhe dëshirojnë të ofrojnë shërbim shëndetësor për trajtimin e personave të prekur nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-19.

Lista emërore e përfituesve, përfshirë ditët e angazhimit, sipas pikave 1, 2 dhe 3, të këtij vendimi, miratohet çdo muaj me urdhër të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

10.03.2020 VKM nr. 208 datë 10.3.2020

“Për caktimin e datave 10 deri 23 mars 2020 ditë pushimi për prindin kujdestar të fëmijëve të mitur”

Caktimin e datës 10 deri 23 mars 2020 ditë pushimi për njërin nga prindërit kujdestarë të fëmijëve, që frekuentojnë/ndjekin ose jo çerdhet, arsimin parashkollor dhe arsimin bazë, që janë nëpunës civilë dhe punonjës të tjerë të institucioneve publike, të nivelit qendror e vendor, si dhe në institucionet e tjera shtetërore.

Nëpunësit civilë dhe punonjësit e përmendur në pikën 1, të këtij vendimi, gjatë kësaj periudhe, ngarkohen të kryejnë çdo detyrë funksionale që ju ngarkohet nga eprori i drejtpërdrejtë ose titullari i institucionit, e cila mund të përmbushet në kushtet e banesës, nëpërmjet komunikimit telefonik apo të mënyrave të tjera të komunikimit elektronik.

Përjashtohen nga zbatimi i pikës 1, të këtij vendimi, prindërit që janë personel shëndetësor.

Për shkak të mbylljes së çerdheve dhe të institucioneve arsimore, në funksion të marrjes së masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit nga COVID-19, iu bëjmë thirrje të gjithë punëdhënësve privatë që të gjejnë mundësitë për trajtimin me pushim të punëmarrësve të tyre, sipas pikës 1, të këtij vendimi.

10.03.2020 Urdhër i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr 156

“Për marrjen e masave të vecanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID 19”

 

Ndryshuar me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë nr. 223 datë 1.4.2020

 

 

 

 

 

Ndryshuar me urdhrin nr. 262, datë 16.4.2020 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për një ndryshim në urdhrin nr. 156, datë 10.3.2020 “Për marrjen e masave të vecanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID 19”, i ndryshuar

1. Mbyllja për publikun deri në përfundim të të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-2019:

Ambienteve që ofrojnë shërbime në lokale nate

Të ambienteve të mbyllura të dedikuara për argëtimin e fëmijëve dhe të rinjve, aktiviteteve në palestra, qendra sportive, pishina, qendra interneti, qendra kulturore, sociale dhe argëtimi.

2. Ndalimin deri në përfundim të të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-2019:

a. Aktiviteteve sportive, sociale dhe kulturore;

b. Eskursioneve mësimore të organizuara prej institucioneve shkollore me destinacion brenda ose jashtë vendit;

c. Ndalimi i procedurave të konkursit për punësim personeli, konkurse shkollimi dhe specializimi.

3. Gjatë ditës aktivitetet e bareve, restoranteve, lokaleve, të ofrojnë shërbim për klientët duke respektuar distancën prej së paku dy metrash ndërmjet tavolinave në vendet ulur, dhë në çdo rast të garantojnë distancën prej së paku një metër të njëriut nga njëriu.

4. Institucionet publike dhe private, të hartojnë sipas fushës së përgjegjësisë së tyre duke prioritizuar kategoritë e shërbimit kryesisht nëpërmjet ofrimit të shërbimit online, punës në distancë, dhe vetëm në raste të domosdoshme të ofrojnë shërbimin ndërmjet kontaktit fizik. Për shërbimet për të cilat nevojitet kontakti i drejtpërdrejtë me publikun institucionet duhet të pajisin personelin me mjete pune mbrojtëse me qëllim ruajtjen e shëndetit të tyre.

5. Institucionet publike që ofrojnë shërbime pritjeje për publikun në sportel të marrin masa për të shfrytëzuar maksimalisht shërbimet online dhe platformën e-albania.

6. Organet e shërbimit postar duhet të garantojnë vazhdimësinë e shërbimit dhe të hartojnë një plan masash për të kufizuar kontaktet e punonjësve me publikun dhe për të shmangur grumbullimin e publikut në sportele apo ambiente të tjera të brendshme.

7. Detyrohen të gjithë personat që kanë hyrë në Shqipëri nga zona me rrezik epidemiologjik të identifikuara të tilla prej Organizatës Botërore të Shëndetësise, të plotësojnë skedën e udhëtarit në pikat hyrëse kufitare dhe të vetëkarantinohen detyrimisht për një periudhë 14 ditore nga data e hyrjes në kufi.

MSHMS rekomandon qytetarët të qëndrojnë në shtëpi duke shmangur daljet në ambiente publike, nëse kanë shenjat e infeksionit viral të telefonojnë 127 për të marrë udhëzimet e duhura se si të veprojnë mbështetur në gjendjen e tyre shëndetësore

10.03.2020 Urdhër i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr 156/1

“Për ndalimin e lëvizjes së të gjithë udhëtarëve drejt Italisë”

Ndalimin e lëvizjes së udhëtarëve me mjetet e transportit ajror nga aeroporti “Nënë Tereza” drejt Italisë, deri në një urdhër të dytë

Ndalimin e lëvizjeve me mjete transporti detar nga të gjitha portet drejt Italisë, deri në një urdhër të dytë

10.03.2020 Urdher I Ministrit pergjegjes per shendetesine nr. 157

“Per marrjen e masave per parandalimin e infektimit te perfituesve te sherbimeve te perkujdesit shoqeror”

Ne institucionet e perkujdesit shoqeror pezullohen/ndalohen vizitat ng ate afermit dhe familjaret. Ne raste specifike vizitat mund te lejohen vetem me miratim te titullarit te Sherbimit Social Shteteror.

 

Institucionet e perkujdesit shoqeror marrin masat e shtuara higjieno sanitare dhe dezifektimin e ambientit.

 

Te gjitha njesite vendore te kujdesit shendetesor si dhe ato publike dhe jo publike te vendosin kontakte me mjeket qe ushtrojne veprimtarine prane institucioneve te kujdesit shoqeror dhe te raportojne dhe monitorojne situaten shendetesore.

10.03.2020 Urdhër i Ministrit përgjegjës për infrastrukturen

“Për marrjen e masave të vecanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkakruar nga COVID 19”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njofton kompanitë e transportit ndërkombëtar të mallrave se duhet të dorëzojnë brenda ditës 14 Mars 2020, listën me emrat e drejtuesve të automjeteve të cilët do të kryejnë transportin ndërkombëtar.

“Në kuadër të organizmit të transportit ndërkombëtar të mallrave, si pasojë e masave të marra për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, kërkohet nga të gjitha kompanitë të cilat kryejnë transport ndërkombëtar të mallrave që brenda dates 14.03.2020, ora 23:00 të dorëzojnë në adresën e email transporti@infrastruktura.gov.al, listën e drejtuesve të automjeteve, të cilët kryejnë transport ndërkombëtar”, thuhet në një njoftim të shpërndarë sot nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Kjo listë duhet të përmbajë emër, atësi, mbiemër, ditëlindje, numër pasaporte dhe numrin e lejes së drejtimit ndërkombëtare.

Nga ana e autoriteteve do të lejohen të qarkullojnë vetëm kompanitë të cilat do të dërgojnë emrat e drejtuesve të tyre.

MIE njoftoi pezullimin e transportit të pasagjerëve me Italinë, por bëri të ditur se transporti i mallrave nuk do te prekej nga masat shtrënguese në kuadër të emergjencës së Coronavirusit. Me masat e marra nga Qeveria për pezullimin e lëvizjes së automjeteve, kompanitë e transportit të mallrave do të duhet të regjistrojnë drejtuesit e mjeteve për të mundësuar vijimin e punës se tyre.

10.03.2020 Vendim i Keshillit te Larte Gjyqesor nr. 127 1.             Pezullimin e veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore ne te gjitha gjykatat e vendit, te juridiksionit te pergjithshem dhe te posacem per shkak te situates qe shkaktohet nga COVID19

2.             Perjashtohen nga efektet e ketij pezullimi veprimtaria dhe sherbimet gjyqesore qe lidhen me ceshtje

11.03.2020 Urdher I Ministrit pergjegjes per shendetesine nr. 158

“Per pezullimin e funksionimit te komisioneve te vleresimit te personave me aftesi te kufizuar dhe invalideve te punes.

Përditësuar me Urdhër të Ministrit të Shëndetësisë nr. 220 datë 1.4.2020

1.             pezullimin e shqyrtimit te ankesave nga komisionet eprore mjekesore te caktimit te aftesimit per pune te culat funksionojne prane Institutit te Sigurimeve Shoqerore dhe Sherbimit Social Shteteror.

2.             Pezullimin e funksionimit te Komisioneve Mjekesore te Caktimit te Aftesise per Pune dhe Komisioneve Shumedisiplinore te vleresimit te aftesise se kufizuar prane te cilit paraqiten individe per vleresim/rivleresim.

3.             Pezullimin e funksionimit te komisioneve te percaktuara ne pikat 1 dhe 2 te ketij urdhri behet deri në përfundim të të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-2019.

11.03.2020 Urdher I Ministrit pergjegjes per shendetesine

 

“Per kufizimin e levizjes se pacienteve, shoqeruesve dhe/ose familjareve dhe organizimin e sherbimeve ne institucionet e kujdesit shendetesor ku kryhen vizita dhe konsulta ambulatore”

Ne ambientet e brendshme apo strukturat e vecanta te institucioneve te kujdesit shendetesor, poliklinika e spitale te sistemit public dhe jopublik ku zhvillohen vizita dhe konsulta ambulatore te merren masat e menjehershme per ndalimin dhe grumbullimin e pacienteve dhe organizimin e sherbimit ambulatory duke ruajtur perimetrin e sigurise per parandalimin e perhapjes se COVID-19. Distanca midis pacienteve dhe ofruesve te sherbimit duhet te jete jo me pak se 1.5 meter distance midis njeri tjetrit.

 

Ndalohet prezenca e familjareve dhe te afermve ne mjediset e konsultave, poliklinikave, qendrave shendetesore me qellim parandalimin e perhapjes se COVID-19

 

Operatori I sherbimeve te Kujdesit Shendetesor organizon punen ne institucionet e kujdesit shendetesor, qendra shendetesore, poliklinika dhe spitale per te siguruar bazen e sherbimeve te nevojshme baze per qytetaret duke ncitur perdorimin e sherbimit online dhe platformave e-albania dhe telemjekesia

 

Fondi I sigurimeve te detyrueshme te kujdesit shendetesor te marre masat per nxjerrjen e udhezimeve per lehtesimin e procedurave dhe perdorimin e sistemeve elektronike ne paketen e barnave te rimbursueshme duke krijuar dhe promovuar sherbimet online.

 

Ngarkohen per zbatimin e ketij urdhri, Operatori I Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor, FSDKSH, ISHSH, strukturate shendetesore te kujdesit shendetesor ne te gjitha spitalet publike dhe private.

11.03.2020 Urdher i Ministrit përgjegjës për shëndetësinë nr. 156/2

“Per shpalljen e gjendjes se epidemise nga infeksioni covid-19”

1.             shpalljen e gjendjes se epidemise nga infeksioni COVID-19 deri ne nje urdher te dyte

2.             Instituti I shendetit public dhe gjithe institucionet e ligjit 15/2016 “Per parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe semundjeve infective” te zbatojne protokollet specifike per nderhyrje ne situaten epidemike te shkaktuar nga COVID-19.

3.             Ngarkohet Instituti I shendetit public, inspektorati shteteror shendetesor, operatori qendror I kujdesit shendetesor e te gjithe institucionet e kujdesit shendetesor ne bashkepunim me Policine e Shtetit, Drejtorine e Pergjithshme te Emergjencave Civile, organet e qeverisjes vendore te nderrmarrin te gjitha hapat sipas planeve te veprimit te situates epidemike.

11.03.2020 Urdher I ministrit pergjegjes per shendetesine nr. 160 “Per nderprerjen e nderhyrjeve kirurgjikale te planifikuara ne te gjithe strkuturat spitalore publike dhe jopublike”

Përditësuar me Urdhër të Ministrit të Shëndetësisë nr. 218 datë 1.4.2020

Nderprerjen e te gjithe nderhyrjeve kirurgjikale te planifikuara ne te gjithe strukturat spitalore publike dhe jopublike deri në përfundim të të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-2019.

 

Perjashtim nga rregulli I percaktuar ne piken 1 te ketij urdheri bejne vetem nderhyrjet kirurgjikale per patologjite malinje, te cilat do te zhvillohen sipas planifikimit.

 

Ngarkohen per zbatimin e ketij urdhri strukturat spitalore publike dhe jopublike dhe FSDKSH.

11.03.2020 Akti normativ nr. 2 datë 11.03.2020

 

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”

 

Në ligjin nr.15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infective”, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

Neni 1
Në shkronjën “c”, të nenit 7, pas fjalës ”… izolimi …” shtohet fjala “… vetëkarantinim …”.

Neni 3

“5.1. Në rast të një epidemie, fatkeqësie natyrore, aksidenti të rëndë, që mund të favorizojë shpërthime epidemike, për të siguruar zbatimin e masave parandaluese, sipas këtij ligji, angazhohen Policia e Shtetit dhe Forcat e Armatosura, në ndihmë të saj. Policia e Shtetit angazhohet me kërkesë të ministrit përgjegjës për shëndetësinë. Forcat e Armatosura angazhohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, pas kërkesës së ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike. Kur angazhohen Forcat e Armatosura, ato drejtohen nga komandantët, sipas detyrave që marrin.”.

Në nenin 35, “Kundërvajtje administrative”, bëhen ndryshimet dhe shtesa e mëposhtme:
1.. Shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “dh” ndryshohen, si më poshtë vijon:
“b) Mosmarrja e masave të përgjithshme, sipas përcaktimeve të bëra në shkronjat “a”, “b”,

“c”, “ç”, “d”, “dh”, “e”, dhe “f”, të nenit 6, të këtij ligji, dënohet me gjobë, nga 500 000 (pesëqind mijë) deri në 700 000 (shtatëqind mijë) lekë dhe, në rast përsëritjeje, me mbyllje të veprimtarisë;

c) Mosmarrja e masave të veçanta, sipas përcaktimeve të bëra në nenin 7, të këtij ligji, dënohet me gjobë, nga 100 000 (njëqind mijë) deri në 700 000 (shtatëqind mijë) lekë;

ç) Refuzimi për vendosjen nën mbikëqyrje shëndetësore, sipas përcaktimeve të pikës 1, të nenit 17, dënohet me gjobë 100 000 (njëqind mijë) lekë, për personin, objekt i mbikëqyrjes shëndetësore, dhe 700 000 (shtatëqind mijë) lekë për punëdhënësin e tij;

dh) Moskryerja e veprimeve të detyrueshme për përballimin e epidemive, sipas përcaktimit të bërë në nenin 21, të këtij ligji, dënohet me gjobë, nga 100 000 (njëqind mijë) deri në 500 000 (pesëqind mijë) lekë, dhe me mbyllje të veprimtarisë;”.

1.    Pas pikës 1 shtohet pika 1.1, me këtë përmbajtje:

“1.1 Masa e gjobës dhe/ose masa të tjera administrative për moszbatimin e masave të përgjithshme dhe të veçanta, përkatësisht, sipas neneve 6, pika 2, dhe 7, pika 5, të këtij ligji, përcaktohen në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave.”.

11.3.2020 Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.211,

Për angazhimin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për të siguruar zbatimin e massive parandaluese nodal epidemisë të shkaktuar nga COVID – 19”

1. Angazhimin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për të siguruar zbatimin e masave parandaluese ndaj epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

2. Detyrat operacionale dhe niveli i angazhimit do të përcaktohen me urdhër të Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe do të koordinohen me Policinë e Shtetit.

3. Drejtimi operacional i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë do të kryhet në përputhje me përcaktimet e legjislacionit në fuqi për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

4.Ngarkohet Ministri i Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi.

11.03.2020 Urdher I DAP nr. 31

“Për miratimin e planit te masave organizative dhe administrative nga DAP në kuadër të ndalimit tëCOVID-19, I ndryshuar

3.             Të gjitha procedurat e e rekrutimit ne sherbimin civil per institucionet e administrates shteterore te menaxhuara nga DAP pezullohen.

4.             Rritjen e masave higjieno-sanitare ne te gjitha mjediset e punes se DAP dhe dezifektimin e ambienteve te brendshme te godines.

12.03.2020 Urdhër i Ministrit përgjegjës par shëndetësinë nr 164

“Për mbylljen e breve, restoranteve, lokaleve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët“

Përditësuar me Urdhër të Ministrit të Shëndetësisë nr. 217 datë 01.04.2020

Mbylljen e bareve, restoranteve, fast food, lokaleve që ofrojnë shërbim për klientet në të gjithë vendin deri në përfundim të të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-2019:

 

Përjashtim nag rregulli i përcaktuar në pikën 1 vetëm për shërbimin në banes (delivery) I cili kryehet duke respektuar rregullat higjienike të miratuara.

 

Përdorimi i shërbimeve të bareve dhe restoranteve në strukturat akomoduese vetëm për qytetarët e akomoduar në strukturat akomoduese përkatëse deri në datën 3.04.2020;

 

Strukturat akomoduese ndalohet të ofrojnë shërbim bar dhe restorant për qytetarët që nuk janë klient të strukturës akomoduese deri në datën 3.04.2020;

 

Ngarkohet per zbatimin e këtij urdhëri Inspektoriati shtetëror Shëndetësor, operatori i shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe subjektet që ushtrojnë aktivitet e përcaktuara në pikën 1 të këtij urdhëri.

 

Inspektoriati shtetëror shëndetësor mbikqyr zbatimin e urdhërit dhe vendos masën e gjobës sitas legjislacionit në fuqi.

12.03.2020 Urdher i Ministrit pergjgjegjes per shendetesine nr. 165

“Per mbylljen e kabineteve/klinikave dentare”

Përditësuar me Urdhër të Ministrit të Shëndetësisë nr. 221 datë 01.04.2020

Shfuqizuar me urdhrin nr. 300, datë 8.5.2020, të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për ofrimin e shërbimeve stomatologjike në klinika/kabinete dentare”

Mbylljen e kabineteve/klinikave dentare ne te gjithe vendin deri në përfundim të të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-2019.

 

Rastet e urgjencave stomatologjike te trajtohen ne kliniken stomatologjike Universitare prane Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza” dhe ne institucionet stomatologjike publike qe do te funksionojne vetem per sherbimin e urgjences stomatologjike.

 

Ngarkohet per zbatimin e ketij urdhri Inspektorati Sheteror Shendetesor, Operatori I Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor dhe subjektet qe ushtrojne aktivitet e percaktuar ne piken 1 te ketij urdhri.

 

Inspektorati Sheteror Shendetesor mbikqyr zbatimin e Urdhrit dhe vendos masen e gjobes sipas legjislacionit ne fuqi.

12.03.2020 Urdhër i Ministrit përgjegjës par shëndetësinë nr 168

“Per ndalimin/kufizimin e lëvizjeve me mjete transporti“

Ndalimin e qarkullimit të mjeteve të transportit publik dhe privat, përfshirë automjetet private, brenda Tiranës dhe Durrësit dhe nga Tirana dhe Durrësi drejt zonave të tjera të vendit dhe anasjelltas, duke filluar nga ora 06:00 e datës 13.03.2020 deri në orën 24:00 të datës 15.03.2020.

 

Ndalimin e qarkullimit të mjeteve të transportit publik dhe privat, përfshirë automjetet private, në Shkodër, Lezhë, Elbasan, Lushnje, Fier dhe Vlorë duke filluar nga ora 06:00 e datës 13.03.2020 deri në orën 24:00 të datës 15.03.2020.

 

“Përjashtim nga rregulli i përcaktuar në pikën 1 dhe 2 të këtij urdhëri bëhet për autoambulancat, automjetet që kryejnë funksione shërbimi me funksion publik dhe ato që transportojnë mallra. Autorizimi për qarkullimin e autoambulancave, automjeteve që kryejnë funksione shërbimi shtetëror dhe ato që trasportojnë mallra kryhet sipas urdhëzimeve të Policisë së Shtetit. Gjithashtu përjashtohen të gjithë personat me sëmundje kronike që kanë të planifikuara terapi mjekimi në spitale të shoqëruar nga vetëm një person.

12.03.2020 Drejtori i Përgjithshëm I Policisë së Shtetit

Telegram I Policisë së Shtetit

Në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, duke e konsideruar si domosdoshmëri marrjen e masave shtesë për të mbrojtur çdo qytetar, çdo familje dhe vetë Shqipërinë, nga përshkallëzimi agresiv i sulmit të COVID-19, mbi ne dhe të afërmit tanë, të mos lejohet qarkullimi i mjeteve si më poshtë:

1.Nga dita e premte, datë 13.03.2020, ora 06:00, deri të dielën, datë 15.03.2020, ora 00:00, të mos lejohet të qarkullojnë automjete të transportit ndërurban, automjetet private drejt Tiranës dhe Durrësit apo anasjelltas, nga Tirana dhe Durrësi, në drejtim të zonave të tjera të vendit.

2.Nga dita e premte, datë 13.03.2020, ora 06:00, deri të dielën, datë 15.03.2020, ora 00:00, të mos lejohet qarkullimi i automjeteve private brenda në qytetin e Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Lezhës, Elbasanit, Lushnjës, Fierit dhe Vlorës.

3. Qarkullimi i automjeteve në këto territore do të jetë i hapur vetëm për autoambulancat dhe automjetet që kryejnë funksione shërbimi shtetëror (personeli shëndetësor dhe social dhe shërbimet mbështetëse në strukturat e kujdesit shëndetësor, publike dhe jopublike, personeli i farmacive publike dhe jopublike, personeli që ofron shërbimet e furnizimit me ushqime, medikamente, shërbimet e kateringut, shërbimet postare, zjarrfikëse, funerale, energjisë, ujësjellës kanalizime, shërbimet private të ruajtjes së sigurisë së objekteve, shërbimet aeroportuale dhe personeli i linjave ajrore), duke dërguar pranë adresës së email: policiarrugore@asp.gov.al, listën e personave të autorizuar dhe duke i paraqitur punonjësve të Policisë një kopje të këtij email-i.

4. Qarkullimi i automjeteve të personave me sëmundje kronike që kanë të planifikuara terapi mjekimi në spitale, duke provuar përmes një dokumenti nevojën për trajtimin e tyre, do të jetë i hapur.

5.Do të lejohen të qarkullojnë automjete të personelit të medias, duke paraqitur dokumentin e tyre të punësimit ose kartën e gazetarit.

6. Për qarkullimin vajtje – ardhje nga aeroporti i Rinasit, drejtuesi i automjetit duhet t’i tregojë punonjësit të policisë, biletat e fluturimit të personave që do të largohen apo foton e biletave të personave që do të mbërrijnë.

7. Marrja në automjetin e punës, e personave të familjes apo personave të tjerë që s’kanë lidhje me detyrën shtetërore është rreptësisht e ndaluar dhe do të ndëshkohet me sanksione të rënda të parashikuara në legjislacionin përkatës.

Policia e Shtetit kërkon mirëkuptimin e të gjithë drejtuesve të automjeteve që të respektojnë këto kufizime me rigorozitet, me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, duke kontribuuar të gjithë për sigurinë e jetës.

12.03.2020 Vendim I Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise Masat e ndërmarra nga Qeveria Shqiptare me qëllim frenimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga virusi COVID-19, pritet të ndikojnë në vëllimin e aktivitetit të bizneseve dhe për rrjedhojë dhe në uljen e gjenerimit të nivelit të të ardhurave. Ngadalësimi i aktivitetit të njësive ekonomike mund të ndikojë në aftësinë paguese të këtyre subjekteve për tre muajt në vijim.

Në mbështetje të ekonomisë shqiptare në kushtet e situatës së krijuar në vend nga përhapja e infeksionit të shkaktuar nga virusi COVID-19, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi:

• Miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja”

• Miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka”

• Miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”

Në secilën rregullore u shtua një dispozitë e përkohshme e cila u krijon lehtësi bankave dhe subjekteve financiare jobanka, si dhe shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve të tyre për periudhën mars – maj 2020, që në rastet kur evidentohen paaftësi paguese të kredimmarrrësve të mos jenë subjekt i zbatimit të kërkesave të këtyre rregulloreve që lidhen kryesisht me klasifikimin dhe krijimin e fondeve për provigjione.

Këto ndryshime nuk parashikojnë shpenzime buxhetore dhe as kosto shtesë për subjektet e këtyre rregulloreve.

 

14.03.2020 Urdhër i Ministrit përgjegjës par shëndetësinë

“Per kufizimin e lëvizjeve brenda vendit“

Ndalimin e lëvizjeve me mjetet e trasportit publik dhe privat të udhëtarëve qytetas, ndërqytetas dhe rrethqytetas deri në një urdhër të dytë.

Përjashtim nga rregulli i caktuar në pikën 1 të këtij urdhëri bëjnë mjetet e trasportit të pajisura me autorizim të posacëm nga autoritet kompetente dhe mjetet e trasportit të punonjësve në institucionet publike dhe/ose privatë të cilët lejohen të qarkullojnë në intervalin kohor 5:00 deri në orën 8:00 dhe midis intervalit kohor nga ora 16:00 deri 17:00.

Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dhe strukturat përgjgjëse të Policisë së Shëttit dhe Policisë Bashkiake.

14.03.2020 Urdhër i Ministrit përgjegjës par shëndetësinë nr 173

“Per kufizimin e  te gjitha levizjeve te mjeteve te transportit ne pikat kufitare tokesore“

Ndalimin e levizjeve me mjetet e transportit per udhetaret “autobuza, autovetura etj) ne hyrje dhe ne dalje ne pikat e kalimit kufitar tokesor duke filluar nga ora 23:59 e dates 15.03.2020. ky kufizim do te qendroje ne fuqi deri ne nje urdher te dyte te Ministrit pergjegjes per shendetesine.

Perjashtim nga rregulli i caktuar ne piken 1 bejne mjetet e transportit per mallrat, produktet ushqimore, barna dhe pajisjet mjekesore dhe produktet e tjera te nevojshme per sherbimin shendetesor

Ngarkohen per zbatimin e ketij urdhri ISHSH dhe OSHKSH te bashkepunojne me autoritetet pergjegjese per kufirin dhe Drejtorine e Doganave dhe MIE.

14.03.2020 Urdhri i Ministrit pergjegjes per transportet

“Për kufizimin e transportit te pasagjereve me Greqine”

Me qellim parandalimin e perhapjes se virusit COVID-19 ne Shqiperi duke filluar nga ora 10:00 e dates 14.03.2020, ndalohet transporti i pasagjereve:

a)          Permes rrugeve ajrore per/dhe nga te gjitha aeroportet e Greqise

b)         Permes linjave te miratuara nderkombetare tokesore dhe taksive te licencuara per dhe nga te gjitha qytetet e Greqise;

c)          Permes linjave te licencuara te transportit detar per dhe nga te gjitha portet e Greqise.

Perjashtohen nga zbatimi i ketij urdhri qarkullimi per dhe nga Greqia me automjete personale 4+1 dhe transporti i mallrave.

14.03.2020 Urdhri I Ministrit pergjegjes per shendetesine

“Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Greqinë”

Ndalimin e transportit te pasagjereve permes rrugeve ajore per dhe nga te gjtha aeroportet e Greqise duke filluar nga date 15.03.2020 deri ne nje urdher te dyte.

Ngarkohen per zbatimin e ketij urdhri ISHSH dhe OSHKSH te bashkepunojne me autoritetet pergjegjese per kufirin dhe Drejtorine e Doganave dhe MIE.

Dt.15.03.2020 Akti normativ nr. 3 datë 15.03.2020

 

“Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19

i ndryshuar me aktet normative nr. 4, nr.5, nr.8, nr.12 dhe nr. 14

Neni 1

Objekti dhe subjektet

Ky akt normativ ka për objekt përcaktimin e masave të veçanta që do të merren ndaj personave fizikë/juridikë apo individë, shqiptarë ose të huaj, pavarësisht vendbanimit të tyre, të cilët shkelin rregullat, vendimet, urdhrat dhe udhëzimet e nxjerra nga organet kompetente, gjatë gjithë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19.

Neni 2

Qëllimi

Ky akt normativ ka për qëllim përcaktimin dhe forcimin e zbatimit të rregullave, të vendimeve, të urdhrave dhe të udhëzimeve të nxjerra nga organet kompetente, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, për parandalimin dhe luftimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19.

Neni 3

Masat e veçanta administrative

1. Subjektet që eksportojnë barna dhe pajisje mjekësore nga Republika e Shqipërisë, pa autorizim të posaçëm të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për kryerjen e këtij aktiviteti, dënohen me gjobë në masën 5 000 000 (pesë milionë) lekë dhe iu sekuestrohet e gjithë sasia e barnave/pajisjeve mjekësore. Në rast përsëritjeje, masave të mësipërme iu shtohet edhe ndalimi i eksportit të barnave/pajisjeve mjekësore, deri në 6 muaj.

2. Subjektet apo individët që organizojnë zhvillimin e aktiviteteve publike dhe jopublike, si aktivitete sportive, kulturore dhe konferenca, apo grumbullimet masive në vende të mbyllura apo të hapura, si koncerte, tubime dhe dëgjesa publike, dënohen me gjobë në masën 5 000 000 (pesë milionë) lekë për organizatorët dhe ndalimin e aktivitetit.

3. Hyrja e shoqëruesve dhe/ose e familjarëve të pacientëve në ambientet e shërbimit të urgjencës mjekësore, institucionet e kujdesit shëndetësor, ambientet e shërbimit spitalor ku janë duke marrë trajtim spitalor pacientët, vetëm me përjashtim të rasteve kur një kërkesë e tillë vjen nga drejtoria spitalore, dënohen me gjobë në masën 500 000 (pesëqind mijë) lekë për shoqëruesin dhe/ose familjarin e pacientit si dhe për personin përgjegjës që ka për detyrë zbatimin e këtij rregulli.

4. Dënohet me gjobë në masën 700 000 (shtatëqind mijë) lekë:

a) Shtetasi, i cili hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe nuk deklaron ardhjen e tij nga zonat e prekura nga infeksioni COVID-19, të deklaruara nga organet kompetente, vendase ose të huaja apo ndërkombëtare;

b) Shtetasi, i cili hyn nga zonat e prekura në territorin e Republikës së Shqipërisë, që nuk vetëkarantinohet për një periudhë 14-ditore në ambientet e banesës së tij, si një masë parandaluese për mospërhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID–19;

c) Shtetasi, i cili vjen nga zonat e prekura dhe nuk zbaton urdhrin e dhënë nga organet kompetente për vetëkarantinimin e detyrueshëm;

ç) Shtetasi, i cili ka rezultuar pozitiv dhe nuk zbaton urdhrin e dhënë nga organet kompetente për vetëkarantinimin e detyrueshëm.

5. Institucionet arsimore, çerdhet dhe kopshtet, publike dhe jopublike, që nuk mbyllin aktivitetin e tyre për periudhën e përcaktuar nga autoritetet kompetente, dënohen me gjobë në masën 5 000 000 (pesë milionë) lekë për institucionet arsimore, publike/jopublike, dhe në masën 1 000 000 (një milion) lekë për çerdhet dhe kopshtet, publike/jopublike. Në rast përsëritjeje iu shtohet edhe mbyllja e veprimtarisë për një periudhë 6-mujore.

6. Subjektet apo individët, publikë apo privatë, që zhvillojnë aktivitete në ambientet e mbyllura të argëtimit për fëmijë e të rinj, palestrat, qendrat sportive, pishinat, qendrat e internetit, qendrat kulturore, që nuk zbatojnë urdhrin e organit kompetent për mbylljen e tyre, dënohen me gjobë në masën 1 000 000 (një milion) lekë, dhe në rast përsëritjeje iu shtohet edhe mbyllja e veprimtarisë për një periudhë 6-mujore.

7. Subjektet apo individët, të cilët nuk zbatojnë urdhrat e dhëna nga organet kompetente për mosmbylljen e bareve, lokaleve, restoranteve dhe klubeve, dënohen me gjobë në masën 1 000 000 (një milion) lekë dhe në rast pësëritjeje iu shtohet edhe mbyllja e aktivitetit për një periudhë 6-mujore.

8. Subjektet dhe individët, publikë apo privatë, të cilët, në kundërshtim me urdhrat e autoriteteve kompetente, lejojnë zhvillimin e aktiviteteve sportive, sociale, kulturore, ekskursionet mësimore të organizuara nga institucionet arsimore, publike dhe private, brenda dhe jashtë vendit, dënohen me gjobë në masën 1 000 000 (një milion) lekë dhe në rast pësëritjeje iu shtohet edhe mbyllja e aktivitetit për një periudhë 6-mujore.

9. Organet e shërbimit postar duhet të garantojnë vazhdimësinë e shërbimit dhe të hartojnë një plan masash për të kufizuar kontaktet e punonjësve me publikun dhe për të shmangur grumbullimin në sportele apo në ambiente të tjera të brendshme. Moszbatimi i këtij detyrimi dënohet me gjobë në masën 1 000 000 (një milion) lekë dhe në rast përsëritjeje iu shtohet edhe mbyllja e veprimtarisë për një periudhë 6-mujore.

10. Në ambientet e brendshme apo strukturat e veçanta të institucioneve të kujdesit shëndetësor, të poliklinikave, të spitaleve, publike e jopublike, ku zhvillohen vizita dhe konsulta ambulatore, të merren masa të menjëhershme për ndalimin e grumbullimit të pacientëve. Moszbatimi i këtij detyrimi dënohet me gjobë në masën 1 000 000 (një milion) lekë dhe në rast përsëritjeje iu shtohet edhe mbyllja e veprimtarisë për një periudhë 6-mujore.

11. Drejtuesit e automjeteve, të cilët nuk zbatojnë ndalimin e qarkullimit të mjeteve të transportit, publik dhe privat, përfshirë automjetet private, në zonat dhe oraret e përcaktuara nga organet kompetente, dënohen me heqje të lejes së drejtimit për një periudhë trevjeçare dhe me bllokim të mjetit. Nga ky rregull përjashtohen personat e autorizuar nga organet kompetente.

12. Rritja e çmimit të shitjes të të gjitha mallrave dhe produkteve ushqimore, barnave, pajisjeve mjekësore dhe shërbimeve, në krahasim me çmimin e tyre në shitje të rregullt, të tregtuar në muajt paraardhës nga data e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ, dhe për produktet sezonale, sipas çmimit të tregtuar në të njëjtën periudhë kohore në vitin paraardhës nga data e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ, kur nuk vjen si pasojë e rritjes së çmimit nga importi i tyre, dënohet me gjobë në masën 5 000 000 (pesë milionë) lekë për tregtuesit me shumicë dhe 100 000 (njëqind mijë) lekë për tregtuesit me pakicë. Në rast përsëritjeje iu shtohet edhe mbyllja e veprimtarisë për një periudhë 6-mujore.

13. Të gjitha transmetimet audiovizive me më shumë se dy persona në të njëjtën studio televizive dënohen me gjobë në masën 1 000 000 (një milion) lekë dhe në rast përsëritjeje iu shtohet edhe vendosja e bllokimit, të pjesshëm ose të plotë, të transmetimit nga media audiovizive si dhe bllokimi dhe/ose ndalimi i funksionimit të pajisjeve, pas marrjes së vendimit nga ministria përgjegjëse për shëndetësinë dhe zbatohet nga organi kompetent.

14. Mosofrimi i shërbimeve nga farmacitë, tregtuesit me shumicë të barnave dhe prodhuesit e barnave, duke zbatuar kriteret e sigurisë të përcaktuara nga organet kompetente, dënohet me gjobë në masën 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë për tregtuesit me shumicë dhe në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për tregtuesit me pakicë. Në rast përseritjeje me bllokimin e të gjithë sasisë së mallit dhe mbylljen e veprimtarisë për një periudhë trevjeçare.

15. Mosofrimi i shërbimeve nga subjektet/individët që tregtojnë produkte ushqimore, me shumicë apo pakicë, duke zbatuar kriteret e sigurisë të përcaktuara nga organet kompetente, dënohet me gjobë në masën 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë për tregtuesit me shumicë dhe në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për tregtuesit me pakicë. Në rast përsëritjeje me bllokimin e të gjithë sasisë së mallit dhe mbylljen e veprimtarisë për një periudhë trevjeçare.

16. Në varësi të dinamikës së spitalizimit të të prekurve nga infeksioni COVID-19, me urdhër të ministrit përgjegjës për shëndetësinë, vendosen në dispozicion edhe strukturat private spitalore, ambulatore, hoteliere, autoambulancat dhe personeli përkatës, shëndetësor e mbështetës. Me propozim të ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe të ministrit përgjegjës për rindërtimin, çdo strukturë/objekt tjetër që konsiderohet i domosdoshëm, vendoset në dispozicion për përballimin e situatës së shkaktuar nga COVID-19.

Moszbatimi i këtij urdhri dënohet me gjobë në masën 5 000 000 (pesë milionë) lekë dhe në rast përsëritjeje vendoset bllokimi i aktivitetit, duke e vendosur strukturën në dispozicion të shërbimit publik shëndetësor gjatë gjithë kohëzgjatjes së infeksionit COVID-19. Në këtë rast, personeli përkatës, shëndetësor e mbështetës, është i detyruar të shërbejë nën drejtimin e strukturave shëndetësore shtetërore. Moszbatimi i këtij detyrimi nga personeli përkatës, shëndetësor e mbështetës, dënohet me gjobë në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë dhe në rast përsëritjeje iu shtohet edhe heqja e të drejtës së ushtrimit të profesionit për një periudhë dhjetëvjeçare.

17. Individët, të cilët nuk zbatojnë urdhrin e dhënë nga organet kompetente për kufizimin e lëvizjes vetëm në fasha orare të caktuara dhe të pashoqëruar me persona të tjerë në krah, dënohen me gjobë 10 000 (dhjetë mijë) lekë, si dhe me mospërfitimin nga paketa financiare e solidaritetit dhe bllokim 3 (tre) muaj të automjetit privat, nëse e disponon një të tillë.

18. Individët, të cilët nuk zbatojnë urdhrin e dhënë nga organet kompetente për kufizimin e lëvizjeve në parqe dhe zona të gjelbërta të hapura, në zonat urbane, apo mjedise të tjera publike të hapura, dënohen me gjobë në masën 20 000 (njëzet mijë) lekë dhe me bllokim 3 muaj të automjetit privat, nëse e disponon një të tillë.

19. Për individët, të cilët, në kushtet e shkeljeve të pikave 17 dhe 18, të këtij neni, lëvizin me biçikletë, ciklomotor ose motomjet, zbatohet edhe masa shoqëruese e bllokimit të mjetit lëvizës për 3 muaj.”.

20. Të gjithë qiramarrësit individë, të cilët kanë kontratë qiraje për banesë apo çdo dokument tjetër që vërteton marrëdhënien kontraktore qiradhënës–qiramarrës, përpara shpalljes së gjendjes së epidemisë, që kanë kontratë pune por e kanë pezulluar/zgjidhur atë si pasojë e gjendjes së shkaktuar nga COVID–19, nuk do ta paguajnë detyrimin e qirasë për dy muaj, prill dhe maj 2020.

Të gjithë qiramarrësit studentë, të cilët kanë kontratë qiraje për banesë apo çdo dokument tjetër që vërteton marrëdhënien kontraktore qiradhënës–qiramarrës, përpara shpalljes së gjendjes së epidemisë, nuk do ta paguajnë detyrimin e qirasë për dy muaj, prill dhe maj 2020.

Të gjithë qiramarrësit persona fizikë/juridikë me të ardhura deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë në vit, të cilët kanë kontratë noteriale qiraje për zhvillimin e aktivitetit të tyre ekonomik, të nënshkruar përpara shpalljes së gjendjes së epidemisë, dhe e kanë ndaluar aktivitetin si pasojë e gjendjes së shkaktuar nga COVID–19, nuk do ta paguajnë detyrimin e qirasë për dy muaj, prill dhe maj 2020.

Detyrimi i prapambetur i këtyre dy muajve do të paguhet nga qiramarrësi, në mënyrë proporcionale dhe të dakordësuar me qiradhënësin, pas muajit maj 2020. Për ato kontrata që përfundojnë përpara afatit 31 maj 2020, detyrimi i prapambetur do të paguhet nga qiramarrësi brenda tre muajve pas datës 31 maj 2020.

Të gjithë qiramarrësit e përcaktuar në këtë pikë, të cilët kanë ankesë për qiradhënësin si pasojë e moszbatimit të detyrimeve të mësipërme, do t’i drejtohen Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve nëpërmjet komunikimit elektronik.

Qiradhënësit, të cilët nuk e zbatojnë këtë pikë, dënohen me gjobë në masën e pesëfishit të qirasë mujore përkatëse.

Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për ndjekjen dhe zbatimin e parashikimeve të kësaj pike dhe nxjerrjen e udhëzimeve përkatëse.

 

Neni 3/1

Masa me karakter detyrues

1. Të gjitha subjektet që tregtojnë produkte ushqimore dhe produkte të tjera, me shumicë, të domosdoshme për përballimin e situatës së epidemisë, janë të detyruar të marrin masa për mbajtjen e rezervave që tregtojnë për një periudhë 3-mujore ose në përputhje me jetëgjatësinë e produktit, me qëllim përballimin e situatës së shkaktuar nga infeksioni COVID-19. Mallrat e blerë, me qëllim përballimin e situatës, në rast kur me përfundimin e situatës së epidemisë nuk janë shitur në tregun e lirë, me kërkesë të subjektit, mund t’i shiten Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit, sipas faturës me të cilën këto mallra janë blerë. Rregullat dhe procedurat për blerjen e këtyre mallrave nga Drejtoria e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

2. Të gjitha subjektet që tregtojnë me shumicë barna/pajisje mjekësore, subjekte që prodhojnë barna dhe pajisje mjekësore dhe subjektet që ofrojnë shërbime shëndetësore, të jenë në gadishmëri dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar furnizime me barna dhe pajisje mjekësore dhe për të ofruar shërbime shëndetësore të nevojshme, në kuadër të përballimit të situatës së emergjencës së shkaktuar nga COVID-19.

3. Mosmarrja e masave, sipas përcaktimit të parashikuar në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, dënohet me gjobë në masën 5 000 000 (pesë milionë) lekë dhe me përjashtimin nga procedurat e prokurimit publik për një periudhë 3-vjeçare nga Agjencia e Prokurimit Publik.

Neni 4

Organet kompetente për dhënien e masave administrative

1. Të drejtën e dhënies së masave administrative, sipas përcaktimeve të nenit 3, të këtij akti normativ, e ka organi kompetent sipas fushës së përgjegjësisë dhe, në çdo rast, nga Policia e Shtetit.

2. Për rastet e përcaktuara në nenin 3, të këtij akti normativ, nuk jepet e njëjta masë administrative njëkohësisht nga dy ose më shumë organe kompetente. Në këto raste zbatohet masa e dhënë nga organi që ka konstatuar i pari shkeljen.

3. Gjobat e dhëna, sipas këtij akti normativ, përbëjnë titull ekzekutiv dhe modeli i tyre përcaktohet nga organi kompetent sipas fushës së përgjegjësisë dhe, në çdo rast, nga Policia e Shtetit.

4. Gjobat e mbledhura, sipas këtij akti normativ, derdhen 100% në buxhetin e shtetit.

5. Shqyrtimi dhe dhënia e masave administrative bëhen në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative.

Neni 5

Vendimmarrja nga organet kolegjiale

Marrja e vendimeve nga organet kolegjiale, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, realizohet edhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik.

“Neni 5/1
Kontratat e pastrimit dhe të transportit publik të njësive të vetëqeverisjes vendore

Njësitë e vetëqeverisjes vendore, në kuadër të marrjes së masave gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, me pëlqimin e operatorëve ekonomikë, mund të bëjnë amendime të kontratave që kanë me operatorët e pastrimit dhe operatorët e transportit publik për ofrimin e këtyre shërbimeve, sipas nevojave të diktuara nga situata emergjente. Kontrata hyn në fuqi pas miratimit nga këshilli bashkiak përkatës. Kontrata nënshkruhet nga titullari i autoritetit kontraktor.

Shpenzimet do të përballohen nga buxheti i njësive të vetëqeverisjes vendore.”.

Neni 6

Kohëzgjatja dhe zbatimi

1. Ky akt normativ ka karakter të përkohshëm dhe zbatohet për aq kohë sa zgjat periudha e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19.

2. Zbatimi i këtij akti normativ, për kohëzgjatjen e periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, ka përparësi ndaj dispozitave të akteve të tjera lidhur me masat administrative.

3. Në çdo rast, ky akt normativ nuk përjashton aplikimin e legjislacionit në fuqi për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve infektive apo akte të tjera ligjore, për aq kohë sa nuk janë në kundërshtim me dispozitat e këtij akti.

Neni 7

Hyrja në fuqi

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

15.03.2020 Urdher nr. 177 I Ministrit te Shendetesise

“Për mbylljen apo kufizimin e levizjeve ne parqe dhe zona te gjelberta”

–                   Mbylljen e parqeve publike dhe te hapesirave te gjelberta te rrethuara ne zona urbane deri ne nje urdher te dyte

–                   Kufizimin e levizjes ne parqe dhe zona te gjelberta të hapura në zona urbane duke respektuar detyrimin per te mos u grumbulluar në më shumë se 2 persona, të cilët duhet të respektojnë distancën prej jo më pak se 2 metra midis tyre.

–                   Njësitë e qeverisjes vendore nxjerrin urdhëra specifikë për zbatimin e pikës 1 të këtij urdhëri për parqet dhe hapësirat e rrethuara në territorin e tyre dhe ngarkohen strukturat e policisë vendore të kontrollojnë respektimin e kushtëzimit të mësipërm duke patrulluar zonat e cituara.

–                   Mosrespektimi i ndalimeve të mësipërme dënohet sipas parashikimeve të nenit 35 gërma c të aktit normativ nr. 3

 

16.03.2020 Urdher nr. 177/1 i Ministrit të Shëndetësisë

“Per kufizimi e lëvizjes në zonat urbane”,

i ndryshuar me urdherin nr. 177/2 I dates 18.03.2020

–                   Ndalimin e lëvizjes së këmbësorëve në zonat urbane vetem ne fashat orare 06:00 -10:00 dhe 16:00 – 18:00 dhe të pashoqëruar me persona të tjerë në krahë.

–                   Përjashtim nga rregulli I përcaktuar më lart, bëjnë personat e pajisur me autorizim nga organet kompetente dhe në rastet e një emergjence shëndetësore apo shoqëruesit për të sëmurët që marrin shërbim në spital.

–                   Ndalimin e lëvizjes së këmbësorëve pensionist në zonat urbane deri në një urdhër të dytë me përjashtim të rasteve kur kanë një autorizim për të lëvizur ose emergjencave shëndetësore.

–                   Ngarkohet për zbatimin e këtij urdhri Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dhe Operatori I Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor të bashkëpunojnë me njësitë e qeverisjes vendore.

18.03.2020 VKM nr. 228 

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.11, DATË 10.1.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN”

 

Pas kreut II, të vendimit nr.11, datë 10.1.2020, të Këshillit të Ministrave, shtohet kreu II/1, me këtë përmbajtje:

“II/1. Ministri i Shtetit për Rindërtimin është përgjegjës për koordinimin dhe drejtimin e punës, ndërmjet ministrive dhe institucioneve, për hartimin e planit të përballimit të situatës ekonomike të shkaktuar nga infeksioni COVID-19. Në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Ministrave, është përgjegjës për:

a) koordinimin, drejtimin dhe ndjekjen e veprimtarisë së ministrive dhe të institucioneve të tjera, publike e shtetërore, për hartimin e planit të përballimit të situatës ekonomike të shkaktuar nga infeksioni COVID-19;

b) evidentimin e burimeve të brendshme, financiare dhe njerëzore, që disponojnë institucionet, publike e shtetërore, dhe propozimin për miratim në Këshillin e Ministrave të akteve përkatëse, për përdorimin e këtyre burimeve;

c) evidentimin e burimeve financiare të jashtme dhe përcaktimin e mënyrës së përthithjes së tyre, për përballimin e situatës ekonomike të shkaktuar nga infeksioni COVID-19 dhe propozimin për miratim në Këshillin e Ministrave të akteve përkatëse, për përdorimin e këtyre burimeve;

ç) koordinimin dhe drejtimin e strukturave e të njësive, shtetërore dhe publike, të ngarkuara drejtpërdrejt për kryerjen e detyrave, për zbatimin e planit të përballimit të situatës ekonomike, të shkaktuar nga infeksioni COVID-19;

d) prezantimin e gjendjes dhe të situatës ekonomike të shkaktuar nga infeksioni COVID-19;

dh) përgatitjen dhe propozimin e projekteve, të përgjithshme e të veçanta, si pjesë të planit të përballimit të situatës ekonomike të shkaktuar nga infeksioni COVID-19;

e) detajimin e nevojave për përballimin e situatës ekonomike të shkaktuar nga infeksioni COVID-19;

ë) koordinimin dhe drejtimin e punës si dhe rekomandimin e institucioneve për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim në Këshillin e Ministrave të projektakteve, ligjore e nënligjore, për përballimin e situatës ekonomike të shkaktuar nga COVID-19;

f) nxitjen, bashkërendimin dhe dhënien e mendimit për projektaktet që propozohen nga ministritë, të cilat trajtojnë, ndër të tjera, edhe çështje me interes ose brenda fushës së përgjegjësisë së tij;

g) thirrjen për raportim të strukturave të cilat kanë lidhje me situatën ekonomike të shkaktuar nga infeksioni COVID-19;

gj) krijimin dhe drejtimin e grupeve të punës dhe organizimin e veprimtarive për hartimin e planit të përballimit të situatës ekonomike të shkaktuar nga COVID-19;

h) bashkërendimin me ministritë dhe institucionet shtetërore për sigurimin e të dhënave të nevojshme dhe përcjelljen e porosive në funksion të realizimit të planit të përballimit të situatës ekonomike të shkaktuar nga COVID-19;

i) informimin, vazhdimisht dhe në kohë, të Kryeministrit, kur është rasti, edhe Këshillin e Ministrave, për hartimin e planit të përballimit të situatës ekonomike të shkaktuar nga COVID- 19.

2. Ngarkohet ministri i Shtetit për Rindërtimin për zbatimin e këtij vendimi.

 

18.03.2020 VKM Nr.229

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.586, DATË 30.8.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PUNËSIMIN E PËRKOHSHËM TË STUDENTËVE TË EKSELENCËS NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE”

 

1. Pas pikës 2, të kreut III, të vendimit nr.586, datë 30.8.2019, të Këshillit të Ministrave, shtohet pika 2/1, me këtë përmbajtje:

“2/1. Përjashtimisht për vitin 2020, afati i kontratës së lidhur për studentët e ekselencës të punësuar në pozicione të shërbimit civil, sipas procedurave të thirrjes së parë të publikuar në janar 2019, shtyhet deri në përfundim të procedurave të rekrutimit në shërbimin civil, për këto pozicione pune.”.

2. Ngarkohen Departamenti i Administratës Publike dhe institucionet e administratës shtetërore, pjesë të fushës së veprimit të legjislacionit për nëpunësin civil, për zbatim e këtij vendimi.

 

18.03.2020 VKM nr. 231

PËR CAKTIMIN E DATËS 20 MARS 2020 DITË PUSHIMI PËR NËPUNËSIT DHE PUNONJËSIT E ADMINISTRATËS PUBLIKE

 

1. Caktimin e datës 20 mars 2020 ditë pushimi për nëpunësit civilë dhe punonjësit tjerë në administratën publike, të nivelit qendror e vendor, si dhe në institucionet e tjera shtetërore.

2. Nëpunësit civilë dhe punonjësit e përmendur në pikën 1, të këtij vendimi, gjatë kësaj periudhe, ngarkohen të kryejnë çdo detyrë funksionale që u ngarkohet nga eprori i drejtpërdrejtë ose titullari i institucionit, e cila mund të përmbushet në kushtet e banesës, nëpërmjet komunikimit telefonik apo të mënyrave të tjera të komunikimit elektronik.

3. Përjashtohen nga zbatimi i pikës 1, të këtij vendimi, punonjësit që janë personel shëndetësor.

4. Ngarkohen institucionet e administratës shtetërore për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

18.03.2020 Urdhër I Ministrit të shëndetësisë nr. 168/2 për

“Kufizimin e lëvizjes më automjetet private dhe shtetërore të administratës publike”

–                   Ndalimin e lëvizjes me automjete private ose automjete shtetërore të punonjësve të administratës publike të institucioneve qendrore dhe atyre vendor, puna e të cilëve lidhet me qëndrimin e tyre në zyrë dhe jo në terren.

–                   Përjashtim nga ky rregull bëjnë punonjësit e ministrisë së shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, përfshirë personelin mjekësor dhe infermjeror, punonjësit e Ministrisë së mbrojtjes, Ministrisë së Financave apo të prefekturave dhe bashkive që janë të përfshirë në listën prioritare të firmosur nga titullari I institucionit.

–                   Ministritë dhe institucionet e administratës publike që nuk janë të përfshirë në pikën 2 të këtij urdhëri paraqesin kërkesën pranë autoriteteve kompetente për personelin e tyre që duhet të lëvizë me automjet privat ose shtetëror, për tu pajisur me leje të posacme.

–                   Titullarët e institucioneve të varësisë të institucioneve të përcaktuara në pikës 2 të këtij urdhëri të dërgojnë pranë Ministrit ose kryetarit të bashkisë listën e arsyetuar të personave që duhet të lëvizin me automjetin privat ose shtetëror. Lista me emrat I përcillet autoriteteve kompetente për tu pajisur me leje të vecantë.

19.03.2020 Urdhër I Ministrit të shëndetësisë nr. 190

“Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe cerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-19”

Përditësuar me Urdhër të Ministrit të Shëndetësisë nr. 216 datë 1.4.2020

–                   Mbylljen e Institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe cerdheve deri në përfundim të të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-2019.

–                   Shfuqizimin e urdhrit nr. 153/1 datë 9.03.2020

–                   Ngarkohet Ministria përgjegjësë për arsimin dhe institucionet vendore për zbatimin e këtij urdhëri.

19.03.2020 VKM nr. 236

 

Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19

 

 

1. Ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë nga strukturat shtetërore, në kushtet e epidemisë të shkaktuar nga COVID-19.

2. Ofrimi i asistencës, sipas këtij vendimi, do të konsistojë në dërgimin e pagesave mujore që subjektet përfitojnë nga programi i mbrojtjes sociale nga sigurimet shoqërore dhe në dërgimin e produkteve, ushqimore e joushqimore, minimale, barnave të rimbursueshme dhe atyre me kërkesë, për përballimin e situatës apo në kryerjen e furnizimeve me produktet e mësipërme, për llogari të tyre.

3. Përcaktimi i masës së produkteve, ushqimore dhe joushqimore, minimale, dhe i llojit të ndihmës kryhen me vendim të Komisionit Qendror për Ofrimin e Asistencës, të ngritur për këtë qëllim, sipas përcaktimit të pikës 11, të këtij vendimi.

4. Në kuptim të këtij vendimi, shtresa në nevojë do të konsiderohen:

a) personat/familjet, të cilët nuk kanë familjarë të aftë për punë në njësinë administrative ku jetojnë, dhe që bëjnë pjesë në grupet, si më poshtë vijon:

i. Familjet/individët në nevojë, përfitues të ndihmës ekonomike;
ii. Personat me aftësi të kufizuara;
iii. Personat, të cilët përfitojnë pension pleqërie.
b) personat, të cilët, pavarësisht përbërjes familjare dhe vendndodhjes së saj, bëjnë pjesë në

grupet, si më poshtë vijon:
i. Familjet/individët në nevojë, të cilët janë të pastrehë;
ii. Familjet që kanë humbur banesën për shkak të tërmetit.
5. Prefekturat, bashkitë, me kërkesën e Komisionit Qendror për Ofrimin e Asistencës,

Shërbimi Social Shtetëror dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të përpilojnë listat e subjekteve përfituese, sipas këtij vendimi, brenda 3 (tre) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.

Listat, sipas kësaj pike, do t’i dërgohen në rrugë elektronike Komisionit Qendror për Ofrimin e Asistencës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, e cila bën verifikimin e përbërjes familjare të personave të listuar dhe ia dërgon Komisionit Qendror për Ofrimin e Asistencës.

6. Komisioni Qendror për Ofrimin e Asistencës verifikon listat, bën rakordimet përkatëse, nëse është e nevojshme, dhe ia konfirmon prefektëve të qarqeve, kryetarëve të bashkive, Shërbimit Social Shtetëror dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

7. Pas konfirmimit të listave, prefektët e qarqeve dhe kryetarët e bashkive ngrenë komisionet e mbrojtjes civile dhe marrin të gjitha masat me personelin e tyre, si dhe me shërbimin e vullnetarëve për dërgimin e produkteve, ushqimore dhe joushqimore, te shtresat në nevojë, sipas këtij vendimi.

8. Për asistencën ndaj shtresave në nevojë angazhohen dhe Forcat e Armatosura, të cilat koordinojnë punën me komisionet e mbrojtjes civile, në qarqe dhe bashki. Zonat dhe niveli i angazhimit do të përcaktohen me urdhër të Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

9. Dërgimi i pagesave mujore, që këta persona përfitojnë nga programi i mbrojtjes sociale, i sigurimeve shoqërore, në banesë, do të kryhet nga shërbimi postar, në bazë të listave të konfirmuara, sipas përcaktimeve të këtij vendimi.

10. Listat përditësohen çdo javë nga prefektët e qarqeve, bashkitë, Shërbimi Social Shtetëror dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe i dërgohen për konfirmim Komisionit Qendror për Ofrimin e Asistencës.

11. Komisioni Qendror për Ofrimin e Asistencës ka në përbërje, si më poshtë vijon:

a) Ministrin e Mbrojtjes
b) Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të
Mbrojtjes Civile
c) Drejtorin e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
ç) Drejtorin e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor d) Zëvendësministrin e Brendshëm përgjegjës për çështjet vendore dh) Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimit Social Shtetëror

Kryetar

5.             Drejtorin e Përgjithshëm të Institutit të Sigurimeve Shoqërore ë) Drejtorin e Përgjithshëm të Postës Shqiptare, sh.a.
f) Drejtorin e Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Nënkryetar;

Anëtar; Anëtar; Anëtar; Anëtar; Anëtar; Anëtar;

Anëtar;
g) Përfaqësues nga shoqata vullnetarësh, me miratim të kryetarit të grupit të punësAnëtarë.

12. Kryetari i Komisionit Qendror për Ofrimin e Asistencës mund të thërrasë në mbledhje çdo ekspert të fushës, si dhe çdo funksionar tjetër publik, me qëllim realizimin e objektit të këtij vendimi.

13. Përfaqësimi në Komisionin Qendror për Ofrimin e Asistencës nuk delegohet.

14. Ngarkohen ministri i Mbrojtjes dhe Komisioni Qendror për Ofrimin e Asistencës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

20.03.2020 Urdhër I Ministrit të Shëndetësisë nr. 193

Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë

Përditësuar me Urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë nr. 208 datë 30.03.2020

Ndryshuar me Urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Nr.228, datë 3.4.2020

Ndryshuar me Urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Nr.255 datë 10.4.2020

Ndryshuar me urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.256, datë 10.4.2020  “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

 

Ndryshuar me urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr 278, datë 25.04.2020, ““Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

 

Ndryshuar me urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr 286, datë 30.04.2020, “Për një shtesë dhe ndryshim në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

 

Ndryshuar me urdhrat nr. 301 dhe 302, datë 08.05.2020, të MSHMS

 

Ndryshuar me urdhrin nr. 308, datë 11.05.2020, të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

 

 

–                   Lejohen të kryejnë aktivitetin e tyre vetëm në fashën orare 05:00 – 13:00 duke filluar nga dita e hënë datë 23.03.2020, pikat e shitjes së produkteve ushqimore, me pakicë dhe shumicë, pikat e tregtisë së barnave, produkeve mjekësore dhe institucionet financiare.

–                   Kufizimin e lëvizjës në të gjitha qendrat urbane të Republikës së Shqipërisë për të gjitha kategoritë (këmbësor, bicikleta, ciklomotor, motomjete dhe mjete) duke filluar nga ora 13:00 e ditës së shtunë datë 21.03.2020 deri në orën 05:00 të datës 23.03.2020. përjashtohen nga ky rregull të gjitha mjetet e transportit të mallrave dhe të produkteve ushqimore, Policia e Shtetit, Forcat e Armatosura, njësitë kritike të shërbimeve shtetërore dhe atyre të kompanive mediatike si dhe shërbimet në banesë (delivery).

–                   Ndalohet ofrimi I shërbimit ndaj qytetarëve nga të gjitha aktivitetet, përfshirë ato të përcaktuara në pikën 1 dhe në tabelën bashkëlidhur të këtij urdhri, duke filluar nga ora 13:00 e ditës së shtunë datë 21.03.2020 deri në orën 05:00 të datës 23.03.2020. Lista me aktivitetet e përcaktuara në tabelën bashkëlidhur të këtij urdhri hyn në fuqi në orën 05:00 të datës 24.03.2020.

–                   Punonjësit e institucioneve financiare, të linjave prodhuese e ushqimore dhe të gjitha aktivitetet e lejuara sipas tabelës bashkëlidhur të këtij urdhri do të lejohen të qarkullojnë vetëm për itinerarin shtëpi-punë.

–                   Cdo rregull I përcaktuar në urdhrat e mëparshëm që bie në kundërshtim me këtë urdhër shfuqizohet.

Ndarje në aktivitete të lejuara dhe të ndaluara    
Kodi NVE 2 digit Përshkrimi I aktivitetit Statusi I Aktivitetit  
1 Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbime të lidhura me to Lejohen  
2 Pyjet dhe shfrytëzimi i pyjeve Lejohen  
3 Peshkimi dhe Akuakultura Lejohen  
5 Nxjerrja e qymyrit dhe linjiteve Lejohen  
6 Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror Lejohen  
7 Nxjerrja e mineraleve metalore Lejohen  
8 Nxjerrje të mineraleve të tjera nga minierat Lejohen  
9 Aktivitete mbështetëse minerare Lejohen  
10 Përpunimi i produkteve ushqimore Lejohen  
11 Prodhimi i pijeve Lejohen  
12 Prodhimi i produkteve të duhanit Lejohen  
13 Përpunimi i tekstileve Lejohen  
14 Konfeksionimi i veshjeve Lejohen  
15 Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkure Lejohen  
16 Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri dhe dushku, përveç mobiljeve Lejohen  
17 Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letre Lejohen  
18 Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara Lejohen  
19 Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës Lejohen  
20 Prodhimin e kimikateve dhe produkteve kimike Lejohen  
21 Përpunimi i produkteve farmaceutike dhe preparateve farmaceutike Lejohen  
22 Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikës Lejohen  
23 Prodhimi i produkteve minerale jometalike Lejohen  
24 Metalurgjia Lejohen  
25 Prodhimi i produkteve metalikë të fabrikuar, përveç makinerive dhe pajisjeve Lejohen  
26 Prodhimi i produkteve optikë, elektronikë, kompjuterikë Lejohen  
27 Prodhimi i paisjeve elektrike Lejohen  
28 Prodhimi i makinerive dhe paisjeve Lejohen  
29 Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkiove Lejohen  
30 Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit Lejohen  
31 Prodhimi i mobiljeve Lejohen  
32 Industri të tjera Lejohen  
33 Riparimi dhe instalimi i makinerive dhe pajisjeve Lejohen  
35 Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar Lejohen  
36 Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë Lejohen  
37 Kanalizimet Lejohen  
38 Aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve; rikuperimi i materialeve Lejohen  
39 Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve Lejohen  
41 Ndërtimi i ndërtesave Lejohen  
42 Punime inxhinjerike Lejohen  
43 Punime të specializuara ndërtimi Lejohen  
45 Tregtia me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motomjeteve, ciklomotorëve dhe riparimi I tyre Lejohen  
46 Gomisteri Lejohen  
47 Tregtia me shumicë, përvec automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen  
48 Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen  
49 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me një mbizotërim të ushqimit dhe pijeve Lejohen  
50 Qendrat tregtare Mbyllen  
51 Tregtia me pakicë në dyqanet kompjuterike jo të specializuara,
Pajisjet Telekomunikuese, Elektronikë e Konsumatorit
Lejohen  
52 Dyqane të tjera jo të specializuara të produkteve të ndryshme jo-ushqimore Mbyllen  
53 Shitje me pakicë e produkteve të ushqimit, pijeve dhe duhanit
në njësi të  specializuara
Lejohen  
54 Shitje me pakicë e karburantit për automjete Lejohen  
55 Shitje me pakicë e pajisjeve kompjuterike dhe për telekomunikacionin (TIK) Lejohen  
56 Shitje me pakicë e produkteve të tekstilit në dyqane të specializuara Mbyllen  
57 Shitja me pakicë e pajisjeve fizike, ngjyra, xhami të sheshtë dhe materialeve ndërtimore Lejohen  
58 Shitje me pakicë e sendeve higjieno  – sanitare Lejohen  
59 Shitje me pakicë e materialeve të ndërtimit, qeramikës dhe
pllaka
Mbyllen  
60 Shitje me pakicë e makinerive, pajisjeve dhe produkteve për
bujqësinë; Makineritë dhe pajisjet për kopshtarinë
Lejohen  
61 Shitja me pakicë e Qilimave, Qilimave të Brezit dhe tapiceri Për
Dyshemetë dhe Muret (Qilim, Linoleum) në njesi të specializuara
Mbyllen  
62 Shitje me pakicë e pajisjeve shtëpiake në dyqane të specializuara Mbyllen  
63 Shitje me pakicë e mjeteve shtëpiake, qelq dhe qeramika Mbyllen  
64 Shitje me pakicë e artikujve të ndriçimit Lejohen  
65 Shitje me pakicë e makinave qepëse për përdorim shtepiak Mbyllen  
66 Shitje me pakicë e sistemve të sigurisë Mbyllen  
67 Tregtia me pakicë e instrumenteve muzikorë Mbyllen  
68
Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara
Lejohen  
69 Tregtia me pakicë e Gazetave, Revistave dhe Periodikëve Lejohen  
70 Shitje me pakicë për kancelari dhe pajisjeve të zyrës Lejohen  
71 Tregtia me pakicë e muzikës dhe regjistrimeve video në një studio të specializuar Mbyllen  
72 Shitje me pakicë e mallrave sportive në dyqane të specializuara Mbyllen  
73 Shitje me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara Mbyllen  
74 Shitje me pakicë e artikujve të veshjeve Mbyllen  
75 Shitje me pakicë e këpucëve dhe mallrave prej lëkure Mbyllen  
76 Tregtia me pakicë e ilaçeve në dyqane të specializuara Lejohen  
77 Tregtia me pakicë në artikuj mjekësorë dhe ortopedikë në njësi të specializuara Lejohen  
78 Shitje me pakicë e artikujve të parfumerive, tualeteve dhe produkteve të higjienës personale Lejohen  
79 Mjeket popullore/mjekimet Lejohen  
80 Tregtia me pakicë në lule dhe bimë Mbyllen  
81 Shitje me pakicë e kafshëve shtëpiake të vogla Mbyllen  
82 Tregti me pakicë e orëve, bizhuterive dhe sendeve me vlere Mbyllen  
83 Mobilje për zyre me pakicë Mbyllen  
84 Shitje me pakicë e materialeve te optikës dhe pajisjeve fotografike Lejohen  
85 Tregtia me pakicë në objektet e artit dhe të dekorimit Mbyllen  
86 Shitje me pakicë të karburantit shtëpiak dhe për
ngrohje
Lejohen  
87 Tregtia me pakicë në armët dhe municionet, artikujt ushtarak Mbyllen  
88 Shitje me pakicë e sapunëve, pastruesve, produktet e ngjashme Lejohen  
89 Shitje me pakicë e produkteve të tjera jo-ushqimore Mbyllen  
90 Shitje me pakicë të artikujve të dorës së dytë në dyqane Mbyllen  
91 Ambulantët Lejohen  
92 Biznes me pakicë me postë ose internet Lejohen  
93 Shitje me pakicë e produkteve të ndryshme, përmes nje demonstruesi ose një person i shitjeve (derë më derë) Mbyllen  
94 Tregtia e bërë nga makineritë e shitjes automatike Lejohen  
95 Transporti tokësor I mallrave dhe me tubacione Lejohen  
96 Transporti ujor I mallrave Lejohen  
97 Transporti ajror I mallrave Lejohen  
98 Magazinimi dhe aktivitete mbështetëse për transportin Lejohen  
99 Aktivitete të postës dhe korrierit Lejohen  
100 Hoteleri/strultura akomoduese Lejohen  
101 Shërbime ushqimi dhe pije (me përjashtim të atyre shërbim catering/delivery) Mbyllen  
102 Aktivitete publikimi Lejohen  
103 Filma, video dhe prodhimi i programeve televizivë, regjistrimi i zërit dhe aktivitete publikimi të muzikës Lejohen  
104 Aktivitete të programimit dhe shpërndarjes Lejohen  
105 Telekomunikacioni Lejohen  
106 Shërbime të teknologjisë së informacionit Lejohen  
107 Aktivitete të shërbimit të informacionit Lejohen  
108 Aktivitete të shërbimeve financiare, përveç sigurimeve dhe financimit të pensioneve Lejohen  
109 Sigurimi, risigurimi dhe financimi i fondeve të pensioneve, përjashtuar sigurimin shoqëror të detyrueshëm Lejohen  
110 Aktivitete të tjera financiare Lejohen  
111 Aktivitete të pasurive të paluajtshme Lejohen  
112 Aktivitete juridike dhe të kontabilitetit Lejohen  
113 Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve dhe aktivitete të konsultimit Lejohen  
114 Aktivitete arkitekture dhe inxhinjerike; aktivitete të kontrolleve dhe analizave teknike Lejohen  
115 Kërkim dhe zhvillim shkencor Lejohen  
116 Publiciteti dhe kërkimet e tregut Lejohen  
117 Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike Lejohen  
118 Aktivitete Veterinare Lejohen  
119 Aktivitete të marrjes e dhënies me qira Lejohen  
120 Aktivitete të punësimit Lejohen  
121 Agjensi udhëtimi, operator turistik dhe të tjera aktivitete të shërbimit të rezervimit Lejohen  
122 Aktivitete të sigurimit dhe të hetimit Lejohen  
123 Shërbime ndaj ndërtesave dhe shesheve Lejohen  
124 Administrim zyrash, mbështetje administrative dhe të tjera aktivitete mbështetëse të ndërmarrjeve Lejohen  
125 Administrimi publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm Lejohen  
126 Arsimimi Mbyllen  
127 Aktivitete të shëndetit Lejohen  
128 Qendra të kujdesit mjekësor Lejohen  
129 Aivitete të kujdesit social pa akomodim Lejohen  
130 Aktivitete krijuese, arte, dhe aktivitete çlodhëse Mbyllen  
131 Bibliotekat, arkivat, muzeumet dhe të tjera aktivitete kulturore Mbyllen  
132 Aktivitete të lojrave të fatit dhe basteve Mbyllen  
133 Aktivitete sportive, argëtuese dhe çlodhëse. Mbyllen  
134 Aktivtetet e shoqatave e organizatave (me përjashtim të mbledhjeve, tubimeve etj) Lejohen  
135 Riparimi i kompjuterave dhe artikujve personale dhe familjarë Lejohen  
136 Aktivitetete të tjera shërbimi (Trajtime Estetike, mireqenie fizike, palestra) Mbyllen  
137 Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak Lejohen  
138 Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet Lejohen  
139 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare Lejohen  
140 Agjencitë funebre Lejohen  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2020 Vkm nr. 237

 

“Për një shtesë në vendimin nr.511, datë 24.10.2002, të Këshillit të Ministrave, “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, të ndryshuar

 

 

Pas pikës 2, të kreut I, të vendimit nr.511, datë 24.10.2002, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet pika 2/1, me këtë përmbajtje:

“2.1. Përjashtimisht nga sa parashikohet në pikën 2, të këtij kreu, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, orari i punës për nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të administratës publike/shtetërore është 08:00-13:00. Nëpunësit civilë dhe punonjësit e përmendur në këtë pikë, gjatë kësaj periudhe, ngarkohen të kryejnë çdo detyrë funksionale që iu ngarkohet nga eprori i drejtpërdrejtë apo titullari i institucionit, e cila mund të përmbushet në kushtet e banesës, nëpërmjet komunikimit telefonik apo të mënyrave të tjera të komunikimit elektronik.”.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

     

 

 

 

 

21/03/2020

 

Akti normative nr. 6

 

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”

 

 

Në ligjin nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

Neni l Nenet 1, 2 dhe 5 ndryshohen, si më poshtë vijon:

Buxheti për vitin 2020 është: Të ardhurat
Shpenzimet
Deficiti

“Neni 1

489 675 milionë lekë; 558 374 milionë lekë; 68 699 milionë lekë.

Ai përbëhet nga buxheti i shtetit, buxheti vendor dhe fondet speciale, sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe kompensimi i pronarëve.

Buxheti i shtetit për vitin 2020 është :

Të ardhurat Shpenzimet Deficiti

Neni 2

358 706 milionë lekë; 427 405 milionë lekë; 68 699 milionë lekë.

Neni 5 Buxheti i sigurimeve shëndetësore, për vitin 2020, është:

Të ardhurat, gjithsej, Nga të cilat:

– transferimet nga buxheti i shtetit
- shpenzimet
Fondi pёr rimbursimin e medikamenteve nuk tejkalon tavanin prej 11 000 milionë lekësh,

përfshirë edhe detyrimet e prapambetura.
Fondi për shërbimin spitalor detajohet dhe përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave. Fondi antiCovid-19, prej 2 500 milionë lekësh, detajohet dhe përdoret me vendim të Këshillit

të Ministrave, për shpenzime korrente dhe kapitale.”.

45 304 milionë lekë;

30 888 milionë lekë; 45 304 milionë lekë.

Grantet
Të ardhurat tatimore Të ardhurat jotatimore

23 000 milionë lekë; 314 121 milionë lekë; 21 585 milionë lekë.”.

Neni 10

Neni 2

Paragrafi i tretë, i nenit 7, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Fondi prej 20 miliardë lekësh shton kufijtë e shpenzimeve për çdo ministri dhe institucion në nivel programi, të miratuar në tabelën 1, përmendur në nenin 11, të këtij ligji, si dhe kufijtë e transfertës së pakushtëzuar, të miratuar në tabelën 3, përmendur në nenin 15, të këtij ligji.”.

Neni 3

Nenet 9 dhe 10 ndryshohen, si më poshtë vijon

“Neni 9

Të ardhurat e buxhetit të shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:

Kufiri i financimit të deficitit të buxhetit të shtetit prej 68 699 milionë lekësh, nëpërmjet huamarrjes totale neto, nga burime të brendshme dhe të huaja, është 72 845 milionë lekë. Brenda këtij kufiri të huamarrjes totale neto përfshihet edhe emetimi i mundshëm i një eurobondi me vlerë indikative prej 80 177 milionë lekësh. Ky kufi i huamarrjes totale neto mund të tejkalohet vetëm në rastet e përcaktuara në nenin 20, të këtij ligji.

Çdo diferencë që mund të rezultojë midis huamarrjes totale neto dhe deficitit të buxhetit të shtetit, në rast teprice akumulohet në llogarinë e qeverisë në Bankën e Shqipërisë ose në rast mungese përdoret nga gjendja e kësaj llogarie.

Në raste pamundësie të financimit të deficitit buxhetor nëpërmjet dy burimeve të mësipërme, Këshilli i Ministrave merr masa për kompensimin e diferencave nga burime suplementare ose nga shkurtimi i shpenzimeve.

Të ardhurat nga privatizimi, që mund të krijohen gjatë vitit 2020, përdoren jo më pak se 50 për qind për uljen e kufirit të huamarrjes totale neto dhe pjesa tjetër përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave, për rritjen e kufirit të shpenzimeve kapitale, e cila, automatikisht, rrit me të njëjtën masë kufirin e deficitit të buxhetit të shtetit, të përcaktuar në nenet 1 dhe 2, të këtij ligji.”.

Neni 4

Në nenin 11 bëhen ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:
1. Paragrafi i parë ndryshohet, si më poshtë vijon: “Shpenzimet e buxhetit të shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:

– Shpenzime të buxhetit qendror
Fondi rezervë
Kontingjencë për risqet e borxhit
2. Në fund të nenit shtohet paragrafi, me këtë përmbajtje:
“Fondi prej 2 000 milionë lekësh, në zërin “Shpenzime kapitale të brendshme” në programin

“Mbështetje për shëndetësinë” të Ministrisë së Mbrojtjes, përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave, për mbështetjen në shërbimin spitalor civil e ushtarak dhe shërbimet komunitare, si për shpenzime korrente ashtu edhe kapitale, mbi kufijtë e përcaktuar në nenin 17, të këtij ligji.”.

414 205 milionë lekë; 9 200 milionë lekë;

4 000 milionë lekë.”.

Neni 5

Në nenin 12 bëhen këto ndryshime:
1. Numri i punonjësve bëhet 82 471 veta.
2. Tabela 2, e përmendur në këtë nen, zëvendësohet me tabelën me të njëjtin numër që i

bashkëlidhet këtij akti normativ.

Neni 6 Neni 14 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Neni 14

Fondi rezervë i buxhetit prej 9 200 milionë lekësh përdoret nga Këshilli i Ministrave, si më poshtë vijon:

– 1 700 milionë lekë për raste të paparashikuara të njësive të qeverisjes së përgjithshme;
- 6 500 milionë lekë si kontingjencë për paketën sociale antiCovid-19;
- 1 000 milionë lekë për emergjenca të tjera në kuadër të masave antiCOVID-19. Kontingjenca për risqet e borxhit prej 4 000 milionë lekësh përdoret nga ministri përgjegjës

për financat, për të kompensuar rreziqe potenciale nga luhatjet në kurset e këmbimit ose normat e interesit, me ndikim në shpenzimet për interesa.

Shumat e shpërndara nga fondi rezervё i buxhetit dhe kontingjenca për risqet e borxhit shtojnë kufijtë e miratuar në tabelat 1 dhe 4, që përmenden në nenin 11, të këtij ligji.”.

Neni 7

Në fund të nenit 15 shtohet paragrafi, me këtë përmbajtje:

“Fondet e trashëguara nga vitet e mëparshme përdoren nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas rregullave të përcaktuara nga ministri përgjegjës për financat.”.

Neni 8

Nenet 19 dhe 20 ndryshohen, si më poshtë vijon:

“Neni 19

Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të stokut të borxhit të qeverisjes qendrore dhe atij të garantuar të qeverisjes qendrore në dobi të palëve të treta përfituese, për vitin 2020, pa përfshirë efektet e mundshme prej ndryshimit të kursit të këmbimit, është deri në 84 345 milionë lekë, i dhënë me hollësi, si më poshtë vijon:

– Për huamarrjen totale neto vjetore, përfshirë huamarrjen e brendshme dhe atë të huaj, deri në 72 845 milionë lekë.

– Për rritjen vjetore të garancive të qeverisjes qendrore në dobi të palëve të treta përfituese, deri në 11 500 milionë lekë.

Stoku i borxhit publik vlerësohet të arrijë në 1 197 139 milionë lekë, pa përfshirë efektet e mundshme prej ndryshimit të kursit të këmbimit, i dhënë me hollësi, si më poshtë vijon:

– Stoku i borxhit të qeverisjes qendrore 1 143 036 milionë lekë.
- Stoku i borxhit të garantur nga qeverisja qendrore 53 353 milionë lekë. – Stoku i borxhit të qeverisjes vendore 750 milionë lekë.

Neni 11

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Neni 20

Në rast të emetimit të një eurobondi të ri, vlera e të cilit mund të jetë më e lartë sesa vlera indikative prej 80 177 milionë lekësh, e shprehur në nenin 6, të këtij ligji, si dhe në rast të disbursimit të ndonjë kredie shtesë në formën e “mbështetjes buxhetore” nga institucionet financiare ndërkombëtare, kufijtë respektivë për huamarrjen totale neto, rritjen vjetore të borxhit të qeverisjes qendrore dhe nivelin e vlerësuar të stokut total të borxhit publik, të përcaktuara në nenet 6 dhe 11, mund të tejkalohen deri në shumën e dy vlerave të mëposhtme:

– Diferenca midis vlerës faktike të eurobondit të emetuar dhe vlerës indikative prej 80 177 milionë lekësh.

– Vlera e kredisë në formën e “mbështetjes buxhetore” të disbursuar.

Ndërkohë, niveli i deficitit të buxhetit të vitit 2020 mbetet i pandryshuar, sipas përcaktimit në nenin 1.

Qeveria mund të akumulojë dhe mund të mbajë në llogarinë e qeverisë në Bankën e Shqipërisë çdo gjendje shtesë të likuiditetit që mund të krijohet dhe mbartet për të financuar buxhetet e viteve fiskale pasardhëse, por në mbyllje të vitit buxhetor gjendja e akumuluar nuk duhet të kalojë vlerën mesatare prej dy muajsh kumulativë të shpenzimeve buxhetore.”.

Neni 9

Tabelat 1 dhe 4, bashkëlidhur ligjit, zëvendësohen, përkatësisht, me tabelat me të njëjtin numërtim, që i bashkëlidhen këtij akti normativ.

Neni 10

Ngarkohet ministri përgjegjës për financat që të nxjerrë udhëzime për zbatimin e këtij akti normativ.

 

 

 
21.03.2020 VKM nr. 240

 

“Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për përhapjen e infeksionit të shkatuar nga COVID-2019”

 

 

1. Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në buxhetin e miratuar për vitin 2020, në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrimi”, I shtohet fondi prej 46 105 800 (dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tëtëqind) lekësh, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID-2019, në kategorinë e shpenzimeve korrente.

2. Efekti financiar, prej 46 105 800 (dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tëtëqind) lekësh, të përballohet nga fondi reserve I buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2020.

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
21.03.2020 VKM nr. 241

 

“Për miratimin e kontratës me objekt “Blerje materiale për mbrojtjen personale (MMP) për COCID-19”

 

 

Miratimin e kontratës me objekt “Blerje materiale për mbrojtjen personale (MMP) për COVID-19”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe bashkimin e operatorëve, shoqëria “Farma Net Albania”, sh.p.k. dhe shoqëria “Euromed”, sh.p.k., me vlerë 346 105 800 (treqind e dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tetëqind) lekë me TVSH, të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë me fond limit 307 864 333 (treqind e shtatë milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
23.03.2020 Akt Normativ nr. 7

 

“Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve”

 

 

Neni 1

Objekti

Ky akt normativ ka për objekt përcaktimin e kushteve dhe të kritereve për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve, si një leje e veçantë, gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

Neni 2

Qëllimi

Ky akt normativ ka për qëllim të marrë masa të përkohshme për të parandaluar përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, në sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale si dhe mbrojtjen e rendit dhe të sigurisë në sistem, nëpërmjet garantimit të kushteve për mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të të dënuarve.

Neni 3

Përkufizime

a) “I dënuar”, çdo person, shtetas shqiptar, i huaj ose pa shtetësi, i dënuar me burgim me vendim gjyqësor penal të formës së prerë të gjykatave shqiptare ose i dënuar me vendim gjyqësor të dhënë nga gjykatat e huaja, të cilit i është njohur dhe konvertuar dënimi me vendim të formës së prerë të gjykatave shqiptare, dhe që vuan dënimin në një nga institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale.

b) “Qëndrimi i përkohshëm në shtëpi”, një leje e veçantë që i jepet të dënuarit për shkak të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, nëpërmjet të cilës i dënuari qëndron përkohësisht në shtëpinë e tij, në një shtëpi tjetër private apo në një qendër të kujdesit dhe të shëndetit publik, për ata të dënuar që përmbushin kriteret e parashikuara në këtë akt normativ.

c) “Sëmundje kronike e rrezikshme për jetën”, një sëmundje kronike, nga e cila vuan një i dënuar dhe që, e shoqëruar me ndikimin që infeksioni i shkaktuar nga COVID-19 mund të këtë mbi organizmin e të dënuarit, në rast se infektohet, mund të sjellë dëmtimin e rëndë të shëndetit ose humbjen e jetës të të dënuarit.

Neni 4

Kriteret për përfitimin e lejes së veçantë

1. I dënuari mund të përfitojë leje të veçantë qëndrimi të përkohshëm në shtëpi për një periudhë 3-mujore, në rast se në datën e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ:

a) është i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë dhe përmbush të dyja kushtet e mëposhtme: i. I ka mbetur pa vuajtur nga dënimi i dhënë deri në tre vjet burgim;
ii. Nuk është në kriteret ndaluese të parashikuara në nenin 5, të këtij akti normativ.

b) është i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë dhe përmbush të gjitha kushtet e mëposhtme: i. I ka mbetur pa vuajtur nga dënimi i dhënë deri në pesë vjet burgim;

ii. Është baras ose mbi moshën 60 vjeç;

iii. Vuan nga një sëmundje kronike e rrezikshme për jetën, e vërtetuar me dokumentet mjekësore përkatëse, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi;

iv. Nuk është në kriteret ndaluese të parashikuara në nenin 5, të këtij akti normativ.
2. Periudha e qëndrimit të përkohshëm në shtëpi, sipas përcaktimeve të këtij neni, përfshihet në kohën e vuajtjes së dënimit.

6.             Nëse gjatë periudhës së zbatimit të lejes së veçantë të qëndrimt të përkohshëm në shtëpi, gjykata vendos ekzekutimin e vendimit të dënimit me një dënim alternativ, sipas parashikimeve të Kodit Penal, leja e veçantë, sipas këtij akti normativ, shfuqizohet.

Neni 5

Kriteret ndaluese për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi

1. Nuk përfitojnë leje të veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi personat e dënuar për:

a) krime kundër njerëzimit, të parashikuara në nenet 73, 74, 74/a e 75, të Kodit Penal;

b) krime kundër jetës, të kryera me dashje, të parashikuara në nenet 76, 77, 78, 78/a, 79, 79/a, 79/b, 79/c të Kodit Penal, si dhe në nenin 77, të Kodit Penal Ushtarak;

c) veprat penale të kryera me dashje kundër shëndetit, të parashikuara nga neni 87, paragrafi dytë, i nenit 88, dhe paragrafi dytë, tretë dhe katërt, i nenit 89/a, të Kodit Penal;

ç) krime seksuale, të parashikuara në nenet 100, 101, 102, 102/a, 103, 104, 105, 106, 107/a, 108 dhe 108/a, të Kodit Penal;

d) vepra penale kundër lirisë së personit, të parashikuara në nenet 109, 109/b dhe 110/a, të Kodit Penal;

dh) vepra penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes, të parashikuara në nenet 128/b dhe 130/a, të Kodit Penal;

e) vepra penale kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike, të parashikuara në nenet 136, 139, 140, 141, 151, 152, në paragrafin e dytë, të nenit 156, dhe në paragrafin e dytë, të nenit 159, të Kodit Penal;

ë) krime kundër pavarësisë dhe rendit kushtetues, të parashikuara në nenet 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 e 225, të Kodit Penal;
f) vepra me qëllime terroriste, të parashikuara në nenet 230, 230/a, 230/b, 230/c, 230/ç, 231, 232, 233, 234, 234/a dhe 234/b, të Kodit Penal;

g) krime kundër autoritetit të shtetit, të parashikuara në nenet 244, 244/a, 245, 245/1, 259, 260, 265/a, 265/b, 265/c, 278/a, 282/a, 283/a, 284/a, 319 dhe 319/ç, të Kodit Penal;

gj) vepra penale të kryera nga banda të armatosura dhe organizata kriminale, të parashikuara në nenet 333, 333/a dhe 334, të Kodit Penal.

2. Nuk përfiton leje të veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi, i dënuari, i cili, pavarësisht se nuk është dënuar për një nga veprat penale të parashikuara në pikën 1, të këtij neni, është në kushtet e mëposhtme:

a) Është në hetim ose është dënuar për një vepër tjetër penale gjatë qëndrimit në institucion;

b) Ka marrë një masë disiplinore gjatë gjashtë muajve të fundit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për trajtimin e të dënuarve;

c) Paraqet rrezikshmëri shoqërore ose ka pasoja për rendin dhe sigurinë publike;

ç) Nuk ka një banesë ose familjarët e tij nuk japin pëlqimin për të qëndruar në të njëjtën banesë, gjatë periudhës së qëndrimit të përkohshëm në shtëpi.

Neni 6

Procedura e përfitimit të lejes së veçantë

1. Vlerësimi i kushteve dhe i kritereve për përfitimin e lejes së veçantë të qëndrimit të përkohshëm në shtëpi, në përputhje me parashikimet e neneve 4 dhe 5, të këtij akti normativ, kryhet fillimisht nga komisionet për vlerësimin e kushteve dhe të kritereve në çdo IEVP (Komisioni i IEVP). Komisioni i IEVP-së përbëhet nga drejtori i institucionit përkatës, shefi i policisë së burgut, përgjegjësi i sektorit ligjor, përgjegjësi i sektorit të çështjeve shoqërore dhe përgjegjësi i sektorit të kujdesit shëndetësor. Ngritja si dhe rregullat për organizimin dhe funksionimin e çdo komisioni në IEVP përcaktohen me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve.

2. I dënuari paraqet kërkesën për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi së bashku me formularin e marrjes së përgjegjësisë si dhe familjarët e tij japin pëlqimin për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarit. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve miraton me urdhër formularët tip për paraqitjen e kërkesës, marrjen e përgjegjësisë dhe dhënien e pëlqimit për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarit.

3. Komisioni i IEVP-së vlerëson kërkesën për përfitimin e qëndrimit të përkohshëm në shtëpi, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga paraqitja e kërkesës të të dënuarit në institucion. Në rast se komisioni vlerëson që i dënuari i përmbush kushtet për përfitimin e qëndrimit të përkohshëm në shtëpi, i propozon drejtorit të Përgjithshëm të

Burgjeve miratimin e lejes së veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi. Në rast të kundërt, Komisioni i IEVP-së refuzon miratimin e saj.

4. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, kur çmon që propozimi i Komisionit të IEVP-së është në përputhje me këtë akt normativ, brenda 3 (tre) ditëve nga marrja e propozimit të Komisionit të IEPV-së, së bashku me dokumentacionin përkatës, miraton lejen e veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi. Në urdhrin e lejes së veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi përcaktohen data e fillimit dhe data e përfundimit të lejes së veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi. Urdhri i njoftohet menjëherë strukturës vendore të Policisë së Shtetit, në bashkinë ku ka vendbanimin i dënuari.

5. Në rast se drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve çmon që propozimi i Komisionit të IEVP-së është në kundërshtim me këtë akt normativ, i kërkon Komisionit të Posaçëm të Shqyrtimit të Ankimeve rivlerësimin e kërkesës për përfitimin e lejes së veçantë. Vendimi i Komisionit të posaçëm për miratimin e lejes së veçantë merret brenda 3 (tre) ditëve dhe është i detyrueshëm për drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve. Në këtë rast, drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve miraton menjëherë me urdhër lejen e veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi.

6. Në rast se, brenda 3 (tre) muajve nga hyrja në fuqi e këtij akti normativ, nuk është deklaruar përfundimi i gjendjes së epidemisë nga autoritet përgjegjëse, sipas parashikimit të legjislacionit në fuqi për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe të sëmundjeve ngjitëse, periudha e qëndrimit të përkohshëm në shtëpi të subjekteve përfituese të lejes së veçantë zgjatet me 3 (tre) muaj të tjerë.

Neni 7

Komisioni i Posaçëm i Shqyrtimit të Ankimeve

1. Në rast se një të dënuari, i cili plotëson kriteret për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi, i është refuzuar miratimi i kësaj lejeje të veçantë nga Komisioni i IEVP-së, i dënuari ose përfaqësuesi ligjor i tij mund të paraqesë ankim pranë Komisionit të Posaçëm të Shqyrtimit të Ankimeve, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e marrjes së vendimit.

2. Komisioni i Posaçëm ka në përbërje, si më poshtë vijon:

a) Një përfaqësues të ministrit të Drejtësisë, të caktuar nga ministri, i cili kryeson komisionin;

b) Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve;

c) Drejtorin e Policisë së Burgjeve;

ç) Një përfaqësues të Policisë së Shtetit, të caktuar nga drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit;

d) Përgjegjësin e sektorit të shëndetësisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve;

dh) Përgjegjësin e sektorit ligjor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve;

e) Përgjegjësin e sektorit të çështjeve shoqërore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.

3. Ngritja si dhe rregullat për organizimin e funksionimin e Komisionit të Posaçëm të Shqyrtimit të Ankimeve përcaktohen me urdhër të ministrit të Drejtësisë.

4. Komisioni i Posaçëm i Shqyrtimit të Ankimeve e shqyrton ankimin e paraqitur nga i dënuari ose kërkesën për rivlerësimin e propozimit për miratimin e lejes së veçantë, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 6, të këtij akti normativ, jo më vonë se 3 (tre) ditë nga data e marrjes së kërkesës.

5. Vendimi i Komisionit të Posaçëm për Shqyrtimin e Ankimeve për refuzimin e ankimit të të dënuarit mund ankimohet në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Neni 8

Detyrimet gjatë qëndrimit të përkohshëm në shtëpi

1. I dënuari, gjatë kohës së qëndrimit të përkohshëm në shtëpi me leje të veçantë, është i detyruar që:

a) të mos largohet nga shtëpia, pa miratimin paraprak të strukturës vendore të Policisë së Shtetit;

b) të mbajë kontakte të rregullta me strukturën vendore të Policisë së Shtetit, në bashkinë ku ka vendbanimin;

c) të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë;

ç) të zbatojë masat e veçanta për parandalimin e sëmundjeve infektive të miratuara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore;

d) të paraqitet, në datën e përfundimit të periudhës qëndrimit të përkohshëm në shtëpi, në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale, ku po vuante dënimin.

2. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, me propozimin e Policisë së Shtetit, të prokurorit përkatës, të strukturave përgjegjëse për parandalimin e sëmundjeve infektive ose çdo organi tjetër publik, mund të shfuqizojë lejen e veçantë me qëndrimin të përkohshëm në shtëpi, në rast se i dënuari nuk zbaton detyrimet e përcaktuara në pikën 1, të këtij neni, ose kur i dënuari kryen një vepër tjetër penale. Me marrjen e njoftimit të shfuqizimit të lejes së veçantë me qëndrim të përkohshëm në shtëpi, i dënuari kthehet në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale, ku po vuante dënimin.

3. Pavarësisht parashikimit të pikës 2, të nenit 4, të këtij akti normativ, koha e qëndrimit në shtëpi e të dënuarit, të cilit i është shfuqizuar leja e veçantë, sipas përcaktimit të pikës 2, të këtij neni, nuk njihet si periudhë e vuajtjes së dënimit.

Neni 9

Detyrimi për t’u kthyer në përfundim të periudhës së qëndrimit të përkohshëm

1. Moskthimi në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale, pas përfundimit të periudhës së qëndrimit të përkohshëm në shtëpi ose pas shfuqizimit të saj, përbën shkak për fillimin e procedimit penal, sipas parashikimeve të nenit 323, të Kodit Penal.

2. Pas përfundimit të periudhës së qëndrimit të përkohshëm, përpara pranimit në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale, i dënuari i nënshtrohet analizave të nevojshme mjekësore për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale.

Neni 10

Hyrja në fuqi

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
23.03.2020 VKM nr. 242

 

“Për diisa shtesa në vendimin nr.203, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat që përdoren për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit”

 

Në vendimin nr.203, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, shtohet kreu VIII, me këtë përmbajtje:

“VIII DISPOZITA KALIMTARE PËR PROCEDURAT QË LIDHEN ME EPIDEMINË E SHKAKTUAR NGA INFEKSIONI COVID-19

1. “Autoritetet kontraktore”, të referuara në shkronjën “a”, të kreut III, të këtij vendimi, janë Kryeministria, të gjitha ministritë dhe institucionet e varësisë së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të deleguara me urdhër të ministrit përkatës.

2. Për procedurën e drejtpërdrejtë, të përcaktuar në nënndarjen IV.1, të kreut IV, të këtij vendimi, nuk zbatohen dispozitat e parashikuara për procedurën e ankimit.

3. Komisioni i vlerësimit, i përcaktuar në pikën 2, të kreut V, të këtij vendimi, kryesohet nga një nëpunës i nivelit drejtues të lartë të autoritetit kontraktor dhe ka në përbërje të tij nëpunës me arsim të lartë.”.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

 
24.03.2020 VKM nr. 243

 

“Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

 

 

1. Shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në të gjithë Republikën e Shqipërisë për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

2. Kufizimin e të drejtave të garantuara nga nenet 37, 38, 41, pika 4, 49 dhe 51 të Kushtetutës deri në masën që konsiderohet e domosdoshme për të arritur ruajtjen e shëndetit të shtetasve.

3. Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile (KNEC), i ngritur me vendimin nr.750, datë 27.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Lezhë dhe Tiranë”, të ndryshuar, është organi më i lartë për koordinimin dhe bashkërendimin e veprimeve të institucioneve shtetërore dhe të subjekteve private, si dhe të burimeve financiare e materiale për përballimin e fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, deri në 30 (tridhjetë) ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Anëtar i KNEC-së caktohet dhe ministri i Shtetit pë Rindërtimin.

4. Në mbledhjet e KNEC-së marrin pjesë, me kërkesë të Kryetarit, përfaqësues të organeve të ndryshme publike, të biznesit, ekspertë/profesionistë të fushës së mjekësisë e të shëndetit publik dhe përfaqësues të shoqërisë civile ose drejtues të OJF-ve, me objekt veprimtarie shëndetin publik dhe ndihmën humanitare.

5. Instituti i Shëndetit Publik caktohet në rolin e Sekretariatit Teknik të KNEC-së, për çështje të fatkeqësisë natyrore të shpallur për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

6. Për përballimin dhe lehtësimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore merren masat e jashtëzakonshme, si më poshtë vijon:

6.1. Institucionet publike:

a) të realizojnë plane masash organizative dhe administrative për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore;

b) të përdorin burimet financiare të parashikuara në buxhetin vjetor, si dhe të rivlerësojnë buxhetin e tyre vjetor, në përputhje me kryerjen e shpenzimeve shtesë të paparashikuara;

c) të vënë në dispozicion burimet njerëzore e logjistike;

ç) të caktojnë objektet shtetërore në përgjegjësinë e tyre të administrimit, që mund të vihen në dispozicion për strehimin e popullsisë së evakuuar;

d) të kufizojnë aksesin në ambiente publike, të cilat kanë një frekuentim të gjerë;

dh) të ndalojnë tubimet, manifestimet dhe grevat;

e) të kufizojnë aktivitetet në minimumin e domosdoshëm për të gjitha organet publike;

ë) të vendosin në karantinë të gjithë personat e konfirmuar ose të dyshuar se janë të prekur

nga COVID-19;

f) të krijojnë dhe të sigurojnë zonat e karantinës me personel, të cilit t’i sigurohen të gjithë masat parandaluese për të evituar infektimin;

g) të garantojnë kushtet dhe stafin e kualifikuar për kurim të specializuar në qendrat e karantinës;

gj) të pajisin të gjithë punonjësit e qendrave spitalore dhe shëndetësore me bazën e nevojshme materiale për shmangien e infektimit.

6.2. Strukturat operacionale të sistemit të mbrojtjes civile:

a) të vendosin dhe të zbatojnë masa të veçanta për garantimin dhe rritjen e sigurisë së shtetasve në zonat e prekura nga fatkeqësia;

b) të aktivizojnë dhe të organizojnë procedurën e karantinës për popullsinë e rrezikuar;

c) të organizojnë kontrolle të njëanshme të banesave dhe objekteve private për evidentimin dhe trajtimin e personave të prekur nga virusi;

ç) të kufizojnë lëvizjen e lirë për brenda ose jashtë shtetit në përputhje me nevojat e diktuara nga fatkeqësia natyrore;

d) të kufizojnë organizimin e grevave;

dh) të kufizojnë zhvillimin e aktiviteteve ekonomike për subjektet private në përputhje me nevojat e diktuara nga fatkeqësia natyrore;

e) të japin ndihmën e parë ndaj personave të prekur nga virusi dhe të realizojnë transportimin e të prekurve për në qendrat spitalore ose në infrastrukturën e karantinës;

ë) të organizojnë procedurat e detyruara për kryerjen e shërbimeve funerale.

6.3. Subjektet private:

a) të respektojnë procedurat dhe masat për karantinën;

b) të informojnë lidhur me të dhënat që ndihmojnë institucionet dhe strukturat e mbrojtjes

civile në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë;

7.             të përfshihen në detyra të veçanta, në përputhje me përgatitjen, aftësitë dhe me nevojën për

të ndihmuar në kapërcimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore;

ç) të mbyllin ose të kufizojnë përkohësisht veprimtarinë e tyre;

d) të mos vjelin tarifat e kalimit rrugor për mjetet e angazhuara në përballimin e gjendjes së

fatkeqësisë natyrore.

6.4. Shtetasit:

a) të zbatojnë urdhrat, masat dhe udhëzimet e autoriteteve të mbrojtjes civile, si dhe të ndjekin procedurat e kërkuara, në mënyrë të veçantë për karantinën dhe pezullimin e aktiviteteve;

b) të informojnë lidhur me të dhënat që ndihmojnë institucionet publike dhe strukturat e mbrojtjes civile në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë;

c) të përfshihen nëdetyra të veçanta, në përputhje me përgatitjen, aftësitë dhe me nevojën për

të ndihmuar në kapërcimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

7. Të gjitha të drejtat dhe liritë e kufizuara me akte, të dala në zbatim të ligjit nr.15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”, të ndryshuar, dhe me aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar, mbeten në fuqi.

8. Ngarkohen Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile dhe të gjitha institucionet shtetërore dhe publike për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
25.03.2020 Akti normativ nr. 9

 

“Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”

 

 

Neni 1

Objekti

Ky akt normativ ka për objekt përcaktimin e rregullave të veçanta për zhvillimin e veprimtarisë gjyqësore dhe të prokurorisë, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e COVID-19.

Neni 2

Qëllimi

Ky akt normativ ka për qëllim garantimin e të drejtës për një proces të rregullt në veprimtarinë gjyqësore dhe atë të prokurorisë, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga përhapja e COVID-19.

Neni 3

Masat e veçanta dhe efektet në fushën e veprimtarisë gjyqësore

1. Seancat gjyqësore në çështjet administrative, civile dhe penale, të planifikuara pranë të gjitha gjykatave, shtyhen deri në përfundimin e gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e COVID-19.

2. Nga data e hyrjes së fuqi të këtij akti normativ deri në përfundimin e gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e COVID-19 pezullohen afatet për ngritjen e padive, për paraqitjen e ankimeve si dhe për kryerjen e çdo veprimi procedural në çështjet administrative, civile dhe penale, sipas parashikimeve në këtë akt normativ. Kur afatet fillojnë gjatë periudhës së pezullimit, ato shtyhen deri në përfundimin e gjendjes së epidemisë.

3. Rregullat sipas pikave 1 dhe 2, të këtij neni, nuk zbatohen në këto raste:

a) Në çështjet administrative, me objekt gjykimin e masave të sigurimit të padisë, në rast se gjykata vlerëson se shqyrtimi pas afatit të përcaktuar në nenin 2, të këtij akti normativ, mund të shkaktojë një dëm të rëndë e të pariparueshëm për palët;

b) Në çështjet familjare, me objekt gjykimi kujdesin, detyrimet dhe respektimin e të drejtave të të miturve, kujdestarinë dhe birësimin, masat mbrojtëse ndaj dhunës në familje, ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, përkujdesjen dhe detyrimet për ushqim, si dhe në ato çështje civile në të cilat, përjashtimisht, gjykata vlerëson se shqyrtimi i vonuar i tyre mund të shkaktojë dëm të rëndë e të pariparueshëm për palët;

c) Në çështjet penale, që lidhen me vleftësimin e arrestit në flagrancë ose ndalimit, caktimin, verifikimin e kushteve e të kritereve të caktimit dhe nevojat e sigurimit, zëvendësimin, revokimin, bashkimin ose shuarjen e masave të sigurimit të “arrestit në burg” ose të “arrestit në shtëpi”, kur të arrestuarit, të pandehurit ose mbrojtësit e tyre kërkojnë që të vijohet me shqyrtimin e tyre, si dhe në çështjet penale që lidhen me caktimin e masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive”;

ç) Në çështjet penale, në të cilat afatet e kohëzgjatjes maksimale të paraburgimit, sipas pikës 6, të nenit 263, të Kodit të Procedurës Penale, mbarojnë gjatë periudhës së pezullimit;

d) Në çështjet penale të një natyre urgjente, për shkak të nevojës së sigurimit të provës, sipas nenit 316, të Kodit të Procedurës Penale. Urgjenca vlerësohet nga gjykata që shqyrton çështjen;

dh) Në çështjet penale në ngarkim të të miturve në konflikt me ligjin, kur ndaj tyre është zbatuar masa e arrestit apo e ndalimit, sipas nenit 15, të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;

e) Në çdo çështje tjetër penale ku i pandehuri është i paraburgosur ose është duke vuajtur dënimin me burgim, në rast se i pandehuri ose mbrojtësi i tij kërkojnë vazhdimin e gjykimit.

4. Gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga përhapja e COVID-19 dhe me synimin për të kufizuar efektet negative në veprimtarinë gjyqësore, këshillat si dhe organet e administrimit gjyqësor të çdo gjykate, sipas kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj dhe në funksion të zbatimit të rregullave nënligjore të nxjerra nga organet përgjegjëse, miratojnë masa organizative specifike për zhvillimin e proceseve gjyqësore, të nevojshme për të shmangur grumbullimet në ambientet e gjykatave dhe brenda sallave gjyqësore, si dhe kontaktet e ngushta ndërmjet individëve, që kanë të bëjnë me:

a) kufizimin e hyrjes së publikut në ambientet e gjykatës, duke garantuar, kundrejt rregullave të vendosura për këtë qëllim, vetëm aksesin e individëve që duhet të kryejnë veprimtari që kanë urgjencë;

b) rregullimin e aksesit në shërbime, me rezervim, edhe nëpërmjet komunikimit telefonik ose elektronik, duke u kujdesur që përdoruesit të mund të përdorin shërbimet brenda një kohe të caktuar, si dhe miratimin e çdo mase që konsiderohet e nevojshme për të shmangur grumbullimet;

c) vendosjen e udhëzuesve detyrues për kufizimin dhe mënyrën e lëvizjes së personave. Udhëzuesit publikohen në faqen e internetit të gjykatës dhe Këshillave;

ç) zhvillimin me dyer të mbyllura të të gjitha seancave gjyqësore publike për çështjet e parashikuara në pikën 3, të këtij neni, në zbatim të pikës 2, të nenit 20, të ligjit nr.49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të nenit 173, të Kodit të Procedurës Civile, ose të nenit 340, të Kodit të Procedurës Penale;

d) kryerjen e seancave mbi bazë dokumentesh në çështjet administrative dhe civile, të parashikuara në pikën 3, të këtij neni, në të cilat nuk kërkohet prania e palëve, nëpërmjet përdorimit të mjeteve të komunikimit elektronik për paraqitjen e akteve procedurale dhe dhënien e vendimit nga gjykata.

Neni 4

Pjesëmarrja në distancë në seanca gjyqësore

1. Pjesëmarrja e personave të dënuar apo me masë sigurimi “arrest në burg”, si dhe e përfaqësuesve ligjorë të tyre, në të gjitha seancat gjyqësore gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë, sigurohet, atje ku është e mundur, nëpërmjet ndërlidhjes audiovizive në distancë, duke përdorur programe kompjuterike të përshtatshme për këtë qëllim.

2. Mënyra e ndërlidhjes në distancë duhet të sigurojë në çdo rast shikueshmërinë e ndërsjellë të personave të pranishëm në të dyja vendet e ndërlidhura dhe mundësinë e dëgjimit nga të gjitha palët. Nëse parashikohet pjesëmarrja e disa të pandehurve, secili prej tyre duhet të vendoset në kushte që të mund të shikojë dhe të dëgjojë të tjerët.

3. Ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor që të sigurojnë mjetet dhe programet kompjuterike të nevojshme për sigurimin e ndërlidhjes në distancë, sipas këtij neni.

Neni 5

Hyrja në fuqi

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
25.03.2020 Vendim nr. 1 I Komitetit NdërmInistror të Emergjencave Civile

 

“Për konfirmimin dhe vijimin e zbatimit të masave të veçanta administrative të marra gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”

 

 

I. Konfirmimin dhe vijimin e zbatimit të masave të veçanta administrative të marra gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, nëpërmjet akteve, si më poshtë vijon:

1. Vendim nr.203, datë 26.2.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për procedurat që përdoren për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit”, i ndryshuar me vendimin nr.242, datë 23.3.2020, të Këshillit të Ministrave.

2. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.35, datë 24.1.2020, “Për përgatitjen e masave për mbrojtjen ndaj depërtimit të Coronavirusit të ri dhe parandalimit të përhapjes së tij në Shqipëri”.

3. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.53, datë 31.1.2020, “Për ngritjen e Komitetit të Përkohshëm për Parandalimin e Infeksionit të Coronavirusit”.

4. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.53/1, datë 31.1.2020, “Për ngritjen e Task-Forcës për Parandalimin e Infeksionit të Përhapur Coronavirus”.

5. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.81, datë 10.2.2020, “Për miratimin e protokolleve dhe algoritmeve për parandalimin e sëmundjes COVID-19 në vend”.

6. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.105, datë 24.2.2020, “Për marrjen e masave higjieno-sanitare për parandalimin e përhapjes e infeksioneve respiratore përfshirë COVID- 19, në institucionet parashkollore, kopshte, çerdhe dhe institucionet arsimore”.

7. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.53/2, datë 26.2.2020, “Për ngritjen dhe funksionimin e shërbimit të karantinës në mjedise të përcaktuara”.

8. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.122, datë 26.2.2020, “Për miratimin e protokolleve dhe masat ndaj Coronavirus nga QKUM”.

9. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.123, datë 26.2.2020, “Për një shtesë në urdhrin nr.632, datë 29.8.2018, “Për miratimin e listës së sëmundjeve infektive të detyrueshme për t’u raportuar nga institucionet shëndetësore, publike ose private, të të gjitha niveleve në Republikën e Shqipërisë””.

10. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.131, datë 8.3.2020, “Për ndalimin e eksportit të barnave dhe pajisjeve mjekësore”.

11. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.132, datë 8.3.2020, “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura”.

12. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.133, datë 8.3.2020, “Për kufizimin e lëvizjes së shoqëruesve dhe ose familjarëve të pacientëve nëpër spitale”.

13. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.134, datë 8.3.2020, “Për vetëkarantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali”.

14. Vendim nr.204, datë 9.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave për ngritjen e infrastrukturës për shërbimin e karantinës dhe për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes”.

15. Vendim nr.205, datë 9.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitin 2020, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për infeksionin e shkaktuar nga COVID-19”

16. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.135, datë 9.3.2020, “Për mbylljen e institucioneve arsimore për parandalimin e përhapjes së COVID-19”.

17. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.135/1, datë 9.3.2020, “Për mbylljen e veprimtarisë së çerdheve për parandalimin e përhapjes së COVID-19”

18. Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.91, datë 9.3.2020, “Për ndërprerjen e procesit mësimor në të gjitha institucionet arsimore publike dhe jopublike”.

19. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.147, datë 9.3.2020, “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në qendrën spitalore universitare “Nënë Tereza” dhe spitalin “Shefqet Ndroqi””.

20. Vendim nr.207, datë 10.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për dhënie shpërblimi për personelin mjekë, infermierë dhe punonjës të tjerë”.

21. Vendim nr.208, datë 10.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e datave 10 deri 23 mars 2020 ditë pushimi për prindin kujdestar të fëmijëve të mitur”.

22. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.156, datë 10.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”.

23. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.156/1, datë 10.3.2020, “Për ndalimin e lëvizjes së të gjithë udhëtarëve drejt Italisë”.

24. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.157, datë 10.3.2020, “Për marrjen e masave për parandalimin e infektimit të përfituesve të shërbimeve te përkujdesit shoqëror”.

25. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.158, datë 11.3.2020, “Për pezullimin e funksionimit të komisioneve të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuara dhe invalidëve të punës”.

26. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.159, datë 11.3.2020, “Për kufizimin e lëvizjes së pacientëve, shoqëruesve dhe/ose familjareve dhe organizimin e shërbimeve në institucionet e kujdesit shëndetësor ku kryhen vizita dhe konsulta ambulatore”.

27. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.156/2, datë 11.3.2020, “Për shpalljen e gjendjes së epidemisë nga infeksioni COVID-19”.

28. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.160, datë 11.3.2020, “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjitha strukturat spitalore publike dhe jopublike”.

29. Akt normativ nr.2, datë 11.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive””.

30. Vendim nr.211, datë 11.3.2020, i Këshillit të Ministrave “Për angazhimin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për të siguruar zbatimin e masave parandaluese ndaj epidemisë të shkaktuar nga COVID–19”.

31. Urdhër i Departamentit të Administratës Publike nr.31, datë 11.3.2020, “Për miratimin e planit të masave organizative dhe administrative nga DAP, në kuadër të ndalimit të COVID-19”.

32. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.164, datë 12.3.2020, “Për mbylljen e bareve, restoranteve, lokaleve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët”.

33. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.165, datë 12.3.2020, “Për mbylljen e kabineteve/klinikave dentare”.

34. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.168, datë 12.3.2020, “Për ndalimin/kufizimin e lëvizjeve me mjete transporti”.

35. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.168, datë 14.3.2020, “Për kufizimin e lëvizjeve brenda vendit”.

36. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.173, datë 14.3.2020, “Për kufizimin e të gjitha lëvizjeve të mjeteve të transportit në pikat kufitare tokësore”.

37. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.173/1, datë 14.3.2020, “Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Greqinë”.

38. Akt normativ nr.3, datë 15.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, i ndryshuar me aktet normative nr.4 dhe nr.5, të Këshillit të Ministrave.

39. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.177, datë 15.3.2020, “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në parqe dhe zona të gjelbërta”.

40 .Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.177/1, datë 16.3.2020, “Për kufizimi e lëvizjes në zonat urbane”, i ndryshuar me urdhrin nr.177/2, të datës 18.3.2020.

41. Vendim nr.228, datë 18.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në vendimin nr.11, datë 10.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Rindërtimin”.

42. Vendim nr.229, datë 18.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në vendimin nr.586, datë 30.8.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”.

43. Vendim nr.231, datë 18.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e datës 20 mars 2020 ditë pushimi për nëpunësit dhe punonjësit e administratës publike”.

44. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.168/2, datë 18.3.2020, “Për kufizimin e lëvizjes më automjetet private dhe shtetërore të administratës publike”.

45. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.190, datë 19.3.2020, “Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-19”.

46. Vendim nr.236, datë 19.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”.

47. Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.193, datë 20.3.2020, “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”.

48. Vendim nr.237, datë 20.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në vendimin nr.511, datë 24.10.2002, të Këshillit të Ministrave, “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, të ndryshuar”.

49. Akt normativ nr.6, datë 21.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020””.

50. Vendim nr.240, datë 21.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”.

51. Vendim nr.241, datë 21.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kontratës me objekt “Blerje materiale për mbrojtjen personale (MMP) për COVID-19””.

52. Akt normativ nr.7, datë 23.3.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve”.

53. Rekomandim i APP-së për pezullimin e shpalljes së procedurave të reja të prokurimit, për një afat 15-ditor.

54. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara ka pezulluar të gjitha procedurat e monitorimit të zbatimit të kontratave.

55. Komisioni i Prokurimit Publik ka njoftuar operatorët ekonomikë për marrjen elektronikisht të faturës për arkëtim të pagesës së ankesës.

56. Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave.

II. Të gjitha strukturat e ngarkuara me sigurimin e zbatimit të masave parandaluese të vijojnë me zbatimin e tyre dhe të masave të tjera të marra në vijim nga ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
25.03.2020 Vendim nr. 2 I Komitetit NdërmInistror të Emergjencave Civile

 

“Për vendosjen në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të pasurisë ish-universitetit “Kristal”

 

 

1. Vendosjen në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për përballimin e situatës së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, të pasurisë së ish-universitetit “Kristal”, me vendndodhje në Mëzez, Tiranë, zona kadastrale 2679, sipas kartelave të pasurive dhe planvendosjes bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë të gjitha masat, në varësi të situatës, për përshtatjen e pasurisë së përmendur në pikën 1, të këtij vendimi, në një strukturë karantine ose spitalore, si dhe të përllogarisë fondin për të kryer investimet e nevojshme. Vlera dhe burimi i financimit të këtij investimi do të miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

3. Pasuria e përmendur në pikën 1, të këtij vendimi, të mbetet në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale deri në përfundim të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 dhe gjatë kësaj kohe drejtohet nga strukturat shëndetësore shtetërore.

4. Ngarkohet Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
26.03.2020 VKM nr. 244

 

“Për vendosjen në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të objektit të ish – universitetit “Kristal”

 

 

1. Vendosjen në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për përballimin e normativ së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, të objektit të ish-universitetit “Kristal”, me vendndodhje në Mëzez, Tiranë, zona kadastrale 2679, sipas kartelave të pasurive dhe planvendosjes bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë të gjitha masat, në varësi të normativ, për përshtatjen e pasurisë së përmendur në pikën 1, të këtij vendimi, në një normative karantine ose spitalore, si dhe të përllogarisë fondin për të kryer investimet e nevojshme.

3. Objekti i ish-universitetit “Kristal” mbetet në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale deri në përfundim të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

4. Ngarkohet Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
26.03.2020 Akti normative nr. 10

 

“Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”

 

 

Në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, bëhet ndryshimi, si më poshtë vijon:

Neni 1

Pas pikës 9, të nenit 38 “Dispozita kalimtare”, shtohet pika 10, me këtë përmbajtje:

“10. Përjashtimisht nga parashikimet e neneve 29 dhe 30, të këtij ligji, për deklarimin dhe pagesën e tatimit mbi fitimin, në vitin 2020, afatet e deklarimit dhe të pagesës janë, si më poshtë vijon:

a) Bilanci kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo e dhënë tjetër e përcaktuar në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat, në zbatim të këtij ligji, dorëzohet brenda dates 31 korrik 2020;

b) Për tatimpaguesit me qarkullim deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, tatimi i llogaritur në bazë të deklaratës vjetore të të ardhurave të tatueshme, pakësuar me shumat e përcaktuara sipas nenit 37, të këtij ligji, dhe me parapagimet e bëra gjatë periudhës tatimore, paguhet nga tatimpaguesi në llogarinë e organeve tatimore, brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2020;

c) Për tatimpaguesit me qarkullim deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, këstet e tatim-fitimit të tremujorit të parë dhe të dytë të vitit 2020, parapaguhen në llogarinë e organeve tatimore, brenda datës 31 dhjetor 2020. Këstet paraprake të tatimit mbi fitimin, të tremujorit të tretë dhe të katërt të vitit 2020, parapaguhen në llogarinë e organeve tatimore, brenda datës 31 dhjetor 2020.”.

Neni 2

Ky akt normative hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
27.03.2020 Akt normativ nr. 11

 

“Pêr njê shtesê nê ligjin nr. 9632, datê 30.10.2006, “Pêr sistemin e taksave vendore” tê ndryshuar”

 

Neni 1

Në nenin 36/1, të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, pas paragrafit të parë shtohet paragrafi i dytë, me këtë përmbajtje:

“Përjashtimisht parashikimeve të nenit 15, të këtij ligji, pagesat e kësteve të parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin kryhen pranë bankave të nivelit të dytë dhe Postës Shqiptare, sh.a., për llogari të administratës tatimore, për tremujorin e parë dhe të dytë të vitit 2020 brenda datës 20 tetor 2020, ndërsa për tremujorin e tretë dhe të katërt të vitit 2020 brenda datës 20 dhjetor 2020.”.

Neni 2

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren zyrtare.

 

 
27.03.2020

 

VKM nr. 249

 

“Pêr detajimin dhe mênyrên e pêrdorimit tê fondit ANTICOVID-19”

1. Fondi antiCovid-19, prej 2 500 milionë lekësh, përdoret nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas detajimeve të mëposhtme:

a) Në masën 500 milionë lekë, në programin “Shërbimet e kujdesit dytësor”, në kategorinë e shpenzimeve korrente;

b) Në masën 150 milionë lekë, në programin “Shërbimet e shëndetit publik”, në kategorinë e shpenzimeve korrente;

c) Në masën 50 milionë lekë, në programin “Shërbimi Kombëtar i Urgjencës”, në kategorinë e shpenzimeve korrente;

ç) Në masën 800 milionë lekë, në programin “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, në kategorinë e shpenzimeve korrente;

d) Në masën 1 000 milionë lekë, në programin “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, në kategorinë e shpenzimeve kapitale.

2. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
27.03.2020 VKM nr. 254

 

Pêr pêrcaktimin e procedurave, tê dokumentacionit dhe tê masês sê pêrfitimit tê ndihmês financiare pêr tê punêsuarit nê subjektet e biznesit me tê ardhura vjetore deri nê 14 milion lekê, ndihmês ekonomike tê pagesês sê tê ardhurês nga punêsia gjatê periudhês sê fatkeqêsisê natyrore, tê shpallur si pasojê e COVID-19

I. TË PËRGJITHSHME

1. Dhënie ndihme financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, për periudhën pas ndërprerjes së aktivitetit ekonomik/ marrëdhënieve të punës për shkak të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

2. Dhënien e një pagese shtesë për individët që përfitojnë pagesë të ndihmës ekonomike.

3. Dhënien e një pagese shtesë për individët që përfitojnë pagesën e të ardhurës nga papunësia.

II. SUBJEKTET PËRFITUESE, KRITERET DHE DOKUMENTACIONI PËR PËRFI- TIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR TË PUNËSUARIT NË BIZNESET ME TË ARDHURA DERI 14 MILIONË LEKË NË VIT

1. Ndihma financiare për të vetëpunësuarit/të punësuarit llogaritet dhe jepet sipas listëpagesave të deklaruara nga subjektet tatimpaguese. Për ato subjekte, të cilat i deklarojnë listëpagesat çdo tremujor, merret në konsideratë listëpagesa e tremujorit të fundit të vitit 2019, ndërsa për subjektet, të cilat i deklarojnë listëpagesat çdo muaj, merret në konsideratë listëpagesa e muajit janar 2020. Listëpagesat përditësohen me ndryshimet e deklaruara sipas formularit Esig-27, deri në datën e mbylljes së veprimtarisë.

2. Aplikimi për të përfituar ndihmë financiare bëhet nga subjekti i të vetëpunësuarit/të punësuarit. Individët, që janë në më tepër se në një listëpagesë, përfitojnë si ndihmë financiare vetëm një pagë minimale.

3. Përfituesit e ndihmës financiare janë individët e vetëpunësuar/të punësuar në subjektet me të ardhura vjetore deri 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë për vitin 2019, sipas kategorizimit të mëposhtëm:

a) Personat fizikë të vetëpunësuar;

b) Punonjësit e papaguar të familjes të personit fizik tregtar;

c) Të punësuarit në personat fizikë tregtarë;
ç) Të punësuarit në personat juridikë.
4. Për të përfituar ndihma financiare, duhet që subjekti tatimpagues:

a) të ketë ndërprerë aktivitetin në zbatim të urdhrave përkatës të ministrit së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS), të nxjerra për këtë qëllim;

b) të ketë përgjegjësi tatimore për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin dhe tatimin mbi fitimin;

c) të ardhurat e deklaruara të të cilit, sipas deklaratës së tatimit mbi fitimin/tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, për vitin 2019, të jenë deri 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë.

5. Subjektet, që plotësojnë kushtet sipas pikës 4, të këtij kreu, duhet të paraqesin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nëpërmjet portalit e- filinig, kërkesën me të dhënat e përfituesve sipas pikës 3, të këtij kreu, ku përfshihen:

a) Të dhënat identifikuese të subjektit tatimpagues të pajisur me NIUS;

b) Të dhënat identifikuese të përfituesve, përfshirë të vetëpunësuarit, punonjësit e papaguar të familjes dhe të punësuarit, përfshirë:

i. emrin, atësinë, mbiemrin;

ii. numrin personal të identifikimit të përfituesit;

iii. bankën ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse

bankare;

iv. numrin e llogarisë bankare.

III. PROCEDURA E VERIFIKIMIT PËR PËRFITIMIN E NDIHMËS FINANCIARE

1. Strukturat e drejtorive rajonale tatimore bëjnë verifikimet dhe identifikojnë aplikuesit dhe të dhënat në kërkesën e tyre, brenda 10 (dhjetë) ditëve të para të muajit pasardhës, duke analizuar:

a) tatimpaguesin dhe veprimtarinë e tij, duke verifikuar nëse bën pjesë në listën e veprimtarive që përfitojnë ndihmën financiare;

b) deklarimet e bëra dhe pagesat e kryera për tatimet dhe kontributet;

c) krahasimisht listën e paraqitur për përfitim ndihme me listëpagesën e dorëzuar në mënyrë elektronike dhe detyrimet e paguara;

ç) të ardhurat e realizuara nga subjekti për vitin 2019.

2. Me qëllim shmangien e abuzimit, strukturat e administratës tatimore, duke përdorur analizën e riskut, mund të kryejnë edhe verifikime në subjektet përfituese për të verifikuar nëse janë të mbyllura.

3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i paraqet Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit listën përmbledhëse të individëve përfitues të ndihmës financiare për bankën përkatëse, me të dhënat e mëposhtme:

a) emrin, atësinë, mbiemrin, numrin e telefonit, e-mailin;

b) numrin personal të identifikimit të përfituesit;

c) bankën ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare;

ç) numrin e llogarisë bankare.

4. Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit kryen pagesat për individët, përfitues sipas këtij vendimi.

5. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ruan dhe administron dokumentacionin e përcaktuar në pikën 5, të kreut II, dhe në pikat 1-3, të kreut III, të këtij vendimi, sipas dispozitave ligjore e nënligjore të parashikuara për ruajtjen e dokumentacionit dhe arkivat.

6. Drejtori i Përgjthshëm i Tatimeve miraton rregullat procedurale për mënyrën e bashkëpunimit me drejtoritë rajonale, institucionet përgjegjëse si dhe procedurat e kalimit në thesar të ndihmës financiare dhe njoftimin e subjekteve përfituese.

IV. MASA E NDIHMËS FINANCIARE, EKONOMIKE DHE E PAGESËS TË SË ARDHURËS NGA PAPUNËSIA

1. Ndihma financiare, që përfitojnë të vetëpunësuarit, punëtorët e papaguar të familjes dhe të punësuarit sipas këtij vendimi, është e barabartë me pagën minimale në fuqi, 26 000 (njëzet e gjashtë mijë) lekë në muaj, e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

2. Pagesa e ndihmës ekonomike për subjektet përfituese, sipas vendimit nr.597, datë 4.9.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”, që rezultojnë përfitues të ndihmës ekonomike ose kanë aplikuar për të përpara datës 10 mars, do të jetë sa dyfishi i shumës së llogaritur sipas vendimit të sipërpërmendur.

3. Pagesa e së ardhurës nga papunësia për subjektet përfituese sipas vendimit nr.161, datë 21.3.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për pagesën e së ardhurës nga papunësia”, që rezultojnë përfitues të pagesës të së ardhurës nga papunësia ose kanë aplikuar për të përpara datës 10 mars 2020, do të jetë sa dyfishi i shumës së llogaritur sipas vendimit të sipërpërmendur.

4. Verifikimi, llogaritja dhe shpërndarja për përfituesit sipas pikave 2 dhe 3, të kreut IV, do të bëhet sipas procedurave të dokumentimit e të shpërndarjes nga institucionet e përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi.

V. ÇËSHTJE TË FUNDIT

1. Efektet financiare, në masën 5 850 000 000 (pesë miliardë e tetëqind e pesëdhjetë milionë) lekë, do të përballohen nga zëri “Kontingjenca për paketën sociale anti-COVID”, miratuar në buxhetin e shtetit, për vitin 2020.

2. Ngarkohen ministri i Shtetit për Rindërtimin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi (AKPA) dhe Shërbimi Social Shtetëror për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 prill 2020 deri në përfundim të gjendjes së epidemisë nga COVID-19, por jo më shumë se 3 (tre) muaj.

 

 

 
27.03.2020 VKM nr. 259

 

“Pêr dhênien e ndihmês me personel shêndetêsor pêr Republikên e Italisê”

1. Dhënien e ndihmës me personel shëndetësor, mjekë dhe infermierë, në kushtet e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, Republikës së Italisë.

2. Shpërblimi i mjekëve dhe infermierëve, që do të ofrojnë shërbim shëndetësor sipas pikës 1, të këtij vendimi, do të jetë në vlerën 3 000 (tre mijë) euro në muaj për mjekët dhe 2500 (dy mijë e pesëqind) euro në muaj për infermierët.

3. Fondi prej 11 000 000 (njëmbëdhjetë milionë) lekësh për shpërblimin e personelit shëndetësor, mjekë dhe infermierë, sipas pikës 2, të këtij vendimi, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2020.

4. Ministria e Shëndetësië dhe Mbrojtjes Sociale të bëjë përzgjedhjen e mjekëve dhe infermierëve.

5. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjës Sociale dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë të marrin të gjitha masat për të siguruar transportin e personelit shëndetësor, mjekë dhe infermierë, drejt Italisë.

6. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
27.03.2020 Vendim nr. 3 i Komitetit Ndêrministror tê Emergjencave Civile

 

“Pêr pêrcaktimin e procedurave, dokumencationit dhe masês sê pêrfitimit tê ndihmês financiare pêr tê punêsuarit nê subjektet e biznesit me tê ardhura vjetore deri nê 14 milion lekê, ndihmês ekonomike dhe tê pagesês tê sê ardhurês nga papunêsia gjatê periudhês sê Fatkeqêsisê Natyrore, tê shpallur si pasojê e COVID-19.”

1. Dhënie ndihme financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, për periudhën pas ndërprerjes së aktivitetit ekonomik/marrëdhënieve të punës, për shkak të gjendjes së epidemisë nga COVID-19, sipas urdhrave përkatës të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

2. Dhënien e një pagese shtesë për individët që përfitojnë pagesë të ndihmës ekonomike.

3. Dhënien e një pagese shtesë për individët që përfitojnë pagesën e të ardhurës nga papunësia.

4. Miratimin, në parim, të projektvendimit të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike dhe të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e covid- 19”, të propozuar nga ministri i Shtetit për Rindërtimin, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

5. Ngarkohen ministri i Shtetit për Rindërtimin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi (AKPA) dhe Shërbimi Social Shtetëror për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
30.03.2020 Vendim nr. 4 i Komitetit ndërministror të Emergjencave Civile

 

“Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administratës shtetërore, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”

 

 

 

 

1.Kryeministri, Zëvendëskryeministri dhe ministrat, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 deri në përfundim të saj, por jo më shumë se tre muaj, përfitojnë pagë mujore neto në masën 50% të pagës mujore neto aktuale.

2. Nëpunësit e institucioneve të administratës shtetërore, të cilët janë anëtarë të këshillave, të bordeve apo të komisioneve të institucioneve të administratës shtetërore, të institucioneve publike të arsimit të lartë, të njësive të fondeve speciale, të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare me kapital mbi 50% shtetëror, për periudhën nga data 1 prill 2020 deri në përfundim të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, por jo më shumë se tre muaj, nuk e përfitojnë shpërblimin mujor përkatës.

3. Përjashtohen nga zbatimi i pikës 2, të këtij vendimi, nëpunësit e institucioneve të administratës shtetërore, të cilët janë anëtarë të këshillave, bordeve apo komisioneve të sistemit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

4. Në kuptim të këtij vendimi, institucione të administratës shtetërore janë ato të përcaktuara sipas ligjit nr.90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”.

5. Institucionet përkatëse, sipas pikave 1 dhe 2, të këtij vendimi, të derdhin shumat e papaguara në buxhetin e shtetit, në fondin antiCOVID-19, të miratuar për vitin 2020, në bankën e nivelit të dytë Credins Bank, me numër llogarie në lekë nr.1348338, me IBAN: AL 152121 1016 0000 0000 0134 8338.

6. Miratimin, në parim, të projektvendimit të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administratës shtetërore gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19” të propozuar nga ministri i Shtetit për Rindërtimin, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

7. Ngarkohen Kryeministria, aparatet e ministrive, ndërmarrjet shtetërore dhe shoqëritë tregtare me kapital mbi 50% shtetëror si dhe institucionet e administratës shtetërore, të cilat, sipas legjislacionit të tyre specifik, kanë këshilla apo borde drejtuese me të drejtë pagese, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
31.03.2020 VKM nr. 267

 

“Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administratës shtetërore, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”

 

 

1. Kryeministri, Zëvendëskryeministri dhe ministrat, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 deri në përfundim të saj, por jo më shumë se tre muaj, përfitojnë pagë mujore neto në masën 50% të pagës mujore neto aktuale.

2. Nëpunësit e institucioneve të administratës shtetërore, të cilët janë anëtarë të këshillave, të bordeve apo të komisioneve të institucioneve të administratës shtetërore, të institucioneve publike të arsimit të lartë, të njësive të fondeve speciale, të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare me kapital mbi 50% shtetëror, për periudhën nga data 1 prill 2020 deri në përfundim të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, por jo më shumë se tre muaj, nuk e përfitojnë shpërblimin mujor përkatës.

3. Përjashtohen nga zbatimi i pikës 2, të këtij vendimi, nëpunësit e institucioneve të administratës shtetërore të cilët janë anëtarë të këshillave, bordeve apo komisioneve të sistemit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

4. Në kuptim të këtij vendimi, institucione të administratës shtetërore janë ato të përcaktuara sipas ligjit nr.90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”.

5. Institucionet përkatëse, sipas pikave 1 dhe 2, të këtij vendimi, të derdhin shumat e papaguara në buxhetin e shtetit, në fondin antiCOVID-19, të miratuar për vitin 2020, në bankën e nivelit të dytë Credins Bank, me numër llogarie në lekë nr.1348338, me IBAN: AL 152121 1016 0000 0000 0134 8338.

6. Ngarkohen Kryeministria, aparatet e ministrive, ndërmarrjet shtetërore dhe shoqëritë tregtare me kapital mbi 50% shtetëror si dhe institucionet e administratës shtetërore, të cilat, sipas legjislacionit të tyre specifik, kanë këshilla apo borde drejtuese me të drejtë pagese, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
01.04.2020 Vendim nr. 5 i Komitetit ndërministror të Emergjencave Civile

 

Për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar

 

1. Pas pikës 19, të nenit 3, të aktit normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet pika 20, me këtë përmbajtje:

“Të gjithë qiramarrësit individë, të cilët kanë kontratë qiraje për banesë apo çdo dokument tjetër që vërteton marrëdhënien kontraktore qiradhënës–qiramarrës, përpara shpalljes së gjendjes së epidemisë, që kanë kontratë pune por e kanë pezulluar/zgjidhur atë si pasojë e gjendjes së shkaktuar nga COVID–19, nuk do ta paguajnë detyrimin e qirasë për dy muaj, prill dhe maj 2020.

Të gjithë qiramarrësit studentë, të cilët kanë kontratë qiraje për banesë apo çdo dokument tjetër që vërteton marrëdhënien kontraktore qiradhënës–qiramarrës, përpara shpalljes së gjendjes së epidemisë, nuk do ta paguajnë detyrimin e qirasë për dy muaj, prill dhe maj 2020.

Të gjithë qiramarrësit persona fizikë/juridikë me të ardhura deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë në vit, të cilët kanë kontratë noteriale qiraje për zhvillimin e aktivitetit të tyre ekonomik, të nënshkruar përpara shpalljes së gjendjes së epidemisë, dhe e kanë ndaluar aktivitetin si pasojë e gjendjes së shkaktuar nga COVID–19, nuk do ta paguajnë detyrimin e qirasë për dy muaj, prill dhe maj 2020.

Detyrimi i prapambetur i këtyre dy muajve do të paguhet nga qiramarrësi, në mënyrë proporcionale dhe të dakordësuar me qiradhënësin, pas muajit maj 2020. Për ato kontrata që përfundojnë përpara afatit 31 maj 2020, detyrimi i prapambetur do të paguhet nga qiramarrësi brenda tre muajve pas datës 31 maj 2020.

Të gjithë qiramarrësit e përcaktuar në këtë pikë, të cilët kanë ankesë për qiradhënësin si pasojë e moszbatimit të detyrimeve të mësipërme, do t’i drejtohen Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve nëpërmjet komunikimit elektronik.

Qiradhënësit, të cilët nuk e zbatojnë këtë pikë, dënohen me gjobë në masën e pesëfishit të qirasë mujore përkatëse.

Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për ndjekjen dhe zbatimin e parashikimeve të kësaj pike dhe nxjerrjen e udhëzimeve përkatëse.”.

2. Miratimin, në parim, të projektaktit normativ të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Brendshme për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
02.04.2020 Akt normativ nr. 13

 

Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19

 

Neni 1

Objekti

Ky akt normativ ka për objekt përcaktimin e masave të veçanta për kryerjen e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror dhe privat, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e COVID-19.

Neni 2

Qëllimi

Ky akt normativ ka për qëllim mbrojtjen e interesave të ligjshme të shtetasve që mund të cenohen për shkak të veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror dhe privat, ndërmjetësimit apo administrimit në procedurat e falimentimit, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e COVID-19.

Neni 3

Masat e veçanta në fushën e shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe falimentit

1. Nga data e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ deri në përfundimin e gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e COVID-19 pezullohen afatet për kryerjen e veprimeve procedurale të përmbaruesit gjyqësor shtetëror apo privat, ndërmjetësit dhe administratorit në procedurat e falimentimit. Kur afatet për kryerjen e veprimeve procedurale sipas parashikimit të legjislacionit në fuqi fillojnë gjatë periudhës së pezullimit, ato shtyhen deri në përfundimin e gjendjes së epidemisë.

2. Rregullat e përcaktuara në pikën 1, të këtij neni, nuk zbatohen në këto raste:
a) Për ekzekutimin e titujve ekzekutivë që rrjedhin nga çështje familjare, me objekt kujdesin, detyrimet dhe respektimin e të drejtave të të miturve, kujdestarinë, birësimin, ushtrimin e

përgjegjësisë prindërore, përkujdesjen dhe detyrimet për ushqim;
b) Për ekzekutimin e titujve ekzekutivë, me objekt urdhrat e mbrojtjes dhe urdhrat e

menjëhershëm të mbrojtjes;
c) Për ekzekutimin e titujve ekzekutivë, me objekt masat e sigurimit të padisë për çështje

administrative dhe për çështjet civile, në të cilat gjykata ka dhënë vendim për sigurimin e padisë ose vendim me ekzekutim të përkohshëm, kur nga vonesa e ekzekutimit ose e kryerjes së veprimeve procedurale bëhet i pamundur ekzekutimi i këtyre titujve ekzekutivë, pas përfundimit të gjendjes së epidemisë;

ç) Nëse është e domosdoshme shmangia e dëmtimit të masës së falimentimit;

d) Për ndërmjetësimin për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në fushën penale, kur gjatë hetimit vlerësohet si e nevojshme për mbrojtjen e interesave të të miturit.

3. Gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e COVID-19, në funksion të zbatimit të rregullave nënligjore të nxjerra nga organet përgjegjëse shtetërore, organet e shërbimit përmbarimor shtetëror dhe privat, të ndërmjetësve dhe administratorëve të falimentimit, në të gjitha rastet, marrin masa organizative të posaçme për të shmangur grumbullimet, kontaktet e ngushta ndërmjet individëve, si dhe praninë e publikut në ambientet e ushtrimit të aktivitetit të përmbaruesit gjyqësor, ndërmjetësit dhe administratorit të falimentimit.

Neni 4

Hyrja në fuqi

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 
  Udhëzim i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për Menaxhimin dhe monitorimin e buxhetit në gjendjen e fatkeqësisë natyrore” 1.         Në rastet e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore me vendim të Këshillit të Ministrave, krahas zbatimit të procedurave standard për zbatimit e buxhetit të nxjerra me udhëzim të ministrit përgjegjës për Financat të përcaktuar në nenin 38 e vijues të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” I ndryshuar zbatohen me prioritet në mënyrë të vecantë, por jo vetëm, rregullat e përcaktuara në këtë udhëzim lidhur me:

a)          Planifikimin e flukseve të arkës së buxhetit

b)         Angazhimin dhe menaxhimin e angazhimeve buxhetore

c)          Kryerjen e shpenzimeve

d)         Rimbursimin e shpenzimeve;

e)          Kryerjen e pagesave.

2.         Sekretari I përgjithshëm I Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e nëpunësit të parë të autorizuarm në kushtet e zbatimit të këtij udhëzimi, përvec përgjegjësive të përcaktuara në Udhëzimin nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit” në bashkëpunim me nëpunësit autorizues dhe nëpunësit zbatues sipas kuptimit dhe përgjejgësive të përcaktuara në ligjin nr. 9936, ligjin nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin” të ndryshuar, Udhëzimin nr. 9, udhëzimin nr. 9/1 datë 20.03.2019 “Për procedurat e zbatimit të buchetit për njësitë e qeverisjes së përgjithshme që përdorin sistemin informatik financiar të Qeverisë” si dhe Komitetin e ngritur nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë për menaxhimin e borxhit dhe likuiditetit “KMBL” shqyrton kërkesat për fonde shtesë të nësive të qeverisjes qëndrore, kërkesat për kryerjen e shpenzimeve dhe kërkesat për kryerjen e pagesave dhe I rekomandon Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe ministrit të shtetit për Rindërtimin, planifikimin, refuzimin ose pranimin e kërkesave për fonde shtesë të argumentuara si dhe kryerjen e pagesave sipas prioriteteve të përcaktuara në këtë udhëzim.

3.         Nëpunësit zbatues I njësive shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme, paraqesin në strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave dhe I hedhin kërkesat për kryerjen e pagesave në sistemin elektronik, vetëm pasi t’ju jetë konfirmuar kryerja e tyre nga nëpunësi I parë autorizues mbi bazën e miratimit nga KMBL dhe Ministri I Financave dhe Ekonomisë pas procesit të komunikimit edhe me Ministrin e Shtetit për Rindërtimin.

4.         Në kushtet e angazhimit të fondeve buxhetore për të përballuar situatën e krijuar nga gjendja e fatkeqësisë natyrore, autorizohen pagesat e transaksioneve të shpenzimeve sipas informaconit ditor të realizimit të të ardhurave buxhetore, bllokimit të fondeve buxhetore nga strukturat përgjegjëse për buxhetin dhe vlerave të parashikuara të huamarrjes së brendshme.

5.         Në varësi të likuiditetit disponibël përparësi do ti jepet shpenzimeve të borxhit dhe shpenzimeve të sistemit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

6.         Më pas prioriteti I rradhës së pagesave për transaksionet e shpenzimeve të njësive të qeverisjes së përgjithshme përcaktohen si më poshtë:

a)          Pagat e punonjësve të qeverisjes së përgjithshme dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, subvensione me destinacion paga;

b)         Transfertat në Institucionin e Sigurimeve Shoqërore për pagesat e pensioneve;

c)          Ndihma ekonomike/pagesë papunësie

d)         Pagesat për ujin dhe energjinë elektrike

e)          Shpenzimet për tërmetin (qiratë sociale, shpenzime të sjella nga Agjencia kombëtare e Planifikimit të Territorit, etj.)

f)            Ndihma financiare dhe ekonomike për shkak të COVID-19;

g)         Pagesa në valutë nga llogaria e unifikuar në lekë e thesarit në Bankën e Shqipërisë;

h)         Pagesat e tjera nga fondet publike duke zbatuar parimin e regjistrimit kronologjik hyrje e parë- dalej e parë.

7.         Nëse parashikohet që arkëtimet për periudhën në vijim nuk janë të mjaftueshme për të siguruar likuiditetin e nevojshmë për pagesat sipas pikës 5 dhe 6 më sipër, atëherë prioriteti sipas pikës 6 më sipër dotë reduktohet në varësi të kushteve konkrete.

8.         Në varësi të situatës dhe rrethanave të krijuara gjatë periudhës së shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, mbi bazën e informacionit dhe raportimeve të kryera nga nëpuënësi I parë autorizues në kuadër të procesit të monitorimit të zbatimit të buxhetimit dhe këtyre masave, KMBL, pasi analizon situatën I propozon Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nevojën e rishpërndarjes së fondeve buxhetore dhe rishikimin e zbatimit të buxhetit.

9.         Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen njësitë shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme dhe strukturat përgjegjëse të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

10.   Përcaktimet e këtij udhëzimi do të zbatohen përjashtimit për periudhën e situatës së krijuar nga gjendja e fatkeqësisë natyrore të shpallur me vendim të Këshillit të Ministrave, më pas mbeten ne fuqi rregullat e përparësive të transaksioneve të shpenzimeve të përcaktuara në pikat 151 dhe 152 të Udhëzimit nr. 9 si dhe rregullat e përcaktuara në Udhëzimin nr. 9/1 dhe Udhëzimit nr. 24 datë 29.8.2019 “Për përdorimin e arkivnës elektronike në procesin e ekzekutimit të buxhetit të shtetit nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme.

 
  Urdher i Drejtorit te Pergjithshem te Doganave per Marrjen e masave në zbatim të Ligjit nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive” dhe VKM për “Caktimin e datave 10-23.03.2020, ditë pushimi për prindin kujdestar të fëmijëve të mitur”,

 

1. Nuk do të ofrohet asnjë shërbim për operatorët ekonomikë pranë zyrave të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.

2. Shërbimi i korespondencës, protokollit në DPD do të spostohet jashtë ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe nuk do të lejohet asnjë person, jo personel brenda ambienteve të DPD-së. Zyra e protokollit do të tërheqë korespendencën çdo ditë në orën 14:00.

Do të instalohet këndi info-point ku do të afishohen adresat e e-mail për çdo drejtori, si dhe numrat e kontaktit të info- point si më poshtë:

069 244 544 4 nga ora 08:00 – 12:00 068 444 002 5 nga ora 12:00 – 16:00.

3. Pezullimin e të gjithë kontrolleve të planifikuara pranë ambjenteve të operatorëve ekonomikë në terren nga strukturat e DPD-së dhe rretheve. Konkretisht kontrollet e mbikqyrjes doganore/ akcizës/ regjimeve doganore. Kontrollet e mbikqyrjes doganore emergjente do të vijojnë sipas proçedurave ligjore, ndërsa përjashtim nga kjo pikë bëjnë strukturat e Antikontrabandës, Informacionit, Antitrafikut.

4. Shërbimet ndaj operatorëve ekonomikë të kryhen on- line për sa është e mundur me qëllim minimizimin e kontakteve me përfaqësuesit e operatorëve.

5. Vijimin e proçedurave operacionale në zonat dhe Degët Doganore. Ndalohet grumbullimi përfaqësuesve të Operatorëve ekonomikë pranë sporteleve të Degëve Doganore. Të respektohet distanca e ofrimit të shërbimit me së paku 1 metër. Të zbatohet me rigorozitet Rregullorja e Degevë Doganore në lidhje me hyrje-daljet e perfaqësuesve të operatorëve ekonomikë.

6. Zbatimi i VKM për “Caktimin e datave 10-23.03.2020, ditë pushimi për prindin kujdestar të fëmijëve të mitur” duke reduktuar numrin e punonjësve në zyra. Çdo sektor do të përcaktojë grafikë shërbimi në sektorët përkatës. Çdo Drejtor Drejtorie/Kryetar Dege Doganore të përcaktojë punonjësit që do të kryejnë detyrën nga shtëpia dhe dërgimin e kësaj liste pranë Sektorit Help Desk duke vënë në dijeni ZV. Drejtorin Administrativ me qëllim krijimin mundësive nëpërmjet Drejtorisë TIK. Këto grafikë shërbimi përkatësisht punonjësit që do të paraqiten në punë dhe punonjësit që do të kryejnë shërbimin nga shtëpia miratohen nga Drejtori i Drejtorisë/Kryetari i Degës Doganore dhe depozitohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerezore.

7. Punonjësit e shërbimit 6 orësh, përveç specialistëve info-point dhe shërbimit sanitar, nuk do të paraqiten në vendin e tyre të punës deri në datën 23.03.2020, me përjashtim të rasteve kur Drejtorët e Drejtorive/Kryetarët e Degëve Doganore kanë nevoja emergjente për shërbimet e tyre.

8. Marrjen e masave për dezifektimin e ambienteve të punës të DPD dhe Degëve Doganore, si dhe të sigurohet pajisja e personelit doganor operacional me mjete mbrojtëse maska, doreza etj.

9. Pezullohen të gjitha proçeset gjyqësore në zbatim të Vendimit nr. 127 datë 10.03.2020 i Këshillit të Lartë gjygjësor.

10. Pezullohen të gjitha aktivitetet, trajnimet të planifikuara për kryerje përgjatë periudhës 10-23.03.2020.

11. Ngarkohen të gjithë Departamentet, Drejtoritë e varësisë pranë Zyrës së Drejtorit të Përgjithshëm dhe Degët Doganore për zbatimin e këtij Urdhëri.

12. Ky Urdhër, i cili hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet deri në datë 23.03.2020, mund të jetë objekt rishikimi në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore që do të dalin në kuadër të situatës epidemike në Republikën e Shqipërisë.

 
    Pezullimi i shpalljes se procedurave te reja te prokurimit, per nje afat 15 ditor, duke filluat nga data 12.03.2020. Per procedurat e prokurimit qe jane ne proces, te shpallura apo ne proces vleresimi, shtyrja e afatit te dorezimit te ofertave dhe afatit te vleresimit te tyre, me 15 dite, duke nisur nga data 12.03.2020.  Pezullimi i zbatimit te kontratave te nenshkruara, per pune, mallra, sherbime, per nje periudhe 15 ditore, duke nisur nga data 12.03.2020.  Perjashtohen nga keto rregulla, procedurat qe vleresohen emergjente apo te domosdoshme nga institucionet, si dhe zbatimi i kontratave te cilat vleresohen te domosdoshme per shkak te objektit dhe qe mund te vijojne normalisht, per sa eshte e mundur. Gjithashtu, ne rast se procedurat e shpallura jane te domosdoshme per te mbuluar nevojat e institucioneve ne situaten e krijuar, atehere mund te vazhdohet, per sa eshte e mundur, me hapjen dhe vleresimin e ofertave, pa qene e nevojshme te shtyhet afati.

 

 

 

 
  Agjencia e Blerjeve te Perqendruara Agjencia e Blerjeve te Perqendruara ka pezulluar te gjitha procedurat e monitorimit te zbatimit te kontratave nga autoritetet kontraktore, te parashikuara per tu kryer deri ne fund te muajit Mars 2020, per tu zhvilluar ne nje afat te dyte.  Agjencia e Blerjeve te Perqendruara po vazhdon veprimtarine per publikimin e procedurave te domosdoshme apo emergjente, hapjen dhe vleresimin e ofertave, shqyrtimin e ankesave, shpalljen e fituesve dhe dergimin e njoftimeve per lidhje kontrate ne autoritetet kontraktore, me qellim plotesimin e nevojave emergjente apo te domosdoshme te tyre, nepermjet punes ne distance nga shtepia, ne platformen elektronike te prokurimit ëëë.app.gov.al, si dhe duke caktuar te gatshem per te dale fizikisht ne pune nje numer te kufizuar punonjesish, nese do te jete e nevojshme.

 

 

 
  Komisioni i Prokurimit Publik Komisioni i Prokurimit Publik ka njoftuar operatoret ekonomik per marrjen elektronikisht te fatures per arketim te pageses se ankeses, si dhe dorezimin ne rruge elektronike te skanuar te ankesave te tyre, per te vijuar me tej me pagesat ne bankat e nivelit te dyte, deri me date 03.04.2020.  Dorezimi i ankesave nga operatoret ekonomike si dhe dorezimi i informacioneve per procedurat e ankimuara nga autoritetet kontraktore, do te paraqitet pervec formes shkresore, edhe ne formatin CD.

 

 
  Inspektorati i Lartë I Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, duke marrë shkas nga situata aktuale, krijuar nga përhapja e infeksionit të shkaktuar nga virusi Covid-19, si dhe në kuadër të masave të marra për parandalimin e përhapjes së këtij virusi, njofton se:

1. Afati i dorëzimit të deklaratave të interesave private “Periodik/Vjetor 2019”, nga zyrtarët/subjektet deklarues dhe personat e lidhur, i cili në mbështetje të pikës 3 të nenit 7 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të Disa Nëpunësve Publikë”, i ndryshuar, është 31 mars, do të shtyhet pa afat, deri në një urdhër të dytë.

2. Afati i dorëzimit të deklaratave të interesave private “Para Fillimit të Detyrës” dhe “Pas Largimit nga Funkioni”, nga zyrtarët/subjektet deklarues, të parashikuar nga neni 5/1 dhe neni 7/1 i ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të Disa Nëpunësve Publikë”, i ndryshuar, do të shtyhet pa afat, deri në një urdhër të dytë.

 

 
3.4.2020 Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.228, datë 3.4.2020  “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

 

 

 

 

 

 

Në urdhrin nr. 193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e levizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,  bëhen këto ndryshime:

 

Pika 2 riformulohet si vijon:

 

“2.Kufizimin e lëvizjës në të gjitha qendrat urbane të Republikës së Shqipërisë për të gjitha kategoritë (këmbësor, bicikleta, ciklomotor, motomjete dhe mjete) duke filluar nga ora 13:00 e ditës së shtunë datë 04.04.2020 deri në orën 05:00, të datës 06.04.2020.Përjashtohen nga ky rregull të gjitha mjetet e transportit të mallrave dhe të produkteve ushqimore, Policia e Shtetit, Forcat e Armatosura, njësitë kritike të shërbimeve shtetërore dhe atyre të kompanive mediatike si dhe shërbimet në banesë (delivery).”

Fjalia e parë e pikës 3, riformulohet si vijon:

“Ndalohet ofrimi i shërbimit ndaj qytetarëve nga të gjitha aktivitetet, përfshirë ato të përcaktuara në pikën 1 dhe në tabelën bashkëlidhur të këtij urdhri, duke filluar nga ora 13:00 e ditës së shtunë datë 04.04.2020 deri në orën 05:00 të datës 06.04.2020.”

 

 

 
3.4.2020 VKM nr. 272, datë 3.4.2020

“Për miratimin e kontratës për lotin 1 me objekt “Blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për realizimin e RT-PCR të përshtatshëm për t’u përdorur për pajisjen e  Existation të firmës BIONEER ose ekuivalent” për QSUT-në”

Miratimin e kontratës për lotin 1 me objekt “Blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për realizimin e RT-PCR të përshtatshëm për t’u përdorur për pajisjen e Existation të firmës Bioneer ose ekuivalent” për QSUT-në, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “O.E.S DISTRIMED”, sh.p.k., të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë me objekt “Blerje kite dhe reagentë, evadim mbetje anti COVID-19 ndarë në dy lote”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 

 
3.4.2020 VKM nr. 273, datë 3.4.2020

“Për miratimin e kontratës për lotin 2 me objekt “Trajtim dhe asgjësim të mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 për QSUT””

Miratimin e kontratës për lotin 2 me objekt “Trajtim dhe asgjësim të mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me  COVID-19 për QSUT”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “ECO RICIKLIM”, sh.p.k.,të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë me objekt “Blerje kite dhe reagentë, evadim mbetje anti COVID-19 ndarë në dy lote”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 

 
3.4.2020 VKM nr.274, datë 3.4.2020

“Për miratimin e kontratës me objekt “Furnizim vendosje respiratorë me dy modalitete për adultë dhe moshë pediatrike për COVID-19””

Miratimin e kontratës me objekt “Furnizim vendosje respiratorë me dy modalitete për adultë dhe moshë pediatrike për COVID-19”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “TBS 96”, sh.p.k., të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 

 
6.4.2020 VKM nr. 276, datë 6.4.2020

“Për miratimin e kontratës me objekt “Blerje materiale mjekësore në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19””

Miratimin e kontratës me objekt “Blerje materiale mjekësore në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19”, me palë Ministrinë e Drejtësisë dhe operatorin ekonomik “FEDOS”, sh.p.k., të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 

 

 
6.4.2020 VKM nr.277, datë 6.4.2020

“Për miratimin e garancisë shtetërore të huasë me banka të nivelit të dytë për pagat e tregtarëve ose shoqërive tregtare, aktiviteti i të cilave është prekur nga vendimet e Këshillit të Ministrave, në kuadër të menaxhimit të situatës së krijuar nga COVID-19, si edhe për përcaktimin e kushteve e të kritereve të Marrëveshjes së garancisë dhe Marrëveshjes së mirëkuptimit”

 

1.         Miratimin e linjës së garancisë shtetërore, në vlerën 11 000 000 000 (njëmbëdhjetë miliard) lekë, në favor të bankave të nivelit të dytë, që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë, pjesë e skemës së garancisë që do të mundësojë huadhënien për të përballuar pagat e tregtarëve ose të shoqërive tregtare, aktiviteti i të cilave është mbyllur ose është ndikuar me ulje të xhiros, si pasojë e vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe urdhrave të nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në kuadër të menaxhimit të situatës së krijuar nga COVID-19.

 

2.         Linja e garancisë shtetërore lëshohet në favor të secilës bankë të nivelit të dytë, si më poshtë vijon:

 

–               “Raiffeisen Bank”, sh.a., Albania, në vlerën 1 900 000 000 lekë;

–               “Banka Tirana”, sh.a., në vlerën 600 000 000 lekë;

–               “Banka Union”, sh.a., në vlerën 600 000 000 lekë;

–               “Banka Intesa Sanpaolo Albania”, sh.a., në vlerën 900 000 000 lekë;

–               “Banka Kombëtare Tregtare”, sh.a., në vlerën 1 900 000 000 lekë;

–               “Banka OTP Albania”, sh.a., në vlerën 1 100 000 000 lekë;

–               “Banka Procredit”, sh.a., në vlerën 400 000 000 lekë;

–               “Banka Alpha Albania”, sh.a., në vlerën 700 000 000 lekë;

–               “Banka Amerikane e Investimeve”, sh.a., në vlerën 500 000 000 lekë;

–               “Banka Credins”, sh.a., në vlerën 2 000 000 000 lekë;

–               “Banka e Bashkuar e Shqipërisë”, sh.a., në vlerën 100 000 000 lekë;

–               “Banka e Parë e Investimeve, Albania”, sh.a., në vlerën 300 000 000   lekë.

 

3.         Ministri i Financave dhe Ekonomisë ka të drejtë që, pas 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga data e nënshkrimit të marrëveshjeve përkatëse, nëse është e nevojshme, sipas raportit të strukturës së posaçme ndërinstitucionale, i propozon Këshillit të Ministrave rialokimin e shumës së garancisë, nga huadhënësi që nuk e ka ezuaruar shumën e garancisë në favor të tij te huadhënësi që e ka ezauruar atë plotësisht.

 

4.         Në skemën e përmendur në pikën 1, të këtij vendimi, nuk përfshihen tregtarët ose shoqëritë tregtare, të cilat para miratimit të tij janë subjekt i përfitimit nga skema e subvencionimit të pagës sipas vendimit nr.254, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike dhe të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19”.

 

5.         Marrëveshjet e garancisë janë sipas kushteve dhe kritereve të marrëveshjes tip që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

6.         Autorizohet ministri i Financave dhe Ekonomisë për nënshkrimin e marrëveshjeve të garancisë me secilën nga bankat e nivelit të dytë.

 

7.         Marrëveshja e mirëkuptimit, e cila nënshkruhet nga huamarrësi, do të përmbajë kushtet sipas marrëveshjes tip të integruar si aneks në marrëveshjen tip të përmendur në pikën 5, të këtij vendimi.

 

8.         Struktura e posaçme ndërinstitucionale, e cila do të monitorojë, shqyrtojë dhe raportojë, periodikisht, pranë ministrit të Financave dhe Ekonomisë në lidhje me ecurinë e garancisë shtetërore, miratohet me urdhër të Kryeministrit.

 

9.         Ngarkohet ministri i Financave dhe Ekonomisë për ndjekjen e procedurave të nevojshme për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 
7.4.2020 Urdhër i përbashkët i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe i Ministrit të Brendshëm nr. 240, datë 7.4.2020

“Për vetëkarantinimin e shtetasve shqiptarë të cilët duan të futen në territorin e Republikës së Shqipërisë nga të gjitha pikat kufitare tokësore”

1.         Shtetasit shqiptarë, të cilët paraqiten në pikat e kalimit kufitar tokësor, në shkelje të parimit bazë të mbrojtjes së shëndetit publik nga COVID–19, që nuk janë rezident në vende të tjera, të vetëkarantinohen për një periudhë 14-ditore, nën masa të rrepta sigurie, me shpenzimet e tyre, në struktura akomoduese pranë pikave kufitare, të përcaktuara nga Ministria e Brendshme.

2.         Shtetasit rezidentë në vende të tjera nuk do të lejohen të hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

3.         Strukturat e Policisë së Shtetit pranë zonave kufitare të sigurojnë ruajtjen në strukturën akomoduese ku do të jenë pesonat e vetëkarantinuar.

4.         Mosrespektimi i detyrimit të përcaktuar në këtë urdhër për vetëkarantinim për 14 ditë të personave që hyjnë në territorin e Republikës së Shipërisë është i dënueshëm sipas legjislacionit në fuqi.

5.         Ngarkohen strukturat vendore, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrisë së Brendshme, pranë pikave kufitare, për zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

 
9.4.2020 Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.6, datë 9.4.2020

“Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike”

1. Autorizimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për kryerjen e detajimit të aktiviteteve të përcaktuara në tabelën bashkëlidhur urdhrit nr.193, datë 20.3.2020, të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të cilat detajohen sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike dhe miratohen sipas listës bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Aktivitetet e lejuara, sipas tabelës bashkëlidhur urdhrit nr.193, datë 20.3.2020, e ushtrojnë aktivitetin e tyre vetëm sipas udhëzimeve të miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik, për mospërhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19. 

3. Ngarkohen ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.   

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

 
9.4.2020 Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.7, datë 9.4.2020

“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.254, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19””

1. Propozimin Këshillit të Ministrave për ndryshimin e vendimit nr.254, datë 27.3.2020, me këto ndryshime dhe shtesa:

a) Në pikat 2 dhe 3, të kreut II, të bëhen ndryshimet, si më poshtë vijon:

“2. Aplikimi për të përfituar ndihmë financiare bëhet nga subjekti i të vetëpunësuarit/të punësuarit. Individët, të cilët janë në më tepër se në një listëpagesë, kur të dy aktivitetet janë të mbyllur si pasojë e masave shtrenguese, përfitojnë si ndihmë financiare vetëm një pagë minimale.

Në rastin kur vetëm një prej aktiviteteve rezulton i lejuar, individi, i cili është në më tepër se në një listëpagesë, nuk e përfiton ndihmën financiare të pagës minimale.

3.  Përfituesit e ndihmës financiare janë individët e vetëpunësuar/punësuar në subjektet me të ardhura vjetore deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, sipas kategorizimit të mëposhtëm:

a) Personat fizikë të vetëpunësuar;

b) Punonjësit e papaguar të familjes të personit fizik tregtar;

c) Të punësuarit në personat fizikë tregtarë;

ç) Të punësuarit në personat juridikë.”.

b) Pas pikës 5, të kreut II, të shtohet pika 6, me këtë përmbajtje:

“6. Nuk përfitojnë ndihmë finaciare individët e vetëpunësuar/punësuar, të cilët kanë realizuar për vitin 2019 të ardhura bruto nga paga mbi 2 000 000 (dy milionë) lekë.”.

c) Në pikën 1, të kreut V, vlera “… 5 850 000 000 (pesë miliardë e tetëqind e pesëdhjetë milionë) lekë …” të ndryshohet dhe të bëhet “… 6 416 000 000 (gjashtë miliardë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë milionë) lekë …”.

2. Ngarkohen ministri i Shtetit për Rindërtimin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.    

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

 
10.4.2020 Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.255, datë 10.4.2020  “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

 

 

 

 

 

Në urdhrin nr. 193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e levizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar , bëhen këto ndryshime:

 

Pika 2 riformulohet si vijon:

 

“2.Kufizimin e lëvizjes në të gjitha qendrat urbane të Republikës së Shqipërisë për të gjitha kategoritë (këmbësor, bicikleta, ciklomotor, motomjete dhe mjete) duke filluar nga ora 13:00 e ditës së shtunë datë 11.04.2020 deri në orën 05:00, të datës 13.04.2020. Përjashtohen nga ky rregull të gjitha mjetet e transportit të mallrave dhe të produkteve ushqimore, Policia e Shtetit, Forcat e Armatosura, njësitë kritike të shërbimeve shtetërore dhe atyre të kompanive mediatike si dhe shërbimet në banesë (delivery).”

Fjalia e parë e pikës 3, riformulohet si vijon:

“Ndalohet ofrimi i shërbimit ndaj qytetarëve nga të gjitha aktivitetet, përfshirë ato të përcaktuara në pikën 1 dhe në tabelën bashkëlidhur të këtij urdhri, duke filluar nga ora 13:00 e ditës së shtunë datë 11.04.2020 deri në orën 05:00 të datës 13.04.2020.”

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

 
10.04.2020 Urdhër nr. 254, datë 10.4.2020, i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”

 “Për protokollin e funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jopublike, që ofrojnë shërbimin e strehimit (strehëzat) për viktimat e dhunës në familje dhe trafikimit, në situatën e pandemisë së covid-19

1. Miratimin e “Protokollit për funksionimin e qendrave rezidenciale publike dhe jopublike, që ofrojnë shërbimin e strehimit (strehëzat) për viktimat e dhunës në familje dhe trafikimit, në situatën e pandemisë së COVID-19”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ngarkohen Shërbimi Social Shtetëror, strehëzat për viktimat e dhunës në familje dhe trafikimit, bashkitë për zbatimit e këtij urdhri.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet deri në përfundim të epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-19.

 
10.4.2020 Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.256, datë 10.4.2020  “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

 

Në urdhrin nr. 193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e levizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime:

 

 1. Pika 1 riformulohet si vijon:

 

“1.Lejohen të kryejnë aktivitetin e tyre vetëm në fashën orare 05.00-17.30, duke filluar nga dita e hënë datë 13.4.2020, pikat e shitjes së produkteve ushqimore, me pakicë dhe shumicë, pikat e tregtisë së barnave, dhe institucionet financiare.”

 

 1. Pas pikës 1 shtohet pika 1/1 me këtë përmbajtje:

 

“1/1.Hyrja në aktivitetet e përcaktuara në pikën 1 të këtij urdhri lejohet vetëm për një person, të autorizuar për çdo familje për kryerjen e shpenzimeve familjare ditore. Autorizimi do të jetë vetëm një herë në ditë dhe do të ketë një afat prej 90 minutash, gjatë fashës orare 05.00 deri në 17.30.

 

Hyrja në të gjitha dyqanet/njësitë tregtare që lejohet të hapen duhet të bëhet me radhë, duke ruajtur distancën e sigurisë prej 1.5 m nga njëri-tjetri. Çdo dyqan /njësi tregtare duhet të sigurojë maska dhe doreza për punonjësit gjatë ushtrimit të veprimtarisë dhe solucion dezinfektues për të gjithë personat që hyjnë në ambientet e dyqanit/njësisë tregtare.

 

 1. Pika 2 riformulohet si vijon:

 

“2.Kufizimin e lëvizjes në të gjitha qendrat urbane të Republikës së Shqipërisë, për të gjitha kategoritë (këmbësor, bicikleta, ciklomotor, motomjete dhe mjete) si dhe ndalimi i ofrimit të shërbimeve për qytetarët nga aktivitetet e lejuara, çdo fundjavë duke filluar nga e premtja ora 17.30 deri të hënën në orën 05.00. Përjashtohen nga ky rregull të gjitha mjetet e transportit të mallrave dhe të produkteve ushqimore, Policia e Shtetit, Forcat e Armatosura, njësitë kritike të shërbimeve shtetërore dhe atyre të kompanive mediatike si dhe shërbimet në banesë (delivery).”

4.         Fjalia e parë e pikës 3, riformulohet si vijon:

“Ndalohet ofrimi i shërbimit ndaj qytetarëve nga të gjitha aktivitetet, përfshirë ato të përcaktuara në pikën 1 dhe në tabelën bashkëlidhur këtij urdhri, duke filluar nga e premtja 17.04.2020 e në vijim, nga ora 17.30 deri të hënën në orën 05.00, deri në një urdhër të dytë.”

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

 
10.4.2020 Vendim nr.284, datë 10.4.2020, i Këshillit të Ministrave

“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.254, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare  për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19”

 

 

1. Në vendimin nr.254, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

a) Pikat 2 dhe 3, të kreut II, ndryshohen, si më poshtë vijon:

“2. Aplikimi për të përfituar ndihmë financiare bëhet nga subjekti i të vetëpunësuarit/punësuarit. Individët, të cilët janë në më tepër se një listëpagesë, kur të dy aktivitetet janë të mbyllur si pasojë e masave shtrenguese, përfitojnë si ndihmë financiare vetëm një pagë minimale.

Në rastin kur vetëm një prej aktiviteteve rezulton i lejuar, individi, i cili është në më tepër se në një listëpagesë, nuk e përfiton ndihmën financiare të pagës minimale.

3.  Përfituesit e ndihmës financiare janë individët e vetëpunësuar/punësuar në subjektet me të ardhura vjetore deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, sipas kategorizimit të mëposhtëm:

a) Personat fizikë të vetëpunësuar;

b) Punonjësit e papaguar të familjes të personit fizik tregtar;

c) Të punësuarit në personat fizikë tregtarë;

ç) Të punësuarit në personat juridikë.”.

b) Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me këtë përmbajtje:

“6. Nuk përfitojnë ndihmë finaciare individët e vetëpunësuar/punësuar, të cilët kanë realizuar për vitin 2019 të ardhura bruto nga paga mbi 2 000 000 (dy milionë) lekë.”.

c) Në pikën 1, të kreut V, vlera “… 5 850 000 000 (pesë miliardë e tetëqind e pesëdhjetë milionë) lekë …” ndryshohet dhe bëhet “… 6 416 000 000 (gjashtë miliardë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë milionë) lekë …”.

2. Ngarkohen ministri i Shtetit për Rindërtimin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

 
10.04.2020 Udhëzimi nr. 253, datë 10.4.2020 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, për arsye të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19” KREU I

TË PËRGJITHSHME

1.Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i procedurave dhe i veprimeve konkrete të strukturave të mbrojtjes së fëmijës, për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID19.

 2. Strukturat e mbrojtjes së fëmijës, mbështesin, ndërgjegjësojnë, informojnë fëmijët dhe familjet e tyre, rreth situatës së krijuar nga epidemia e shkaktuar nga COVID-19, për masat parandaluese, shenjat dhe simptomat për identifikimin e sëmundjes, rrugët e referimit te strukturat shëndetësore, numrat e emergjencës dhe si të aksesojnë shërbimet e ofruara, në territorin ku jetojnë.

3. Strukturat e mbrojtjes së fëmijëve për realizimin e detyrave të përcaktuara në pikën 2, përshtatin aktivitetet e tyre për grupet e cenueshme mbi COVID-19, nëpërmjet komunikimit me telefon apo mënyrave të tjera të komunikimit në distancë. Punonjësit duhet t’u përmbahen protokolleve të rrepta për COVID-19, si: distancimi shoqëror, përdorimi i mjeteve mbrojtëse dhe i masave të tjera higjieno-sanitare.

4. Strukturat e mbrojtjes së fëmijës sigurohen që fëmijët marrin informacionin e nevojshëm lidhur me COVID-19, nëpërmjet mënyrave të duhura të komunikimit, në përputhje me zhvillimin, moshën, gjininë, kulturën e tyre dhe situatën familjare në të cilën ndodhen.

5. Punonjësit e mbrojtjes së fëmijës të pajisen me mjetet e nevojshme të mbrojtjes individuale, të pajisen me leje qarkullimi nga policia për të lëvizur në çdo orar, si dhe t’u sigurohet logjistika e nevojshme për të realizuar vizitat në shtëpi.

 

KREU II

REFERIMI TE SHËRBIMET SHËNDETËSORE, SHOQËRORE DHE PSIKOLOGJIKE

 

1. Punonjësit e mbrojtjes së fëmijës, në bashki ose njësi administrative, bashkëpunojnë me strukturat e shëndetit dhe strukturat operacionale të sistemit të mbrojtjes civile, për përditësimin e informacionit lidhur me evidentimin dhe trajtimin e rasteve të dyshuara me COVID-19 në territorin e tyre.

2. Punonjësit e mbrojtjes së fëmijës, në bashki ose njësi administrative, bashkëpunojnë në mënyrë aktive me punonjësit e shëndetit, psikologët e shkollave për referimin e fëmijëve në nevojë për mbrojtje, si dhe rasteve kur fëmija mbetet pa kujdes prindëror, për arsye se prindi/kujdestari ligjor shtrohen në spital apo humbasin jetën si rezultat i epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

3. Punonjësi i mbrojtjes së fëmijës në bashki ka për detyrë të mbështesë punonjësin për mbrojtjen e fëmijës në nivel njësie administrative, për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, si dhe ta informojë lidhur me shërbimet shëndetësore, shoqërore dhe psikologjike, që ofrohen nga strukturat shtetërore apo aktorët e shoqërisë civile, në territorin e tyre.

4. Punonjësit e mbrojtjes së fëmijës në bashki ose njësi administrative, për rastet që kanë nevojë për mbështetje psikologjike, i referojnë ato pranë shërbimeve që ofrojnë mbështetje psikologjike në distancë, si:

a) linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë ALO 116 111 – duke telefonuar te numri pa pagesë: 116 111;

b) këshillimi online në platformën: ëëë.nukjevetëm.al. Platforma ofron këshillim nëpërmjet mesazheve ose ofron terapi individuale nëpërmjet shërbimit chat;

c) psikologët e shkollave respektive të fëmijëve për këshillim online. Punonjësit e mbrojtjes së fëmijës duhet që, në çdo rast, të disponojnë numrat e psikologëve të shkollave në njësinë përkatëse ku operojnë;

ç) shërbimin që ofron Urdhri i Psikologut nëpërmjet “Psikologët shqiptarë online”, i cili ka publikuar në faqen zyrtare listat e psikologëve, në dispozicion për t’iu përgjigjur qytetarëve.

 

KREU III

MENAXHIMI I RASTEVE TË FËMIJËVE NË NEVOJË, PËR MBROJTJE GJATË PERIUDHËS SË FATKEQËSISË NATYRORE

 

1. Menaxhimi i rasteve të reja të fëmijëve në nevojë për mbrojtje nga punonjësi i mbrojtjes së fëmijës, në bashki ose njësi administrative, bëhet në përputhje me rregullat dhe procedurat e përcaktuara në ligjin 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 578, datë 3.10.2018, “Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes”, duke mbajtur parasysh si më poshtë vijon:

a) rastet e fëmijëve në nevojë, për mbrojtje me rrezik të ulët, do të menaxhohen nëpërmjet telefonit;

b) për rastet e fëmijëve në nevojë, për mbrojtje me rrezik të mesëm dhe të lartë, në rastet kur nuk ka asnjë tregues për COVID-19 në familje apo komunitet, punonjësi i mbrojtjes së fëmijës realizon vizita në familje, duke pasur parasysh respektimin e protokolleve të rrepta për COVID-19, si: distancimi shoqëror, përdorimi i mjeteve mbrojtëse dhe i masave të tjera higjieno-sanitare.

c) për rastet e fëmijëve në nevojë, për mbrojtje me rrezik të mesëm dhe të lartë, kur ka konfirmim të COVID-19 në familje apo komunitet, punonjësi i mbrojtjes së fëmijës komunikon nëpërmjet telefonit, për t’u siguruar që fëmija dhe familja janë në rregull.

Punonjësit e mbrojtjes së fëmijës, menjëherë, në bashkëpunim me strukturat shëndetësore dhe të policisë, si dhe duke ndjekur protokollet e përcaktuara tashmë në urdhrin e ministrit të shëndetësisë, marrin masa për vendosjen e fëmijës në një shërbim alternativ.

2. Strukturat e mbrojtjes së fëmijëve tregojnë vëmendje të veçantë për trajtimin, sipas procedurave të përcaktuara në ligjin 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 578, datë 3.10.2018, “Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes”, të rasteve të fëmijëve:

a) pa kujdes prindëror, që janë të ndarë nga prindërit/kujdestarët e tyre, për arsye të sëmundjes, duke përfshirë fëmijët në qendra izolimi/emergjenca, qendra trajtimi apo përkujdesjeje alternative;

b) prindërit/kujdestarët e të cilëve janë të sëmurë, të karantinuar, shtruar në spital ose kanë vdekur, në rastet e COVID-19;

c) në situatë rruge;

ç) të izoluar në shtëpi që nuk kanë akses në shërbime, si fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët me sëmundje kronike;

d) të prekur nga sëmundja COVID-19, të cilët mund të mos pranohen nga familjet e tyre dhe/ose komuniteti;

dh) të cilët kanë anëtarë të familjes të prekur nga COVID-19, që nuk mund të kujdesen për fëmijën;

e) të dhunuar dhe të neglizhuar nga anëtarët e familjes, të cilët, për shkak të masave të izolimit, janë edhe më të rrezikuar se më parë; ë) migrantë apo azilkërkues të pashoqëruar apo të ndarë nga prindërit e tyre.

3. Për kategoritë e fëmijëve të përcaktuara, për sa më sipër, strukturat e shëndetësisë kanë detyrimin ligjor për të raportuar pranë punonjësve të mbrojtjes së fëmijës rastet e identifikuara.

4. Nëse punonjësi i mbrojtjes së fëmijës dyshon se ka ndonjë nga simptomat e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, ai/ajo nuk duhet të largohet nga banesa. Në këtë rast, punonjësi informon menjëherë me shkrim ose rrugë elektronike eprorin dhe Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës. Drejtori i Strukturës së Shërbimeve Shoqërore në bashki merr masa për të caktuar një punonjës tjetër nga struktura e shërbimeve shoqërore, i cili do të menaxhojë rastet e fëmijëve në nevojë për mbrojtje.

5. Punonjësit e mbrojtjes së fëmijës rishikojnë dosjet e tyre ekzistuese, për t’u siguruar që vlerësimi i nivelit të rrezikut është i përshtatshëm gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, për arsye të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, si dhe në kushtet e distancimit social. 6. Gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore nuk do të realizohen mbledhjet e Grupit Teknik Ndërsektorial. Gjatë kësaj periudhe anëtarët e Grupit Teknik Ndërsektorial do të vijojnë komunikimin në rrugë të tjera alternative, si: telefon, email, video call. Punonjësi i mbrojtjes së fëmijës dokumenton diskutimin dhe mendimet e anëtarëve të grupit, si dhe e dërgon atë me email tek anëtarët e tjerë të grupit.

 

KREU IV

MASAT E MBROJTJES

 

1. Gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, masat e mbrojtjes merren nga punonjësit e mbrojtjes së fëmijës dhe konfirmohen me email nga drejtuesi i strukturës së shërbimeve shoqërore në bashki. Këto masa mbeten të vlefshme gjatë gjithë periudhës, në të cilën gjykatat në vend kanë pezulluar punën dhe nuk kanë filluar shqyrtimin e tyre apo deri në daljen e një udhëzimi tjetër apo shfuqizimin e këtij udhëzimi.

2. Bashkitë, në bashkëpunim me Shërbimin Social Shtetëror, identifikojnë shërbimet e emergjencës për mbrojtjen e fëmijës, si dhe çdo shërbim tjetër për mbrojtjen e fëmijës gjatë situatës së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19. Lista e shërbimeve të emergjencës dhe shërbimeve të tjera për mbrojtjen e fëmijës, numrat e kontaktit përkatës, u komunikohen të gjithë punonjësve të mbrojtjes së fëmijës në bashki dhe njësi administrative. Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës publikon në faqen zyrtare listën e shërbimeve të emergjencës në nivel kombëtar ose rajonal.

3. Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, me mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile mundëson ngritjen e një ose me shumë shërbimeve tranzitore, për mbrojtjen e fëmijëve gjatë periudhës së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

4. Në rast të një fëmije në nevojë për mbrojtje emergjente (duke përfshirë këtu edhe rastet e fëmijëve pa kujdes prindëror, për arsye se prindi/kujdestari janë shtruar në spital, për arsye të infeksionit të shkaktuar nga COVID-19), punonjësi i mbrojtjes së fëmijës merr masën e mbrojtjes emergjente dhe e referon fëmijën pranë shërbimit të emergjencës. Në çdo rast, para referimit në shërbimet e strehimit emergjent, punonjësi i mbrojtjes së fëmijës merr informacion të detajuar për fëmijën dhe anëtarët e tjerë të familjes, lidhur me mundësinë që fëmija ose anëtarët e tjerë të familjes të jenë të infektuar nga COVID-19.

5. Gjatë menaxhimit të rastit për zbatimin e masës emergjente të mbrojtjes dhe të masës për vendosjen e fëmijës në përkujdesje alternative, punonjësit e mbrojtjes së fëmijës kontaktojnë Shërbimin Kombëtar të Urgjencës për të siguruar transportin e sigurt me ambulancë të fëmijëve drejt institucionit të përkujdesjes shoqërore rezidenciale ose shërbimit të emergjencës.

6. Institucionet e përkujdesjes shoqërore rezidenciale marrin të gjitha masat për përcaktimin e një hapësire të posaçme për karantinimin e fëmijëve që janë brenda institucionit dhe shfaqin shenjat e COVID-19, por edhe për fëmijët të cilët vendosen në institucion me masë mbrojtje, deri në momentin e daljes së rezultateve pas testimit të tyre. Gjatë periudhës së karantinës fëmija mbikëqyret nga personeli shëndetësor dhe nga një punonjës social, të cilët janë të pranishëm gjatë gjithë kohës, për të mbështetur fëmijën dhe për të parandaluar përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19. Fëmija qëndron në izolim, nën përkujdesje gjatë gjithë kohës që ai/ajo është e infektuar nga infeksioni i shkaktuar nga COVID19.

7. Për fëmijët, ndaj të cilëve merret masa e mbrojtjes për vendosjen e tyre në përkujdesje alternative, në institucion të përkujdesjes shoqërore rezidenciale, Instituti i Shëndetit Publik, pas referimit që i bën Shërbimi Social Shtetëror, mundëson brenda 48 orësh testimin e tyre për COVID-19. Fëmija qëndron në hapësirën e posaçme për karantinimin përpara dhe gjatë kohës që kryhet testimi. Në rast se fëmija rezulton pozitiv ndaj testit, ai vazhdon të qëndrojë në hapësirën e posaçme për karantinim të krijuar brenda institucionit të përkujdesjes shoqërore rezidenciale. Nëse pas testimit fëmija rezulton negativ, ai mund të qëndrojë në hapësirat e përbashkëta me fëmijët e tjerë. Fëmija kryen edhe ekzaminimet e tjera shëndetësore, sipas procedurave të vendosjes së fëmijëve në institucionet rezidenciale.

8. Fëmijët më aftësi të kufizuara, ndaj të cilëve merret masa emergjente e mbrojtjes ose masa e mbrojtjes për vendosjen e tyre në përkujdesje alternative, do të vendosen në institucione të përkujdesjes shoqërore për këto grupe përfituesish, duke i ofruar shërbim psikosocial dhe shërbim të specializuar, duke respektuar procedurat e përcaktuara në pikën 3 dhe 6 të këtij kreu.

9. Për fëmijët e prekur nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-19, të cilët pranohen në spital, për shkak të COVID-19, ngarkohet shërbimi psikosocial në qendrat spitalore, për ofrimin e mbështetjes psikologjike të fëmijëve, si edhe nëse lejohet edhe kujdestarët ligjorë, gjithashtu, qëndrojnë në spital bashkë me fëmijët.

 

KREU V

DISPOZITA TË FUNDIT

 

1. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, Shërbimi Social Shtetëror, Instituti i Shëndetit Publik, strukturat e mbrojtjes së fëmijës në nivel vendor.

2. Ky udhëzim është i vlefshëm deri në përfundimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për shkak të epidemisë të shkaktuar nga COVID-19.

 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 
11.4.2020 Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr. 8, datë 11.4.2020

“Për  caktimin e të deleguarit të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile,  për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore, në Qarkun e Shkodrës”

1. Caktimin e z. Besfort Lamallari, zëvendësministër i Brendshëm, me detyrën e të deleguarit të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile në Qarkun e Shkodrës. 

2. I deleguari i KNEC-së për Qarkun e Shkodrës për çështjet operacionale, drejton dhe koordinon, në nivel qendror, strukturat operacionale për përballimin e pasojave të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore në Qarkun e Shkodrës.

3. I deleguari i KNEC-së, sipas pikës 1, të këtij vendimi, për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore, ngarkohet me detyrat e mëposhtme:

a) Të drejtojë dhe të bashkërendojë të gjithë veprimtarinë e institucioneve dhe të strukturave të mbrojtjes civile në Qarkun e Shkodrës;

b) Të përcaktojë mënyrat dhe procedurat për përdorimin e burimeve materiale në Qarkun e Shkodrës;

c) Të marrë vendime për përballimin e fatkeqësisë natyrore në Qarkun e Shkodrës;

ç) Të kryejë çdo detyrë tjetër që buron nga ligji nr.45/2019, “Për mbrojtjen civile”, si dhe detyra të veçanta të caktuara nga KNEC-ja apo strukturat kompetente shtetërore.

4. Të gjitha aktet e nxjerra në zbatim të detyrave, sipas pikës 3, të këtij vendimi, miratohen nga KNEC-ja.

5. I deleguari për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore asistohet nga stafe teknike nga struktura që ai drejton.

6. Të gjithë përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, enteve publike dhe atyre private, të angazhuar në këtë situatë të fatkeqësisë natyrore në Qarkun e  Shkodrës, janë të detyruar të zbatojnë urdhrat e të deleguarit për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

 
11.4.2020 Akt normativ i Këshillit të Ministrave

Nr. 14, datë 11.4.2020

“Për  disa ndryshime dhe shtesa në Aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar”

 

 

Në Aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

 

Neni 1

 

Paragrafi i tretë, i pikës 20, të nenit 3, ndryshohet, si më poshtë vijon:

 “Të gjithë qiramarrësit, persona fizikë/juridikë, me të ardhura deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë në vit, të cilët kanë kontratë noteriale qiraje për zhvillimin e aktivitetit të tyre ekonomik, të nënshkruar përpara shpalljes së gjendjes së epidemisë, pavarësisht nëse e kanë të lejuar apo të ndaluar aktivitetin si pasojë e gjendjes së shkaktuar nga COVID-19, nuk do ta paguajnë detyrimin e qirasë për dy muaj, prill dhe maj 2020.”.

 

Neni 2

 

Pas nenit 5/1 shtohet neni 5/2, me këtë përmbajtje:

 

“Neni 5/2

Kontratat publike për furnizimin me mallra emergjente dhe bazike nga biznesi i përpunimit aktiv

 

Autoritetet kontraktore, me qëllim përmbushjen e nevojave për mallra/shërbime të nevojshme, për  një  kohë  lëvrimi  shumë  të shkurtër, ose për raste veçanërisht të leverdisshme, që paraqiten në një kohë shumë të shkurtër dhe me një çmim më të ulët se çmimet normale të tregut, për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia e shkaktuar nga COVID-19, gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj, për përballimin e nevojave emergjente, kryejnë procedura prokurimi me negociim, pa shpallje papaprake të njoftimit dhe lidhin kontratat e furnizimit për këto mallra me operatorët ekonomikë të referuar si “biznesi i përpunimit aktiv”, sipas parashikimeve të Kodit Doganor.

Bizneset e përpunimit aktiv, sipas parashikimit në këtë nen, që prodhojnë mallra ose ofrojnë shërbime të nevojshme për përballimin e situatës së krijuar nga COVID-19, pas hyrjes në fuqi të këtij akti normativ, nëse kanë mallra/shërbime të leverdisshme, në kuptim të këtij neni, shprehin disponibilitetin e tyre pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara (ABP).

Autoritetet kontraktore do të negociojnë vetëm me operatorët e listuar në ABP, sipas mallrave/shërbimeve që duan të prokurojnë. ABP-ja ka detyrimin të përditësojë çdo ditë listën e bizneseve që shprehin disponibilitetin e tyre.

Nëse nevoja nuk mund të plotësohet nga këta operatorë, autoritetet kontraktore mund t’i drejtohen operatorëve të tjerë ekonomikë për përmbushjen e kërkesës për këto mallra, sipas procedurës me negociim, pa shpallje papaprake të njoftimit. Autoritetet kontraktore që do të prokurojnë mallra ose shërbime, sipas këtij neni, do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Përjashtohen nga rregulli i përcaktuar në këtë nen të gjitha procedurat që përdoren për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit.”.

 

Neni 3

Hyrja në fuqi

 

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

 
15.04.2020 Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.9, datë 15.4.2020

“Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit  dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19”

 

1.Propozimin për miratim Këshillit të Ministrave përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit  dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19”, sipas projektvendimit bashkëlidhur:

2.Ngarkohet Ministri i Shtetit për Rindërtimin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren zyrtare.

 

PROJEKTVENDIM

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE TË MASËS SË PËRFITIMIT TË NDIHMËS FINANCIARE PËR TË PUNËSUARIT AKTUALË DHE PUNONJËSIT E LARGUAR NGA PUNA SI PASOJË E COVID-19

 

I.           TË PËRGJITHSHME

 

1.         Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzetmijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore mbi 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që kanë mbyllur aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë në datën e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave.

 

2.         Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzetmijë) lekësh për ish-punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave deri në datën 10 prill 2020. Dita e dorëzimit të E-sig 027 nuk duhet të jetë më e vonë se data 10 prill 2020. 

 

3.         Dhënie ndihme financiare prej 40000 (dyzetmijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrave të ministr it të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

4.         Nuk e përfitojnë ndihmën sipas pikës 3, të këtij kreu, punonjësit:

 

a)          të cilët kanë përfituar sipas pikës 2, të këtij kreu.

 

b)         të punësuar në subjektet:

 

                                   i.         me objekt veprimtarie tregtim të produkteve ushqimore, fruta – perime, farmaceutike;

                                ii.         e regjistruara që ushtrojnë aktivitet në profesione të tilla si: avokat, noter, mjek i specializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë, që lejohen të kryejnë aktivitetin sipasurdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

5.         Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzetmijë) lekësh për punonjësit e subjekteve, persona fizikë ose juridikë, që ushtrojnë aktivitetin si struktura akomoduese, të cilët figurojnë në listëpagesa deri në datën e urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

6.         Nëse subjekti i përmendur në pikën 5, të këtij kreu, ushtron disa lloje aktivitetesh, e përfitojnë ndihmën financiare vetëm të punësuarit në aktivitetin e structures akomoduese.

 

II.       KRITERET DHE DOKUMENTACIONI PËR PËRFITIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR TË PUNËSUARIT AKTUALË DHE ATA TË LARGUAR NGA PUNA SI  PASOJË E COVID-19

 

1.         Ndihma financiare llogaritet dhe jepet për të punësuarit që figurojnë në listëpagesat e përditësuara sipas formularit ESig-027, deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. ​

 

2.         Aplikimi për të përfituar ndihmë financiare bëhet nga subjekti i të punësuarit.

 

3.         Punonjësi që është në më tepër se një listëpagesë përfiton si ndihmë financiare vetëm një pagesë.

 

4.         Punonjësit të cilët përfitojnë sipas vendimit nr.254, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe masën e përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 000 000 lekë, ndihmës ekonomike dhe të pagesës të të ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore të shpallur si pasojë e COVID-19”, nukjanë subject i këtijvendimi.

 

5.         Për të përfituar nga ndihma financiare duhet që punonjësi të ketë qenë në marrëdhënie pune deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

6.         Subjektet aplikuese duhet të paraqesin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nëpërmjet portalit e-filing, kërkesën me të dhënat e përfituesve, ku përfshihen:

 

a) të dhënat identifikuese të subjektit tatimpagues të pajisur me NIUS;

b) të dhënat identifikuese të përfituesve, përfshirë:

 

i. emrin, mbiemrin, numrin e telefonit, adresën e-mail-it;

ii. numrin personal të identifikimit të përfituesit;

iii. bankën ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare;

iv. IBAN-in e llogarisë bankare.

 

7.         Nuk përfitojnë ndihmë financiare, sipas këtij vendimi,:

 

a)          individët e punësuar, të cilët kanë realizuar për vitin 2019 të ardhura bruto nga paga  mbi 2000000 (dy milionë) lekë;

b)         individët e dypunësuar, ku njëri prej aktiviteteve bën pjesë në kategorinë e aktiviteteve të përmendura në shkronjën “b”, të pikës 4, të kreut I, të këtij vendimi;

c)          punonjësit e institucioneve shtetërore si dhe të punësuarit në shoqëritë me kapital shtetëror;

ç)  organizatat jofitimprurëse.

 

III.            PROCEDURA E VERIFIKIMIT PËR PËRFITIMIN E NDIHMËS FINANCIARE

 

1.         Administrata tatimore, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga data e aplikimit, verifikon në sistemin tatimor, identifikon aplikuesit dhe të dhënat në kërkesën e tyre, duke analizuar:

 

a)          Tatimpaguesin dhe veprimtarinë e tij, për të verifikuar nëse bën pjesë në listën e veprimtarive që përfitojnë ndihmën financiare;

b)         Krahasimisht listën e paraqitur për përfitim ndihme me listëpagesën e dorëzuar në mënyrë elektronike;

c)          Të ardhurat e realizuara nga subjekti.

 

2.              Me qëllim shmangien e abuzimit, strukturat e administrates tatimore, duke përdorur analizën e riskut, mund të kryejnë edhe verifikime në subjektet aplikuese nëse përmbushen kriteret.

 

3.              Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i paraqet Drejtorisë së Përgjithshme të Thesaritlistën përmbledhëse të individëve përfitues të ndihmës financiare, me të dhënat e mëposhtme:

 

a)          Emrin, mbiemrin, numrin e telefonit, adresën e-mail-it;

b)         Numrin personal të identifikimit të përfituesit;

c)          Bankën ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare;

ç)  IBAN-in e llogarisë bankare.

  

4.         Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit kryen pagesat për individët përfitues, sipas këtij vendimi.

 

5.         Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ruan dhe administron dokumentacionin e përcaktuar sipas këtijvendimi, sipas dispozitave ligjore e nënligjore të parashikuara për ruajtjen e dokumentacionit dhe arkivat.

 

6.         Drejtori i Përgjthshëm i Tatimeve miraton rregullat procedural për zbatimin e këtijvendimi, bashkëpunimin me institucionet përgjegjëse, procedurat e kalimit në thesar të ndihmës financiare dhe njoftimin e subjekteve.

 

IV. MASA E NDIHMËS FINANCIARE

 

1.         Ndihma financiare, që përfiton i punësuari aktual apo ai i larguar nga puna, përcaktohet në pikat 1, 2, 3 dhe 5, të kreut I, të këtij vendimi.

 

2.         Ndihma financiare, për të punësuarit, në shumën e përcaktuar në pikat 1, 2, 3 dhe 5, të kreut I, të këtij vendimi, mbulon periudhën prill – qershor 2020 dhe përfitohetvetëm një here si shumë e vetme.

 

3.         Verifikimi, llogaritja dhe shpërndarja për përfituesit sipas pikave 1, 2, 3dhe 5, të kreut I, të këtij vendimi, do të bëhet sipas procedurave të dokumentimit e të shpërndarjes nga institucionet e përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi.

 

V. ÇËSHTJE TË FUNDIT

 

1.         Efektet financiare shtesë në masën 7 040 000 000 (shtatë miliardë e dyzet milionë) lekë do të përballohen nga buxheti i shtetit, miratuar për vitin 2020,  zëri “Kontingjenca për paketën sociale anti-COVID”.

 

2.         Ngarkohen ministri i Shtetit për Rindërtimin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet gjatë gjendjes së epidemisë nga COVID-19, por jo më shumë se 3 (tre) muaj.

 

 

 

 
15.04.2020 Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.10, datë 15.4.2020

Për mënyrën e organizimit

të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19

 

1.Propozimin për miratim Këshillit të Ministrave të mënyrës së organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen, si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19, sipas projektvendimit bashkëlidhur.

2. Ngarkohen ministri i Turizmit dhe Mjedisit, ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministri i Brendshëm dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

PROJEKTVENDIM

PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT TË AKOMODIMIT TË PËRKOHSHËM TË PERSONAVE QË RIATDHESOHEN SI REZULTAT I GJENDJES SË SHKAKTUAR NGA COVID-19

 

1.        Miratimin e rregullave për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 në strukturat akomoduese, të miratuara rast pas rasti me vendim të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, sipas rregullores që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

 

2.        Akomodimi i përkohshëm i personave të riatdhesuar bëhet nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Brendshme.

 

3.        Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, pas evidentimit nga Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA) dhe Unioni Turistik Shqiptar (UTSH), përzgjedh strukturat akomoduese ku do të kryhet akomodimi i përkohshëm i personave dhe ia përcjell për miratim Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile.

 

4.        Shpenzimet e akomodimit të përkohshëm të të riatdhesuarve mbulohen një pjesë nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit dhe pjesa tjetër nga personi i riatdhesuar, sipas përcaktimeve të rregullores që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

 

5.        Vetëm për strukturat akomoduese, që kanë marrëveshje me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, do të kryhen pagesat nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, sipas marrëveshjes tip, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

 

6.        Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kujdeset për shëndetine personave të riatdhesuar dhe merr masa për respektimin e kushteve që duhet të ndiqen në përputhje me aktet ligjore/nënligjore në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

 

7.        Ministria e Brendshme, nëpërmjet Policisë së Shtetit, merr masat e nevojshme për shoqërimin e personave të riatdhesuar në strukturat akomoduese dhe siguron  moslargimin e tyre nga këto struktura, sipas procedurave dhe afateve të përcaktuara në aktet ligjore/nënligjore në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

 

8.        Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Brendshmedhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 
15.04.2020 Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.15, datë 15.04.2020

“Për disa ndryshime në ligjin nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar”

Në ligjin nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime:

 

Neni 1

Në nenin 11 bëhen këto ndryshime:

 

1.Paragrafi i parë ndryshohet si më poshtë vijon:

“Shpenzimet e buxhetit të shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:

– Shpenzime të buxhetit qendror                       407 205 milionë lekë;

– Fondi rezervë                                                   16 200  milionë lekë;

– Kontingjencë për risqet e borxhit                     4 000  milionë lekë;”.

           

2.Në paragrafin e fundit shuma “… 2 000 milionë lekë …” zëvendësohet me       “… 1 000 milionë lekë …”.

 

3.Tabelat 1 dhe 4, që përmenden në këtë nen, zëvendësohen me tabelat 1 dhe 4, që i bashkëlidhen këtij akti normativ.        

 

Neni 2

 

Neni 14 ndryshohet, si më poshtë vijon;

 

“Neni 14

 

Fondi rezervë i buxhetit prej 16 200 milionë lekësh përdoret nga Këshilli i Ministrave, si më poshtë vijon:

 

– 1 700 milionë lekë për raste të paparashikuara të njësive të qeverisjes së përgjithshme;           

– 13 500 milionë lekë si kontingjencë për paketën sociale antiCovid-19;

– 1 000 milionë lekë për emergjenca të tjera në kuadër të masave antiCovid-19.

 

Kontingjenca për risqet e borxhit prej 4 000 milionë lekësh përdoret nga ministri përgjegjës për financat për të kompensuar rreziqe potenciale nga luhatjet në kurset e këmbimit ose normat e interesit, me ndikim në shpenzimet për interesa.

 

Shumat e shpërndara nga fondi rezervё i buxhetit dhe kontingjenca për risqet e borxhit shtojnë kufijtë e miratuar në tabelat 1 dhe 4, që përmenden në nenin 11, të këtij ligji.”.

 

Neni 3

 

Paragrafi i dytë, i  nenit 15, ndryshohet, si më poshtë vijon:

 

“Fondi rezervë nga totali i transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme përdoret nga ministria përgjegjëse për financat, në përputhje me kriteret e përcaktuara në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij ligji. Përjashtimisht për vitin 2020, kritereve të shpërndarjes së fondit rezerve i shtohen edhe shpenzimet për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19. Fondi për Zhvillimin e Rajoneve dhe programi për infrastrukturën vendore dhe rajonale përdoren sipas aneksit 3, që i bashkëlidhet këtij ligji.”.

             

Neni 4

 

Në nenin 19 bëhen këto ndryshime:

 

1.Shuma e garancisë së qeverisjes qendrore “… 11 500 milionë lekë …” zëvendësohet me “… 26 500 milionë lekë …”.

 

2.Stoku i borxhit publik  “… 1 197 139 milionë lekë …” zëvendësohet me   “… 1 212 139 milionë lekë …”.

3.Stoku i borxhit te qeverisjes qendrore “… 1 143 039 milionë lekë …” zëvendësohet me “… 1 158 036 milionë lekë …”.

 

Neni 5

 

Ngarkohet ministri përgjegjës për Financat të nxjerrë udhëzimet përkatëse për zbatimin e këtij akti normativ.

 

Neni 6

 

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 

 

 
16.04.2020 VKM nr.305, datë 16.4.2020

“Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit  dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19”

 

IV.   TË PËRGJITHSHME

 

7.         Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzetmijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore mbi 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që kanë mbyllur aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë në datën e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave.

 

8.         Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzetmijë) lekësh për ish-punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave deri në datën 10 prill 2020. Dita e dorëzimit të E-sig 027 nuk duhet të jetë më e vonë se data 10 prill 2020. 

 

9.         Dhënie ndihme financiare prej 40000 (dyzetmijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrave të ministr it të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

10.   Nuk e përfitojnë ndihmën sipas pikës 3, të këtij kreu, punonjësit:

 

c)          të cilët kanë përfituar sipas pikës 2, të këtij kreu.

 

d)         të punësuar në subjektet:

 

                             iii.         me objekt veprimtarie tregtim të produkteve ushqimore, fruta – perime, farmaceutike;

                             iv.         e regjistruara që ushtrojnë aktivitet në profesione të tilla si: avokat, noter, mjek i specializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë, që lejohen të kryejnë aktivitetin sipasurdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

11.   Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzetmijë) lekësh për punonjësit e subjekteve, persona fizikë ose juridikë, që ushtrojnë aktivitetin si struktura akomoduese, të cilët figurojnë në listëpagesa deri në datën e urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

12.   Nëse subjekti i përmendur në pikën 5, të këtij kreu, ushtron disa lloje aktivitetesh, e përfitojnë ndihmën financiare vetëm të punësuarit në aktivitetin e structures akomoduese.

 

 

V.       KRITERET DHE DOKUMENTACIONI PËR PËRFITIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR TË PUNËSUARIT AKTUALË DHE ATA TË LARGUAR NGA PUNA SI  PASOJË E COVID-19

 

8.         Ndihma financiare llogaritet dhe jepet për të punësuarit që figurojnë në listëpagesat e përditësuara sipas formularit ESig-027, deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. ​

 

9.         Aplikimi për të përfituar ndihmë financiare bëhet nga subjekti i të punësuarit.

 

10.   Punonjësi që është në më tepër se një listëpagesë përfiton si ndihmë financiare vetëm një pagesë.

 

11.   Punonjësit të cilët përfitojnë sipas vendimit nr.254, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe masën e përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 000 000 lekë, ndihmës ekonomike dhe të pagesës të të ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore të shpallur si pasojë e COVID-19”, nukjanë subject i këtijvendimi.

 

12.   Për të përfituar nga ndihma financiare duhet që punonjësi të ketë qenë në marrëdhënie pune deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

13.   Subjektet aplikuese duhet të paraqesin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nëpërmjet portalit e-filing, kërkesën me të dhënat e përfituesve, ku përfshihen:

 

a) të dhënat identifikuese të subjektit tatimpagues të pajisur me NIUS;

b) të dhënat identifikuese të përfituesve, përfshirë:

 

i. emrin, mbiemrin, numrin e telefonit, adresën e-mail-it;

ii. numrin personal të identifikimit të përfituesit;

iii. bankën ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare;

iv. IBAN-in e llogarisë bankare.

 

14.   Nuk përfitojnë ndihmë financiare, sipas këtij vendimi,:

 

d)         individët e punësuar, të cilët kanë realizuar për vitin 2019 të ardhura bruto nga paga  mbi 2000000 (dy milionë) lekë;

e)          individët e dypunësuar, ku njëri prej aktiviteteve bën pjesë në kategorinë e aktiviteteve të përmendura në shkronjën “b”, të pikës 4, të kreut I, të këtij vendimi;

f)            punonjësit e institucioneve shtetërore si dhe të punësuarit në shoqëritë me kapital shtetëror;

ç)  organizatat jofitimprurëse.

 

 

VI.            PROCEDURA E VERIFIKIMIT PËR PËRFITIMIN E NDIHMËS FINANCIARE

 

7.         Administrata tatimore, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga data e aplikimit, verifikon në sistemin tatimor, identifikon aplikuesit dhe të dhënat në kërkesën e tyre, duke analizuar:

 

a)          Tatimpaguesin dhe veprimtarinë e tij, për të verifikuar nëse bën pjesë në listën e veprimtarive që përfitojnë ndihmën financiare;

b)         Krahasimisht listën e paraqitur për përfitim ndihme me listëpagesën e dorëzuar në mënyrë elektronike;

c)          Të ardhurat e realizuara nga subjekti.

 

8.              Me qëllim shmangien e abuzimit, strukturat e administrates tatimore, duke përdorur analizën e riskut, mund të kryejnë edhe verifikime në subjektet aplikuese nëse përmbushen kriteret.

 

9.              Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i paraqet Drejtorisë së Përgjithshme të Thesaritlistën përmbledhëse të individëve përfitues të ndihmës financiare, me të dhënat e mëposhtme:

 

a)          Emrin, mbiemrin, numrin e telefonit, adresën e-mail-it;

b)         Numrin personal të identifikimit të përfituesit;

c)          Bankën ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare;

ç)  IBAN-in e llogarisë bankare.

  

10.   Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit kryen pagesat për individët përfitues, sipas këtij vendimi.

 

11.   Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ruan dhe administron dokumentacionin e përcaktuar sipas këtijvendimi, sipas dispozitave ligjore e nënligjore të parashikuara për ruajtjen e dokumentacionit dhe arkivat.

 

12.   Drejtori i Përgjthshëm i Tatimeve miraton rregullat procedural për zbatimin e këtijvendimi, bashkëpunimin me institucionet përgjegjëse, procedurat e kalimit në thesar të ndihmës financiare dhe njoftimin e subjekteve.

 

 

IV. MASA E NDIHMËS FINANCIARE

 

4.         Ndihma financiare, që përfiton i punësuari aktual apo ai i larguar nga puna, përcaktohet në pikat 1, 2, 3 dhe 5, të kreut I, të këtij vendimi.

 

5.         Ndihma financiare, për të punësuarit, në shumën e përcaktuar në pikat 1, 2, 3 dhe 5, të kreut I, të këtij vendimi, mbulon periudhën prill – qershor 2020 dhe përfitohetvetëm një here si shumë e vetme.

 

6.         Verifikimi, llogaritja dhe shpërndarja për përfituesit sipas pikave 1, 2, 3dhe 5, të kreut I, të këtij vendimi, do të bëhet sipas procedurave të dokumentimit e të shpërndarjes nga institucionet e përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi.

 

V. ÇËSHTJE TË FUNDIT

 

3.         Efektet financiare shtesë në masën 7 040 000 000 (shtatë miliardë e dyzet milionë) lekë do të përballohen nga buxheti i shtetit, miratuar për vitin 2020,  zëri “Kontingjenca për paketën sociale anti-COVID”.

 

4.         Ngarkohen ministri i Shtetit për Rindërtimin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet gjatë gjendjes së epidemisë nga COVID-19, por jo më shumë se 3 (tre) muaj.

 

 

 
16.04.2020 VKM nr. 311, datë 16.4.2020

“Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19”

 

9.        Miratimin e rregullave për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 në strukturat akomoduese, të miratuara rast pas rasti me vendim të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, sipas rregullores që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

 

10. Akomodimi i përkohshëm i personave të riatdhesuar bëhet nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Brendshme.

 

11. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, pas evidentimit nga Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA) dhe Unioni Turistik Shqiptar (UTSH), përzgjedh strukturat akomoduese ku do të kryhet akomodimi i përkohshëm i personave dhe ia përcjell për miratim Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile.

 

12. Shpenzimet e akomodimit të përkohshëm të të riatdhesuarve mbulohen një pjesë nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit dhe pjesa tjetër nga personi i riatdhesuar, sipas përcaktimeve të rregullores që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

 

13. Vetëm për strukturat akomoduese, që kanë marrëveshje me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, do të kryhen pagesat nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, sipas marrëveshjes tip, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

 

14. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kujdeset për shëndetine personave të riatdhesuar dhe merr masa për respektimin e kushteve që duhet të ndiqen në përputhje me aktet ligjore/nënligjore në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

 

15. Ministria e Brendshme, nëpërmjet Policisë së Shtetit, merr masat e nevojshme për shoqërimin e personave të riatdhesuar në strukturat akomoduese dhe siguron  moslargimin e tyre nga këto struktura, sipas procedurave dhe afateve të përcaktuara në aktet ligjore/nënligjore në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

 

16. Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Brendshmedhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 

RREGULLORE

 

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT TË AKOMODIMIT TË PËRKOHSHËM TË PERSONAVE QË RIATDHESOHEN SI REZULTAT I GJENDJES SË SHKAKTUAR NGA COVID-19

 

Neni 1

Qëllimi

 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 në strukturat akomoduese.

 

Neni 2

Objekti

 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i detyrave për secilin nga institucionet/shoqatat e përfshira në këtë proces, në funksion të akomodimit të përkohshëm dhe të sigurimit të kushteve normale të jetesës për personat që riatdhesohen në strukturat akomoduese respektive.

Neni 3

Akomodimi i përkohshëm

 

1.   Akomodimi i përkohshëm i personave të riatdhesuar do të bëhet në struktura akomoduese, të miratuara rast pas rasti me vendim të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, bazuar në propozimin e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, sipas marrëveshjes Tip bashkëlidhur vendimit.

 

2.   Akomodimi i përkohshëm all inclusive në strukturat akomoduese, në funksion të këtij procesi, për personat e riatdhesuar përfshin:

 

a) fjetje;

b) 3 (tre) vakte ushqim;

c) drita;

ç)ujë;

d)ngrohje;

dh)siguri;

e)pastrim;

 

3.   Pagesa për akomodimin e përkohshëm është 2.500 lekë në ditë për person, përfshirë TVSH-në, nga të cilat 1.700 lekë paguhen nga buxheti i shtetit dhe 800 lekë nga personi i riatdhesuar, sipas vendimit të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile.

 

4. Vlera e pagesës, sipas përcaktimit  të pikës 3, të këtij neni, nuk mund të jetë më e madhe se 2.500 lekë në ditë për person, përfshirë TVSH-në.

 

5.   Nëse subjekti privat shpreh pëlqimin, për shkak të situatës, të ofrojë falas akomodimin e përkohshëm për disa individë brenda strukturës së tij, Agjencia Kombëtare e Bregdetit bën zbritjen nga vlera e përgjithshme e faturës.    

 

6.   Efektet financiare, sipaskëtij neni, do të përballohen nga fondet të vëna në dispozicion nga buxhetii shtetit.

 

Neni 4

Minstria e Turizmit dhe Mjedisit dhe shoqatat e hoteleve 

 

1.         Unioni Turistik Shqiptar (UTSH) dhe Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA) evidentojnë strukturat  akomoduese/hotelet dhe listën ia përcjellin Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit.

 

2.         Ministria e Turizmit dhe Mjedisit bën përzgjedhjen e tyre bazuar në standardet cilësore të ndërtimit, kapacitetit të  akomodimit mbi 20 dhoma si dhe eksperiencë bashkëpunimi me operatorë menaxhues të strukturave akomoduese dhe ia përcjell për miratim Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile.

 

3.         Ministria e Turizmit dhe Mjedisit autorizon Agjencinë Kombëtare të Bregdetit për nënshkrimin e marrëveshjes me subjektet private që operojnë në fushën e hoteleri-turizmit, sipas listës së strukturave akomoduese të miratuara nga Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile.

 

4.         Vetëm pas nënshkrimit të marrëveshjes, subjektet private do të kompensohen nga AKB-ja, nga fondet të vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit.

Neni 5

Detyrat e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit

 

1.AKB-ja është institucioni koordinues për verifikimin e plotësimit të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i kushteve të marrëveshjes për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen, të lidhur ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe subjektit për akomodimin e këtyre personave nëpër struktura akomoduese, bazuar në listën e vënë në dispozicion nga subjekti i strukturës akomoduese dhe pasi të jetë përgatitur dosja personale për çdo person të riatdhesuar.

 

2.   Agjencia Kombëtare e Bregdetit (AKB) nënshkruan marrëveshje të veçantë me secilën strukturë akomoduese, të përzgjedhur, që do të sigurojë akomodimin e përkohshëm të të personave që riatdhesohen.

3.         Agjencia Kombëtare e Bregdetit siguron nga subjekti i strukurës akomoduese dosjen personale për çdo person të riatdhesuar, e cila  përmban kopje të pasaportës së personit ku evidentohet data e daljes nga shteti që vjen dhe/ose kopje të biletës së udhëtimit.

4.  Agjencia Kombëtare e Bregdetit, do të marrë përsipër mbulimin e shpenzimeve me fondet e buxhetit të shtetit.

 

 

Neni 6

Detyrat e ministrive

 

1.              Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale:

a) kujdeset për shëndetin e personave të riatdhesuar në momentin e mbërritjes së tyre dhe gjatë gjithë periudhës së qendrimit në strukturat akomoduese;

b) merr masa për respektimin e kushteve të higjienës, të distancimit dhe çdo mase tjetër qe duhet të ndiqen në përputhje me parashikimet e akteve ligjore/nënligjore në kuadër të epidemisësë shkaktuar nga COVID-19.

 

2.         Ministria e Brendshme, nëpërmjet Policisë së Shtetit, ka këto detyra:

a) të shoqërojë personat e riatdhesuar në strukturat akomoduese në momentin e mbërritjes ose sa herë është e nevojshme;

b) merr masa për të siguruar moslargimin e personave të riatdhesuar nga strukturat akomoduese sipas procedurave dhe afateve të përcaktuara ne aktet ligjore/nënligjore në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 dhe bashkëpunon me Agjencinë Kombetare të Bregdetit për dhënien e informacionit.

 

3.Nëfunksion të mirëorganizimit të procesit, secila ministri nxjerr udhëzime për menyrën e  organizimit dhe zbatimit të këtyre parashikimeve

 

 

 

 

AGJENCIA KOMBËTARE E BREGDETIT

Nr. ________prot.

Datë ___/___/2020

 

    SUBJEKTI _____________

Nr. ________prot.

Datë ___/___/201__

 

       
         

                                                  

MARRËVESHJE

 

PËR AKOMODIMIN E PËRKOHSHËM, ALL INCLUSIVE

TË PERSONAVE QË RIATDHESOHEN SI REZULTAT I GJENDJES SË SHKAKTUAR NGA COVID-19

 

NDËRMJET

 

AGJENCISË KOMBËTARE TË BREGDETIT

 

 

DHE

 

SUBJEKTIT______________________________

 

 

Agjencia Kombëtare e Bregdetit: institucion publik, në varësi të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, me adresë: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallatet Shallvare, Tiranë, Shqipëri, me numër unik identifikimi NUIS L41417451U, përfaqësuar ligjërisht në këtë marrëveshje (këtu e në vijim marrëveshja nga z. Ledion Lako, drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit (më poshtë referuar si “AKB”). 

dhe

 

Subjektit_______________________, përfaqësuar nga______________________, me  NIPT_______________________, me adresë________________________________________,

 

të dyja së bashku referuar si “PALËT”,

 

–               Bazuar në gjendjen e fatkeqësisë natyrore, të shpallur me vendimin nr.243, datë 24.03.2020, të Këshillit të Ministrave, si pasojë e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

–      Bazuar në dispozitat e ligjit nr.45/2019, “Për mbrojtjen civile”,

–      Bazuar në aktin normativ nr.3, datë 15.03.2020, të Këshillit të Ministrave,  “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infekeksionit te shkaktuar nga CONVID-19”, të ndryshuar;

–      si dhe duke parë nevojën për bashkëpunim dhe mirëkuptim dypalësh, në mbështetje të personave të riatdhesuar si pasojë e  gjendjes së shkaktuar nga COVID-19 dhe në mirëkuptim të plotë me njëri-tjetrin, vendosën të hartojnë dhe të nënshkruajnë këtë marrëveshje si më poshtë vijon:

 

Neni l

Parime të përgjithshme

 

1.         Kjo marrëveshje synon sigurimin e ndihmës reciproke për përballimin e nevojave për akomodim, all inclusive (përfshirë strehim dhe ushqim) të personave që riatdhesohen si pasoje e gjendjes së shkaktuar nga COVID-19.

 

2.         AKB-ja është institucioni koordinues për verifikimin e plotësimit të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i kësaj marrëveshje dhe për akomodimin e personave të riatdhesuar nëpër struktura akomoduese, bazuar nëdokumentat e parashikuar në pikën 5 të këtij neni.

 

3.         Ministria e Brendshme, nëpërmjet Policisë së Shtetit, është përgjegjëse për shoqërimin e personave që riatdhesohen në strukturat akomoduese dhe për marrjen e masave për moslargimin e tyre nga këto struktura.

 

4.         Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është përgjegjëse për shëndetin e personave të riatdhesuar dhe merr masa per respektimin e kushteve qe duhet të ndiqen në përputhje me kuadrin ligjor/nënligjor në fuqi.

 

5.         Subjekti i strukturës akomoduese është përgjegjës për sigurimin e listës së personave që riatdhesohen si dhe për përgatitjen e dosjes personale për secilin person dhe vënien në dispozicion AKB-së

 

6.         Subjekti ________________________është përgjegjës për ofrimin e akomodimit (përfshirë strehim dhe ushqim) për numrin e dakordësuar të personave sipas specifikimeve të kësaj marrëveshje.

Neni 2

Objekti i marreveshjes

 

Objekti i kësaj marrëveshje është garantimi i akomodimit all inclusive (përfshirë strehimin dhe ushqimin) të personave që riatdhesohen si pasojë e gjendjes së shkaktuar nga COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Neni 3

Kohëzgjatja

 

Kjo marrëveshje  e lidhur midis AKB-së dhe subjektit për një periudhë kohore _____deri ____muaj, dhe i fillon efektet e saj ligjore në datën ______________ dhe do të vijojë deri në datën ________________. (me afat maksimal deri në datën _______).

 

 

Neni 4

Pagesa

 

Pagesa për akomodimin e përkohshëm të personave të riatdhesuar është 2.500 lekë në ditë për person, përfshirë TVSH-në, nga të cilat 1.700 lekë paguhen nga buxheti i shtetit dhe 800 lekë nga personi i riatdhesuar, pjesë e listës bashkëlidhur kësaj marrëveshje dhe përfshin strehimin, ushqimin për të tria vaktet, ngrohje dhe të gjitha shërbimet e tjera, përfshirë detyrimin ligjor për likuidimin mujor të energjisë elektrike dhe të ujësjellësit për gjatë gjithë periudhës që do të zgjasë kjo marreveshje.

 

Neni 5

Kushtet e pagesës

 

1.         AKB-ja do t’i paguajë subjektit______________ vlerën 1.700 lekë në ditë, për person, përfshirë TVSH-në, sipas listës bashkëlidhur të dakordësuar në këtë marreveshje, e cila rishikohet, sipas faturës së lëshuar nga subjekti, ndërsa pjesa tjetër prej 800 lekë paguhet nga personi i riatdhesuar.

 

2.         Listë prezenca e personave duhet të shoqërojë faturën e lëshuar nga struktura akomoduese. Listë prezenca duhet të ketë të përcaktuar qartë datën e hyrjes dhe daljes nga hoteli të personit.

 

3.         Kjo vlerë mbetet e pandryshuar për gjatë gjithë kohës që do të zgjasë kjo marreveshje.

 

4.         Pagesa do të bëhet sipas kushteve të përcaktuara në këtë marreveshje, në Bankën __________________ me IBAN _________________________________.

 

5.         Efektet financiare për zbatimin e kësaj marrëveshje do të përballohen një pjesë nga fondet e buxhetit të shtetit dhe një pjesë nga personi që riatdhesohet.

 

Neni 6

Të drejtat dhe detyrimet e AKB-së

 

1.         AKB-ja ka detyrimin të koordinojë gjithë procesin e akomodimit të përkohshëm me subjektin____, bazuar në listat e konfirmuara të personave të riatdhesuar.

 

2.         AKB-ja është e detyruar të paguajë në masën dhe afatin e parashikuar në këtë marrëveshje për të gjithë personat e strehuar në strukturën akomoduese, bazuar në listat e parashikuara sipas pikës 5 të nenit 1 të kësaj marrëveshje. 

 

 

3.         AKB-japërcjell pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit,çdo 2 (dy) javë, një raport përmbledhës mbi numrin e personave/individëve të akomoduar përkohësisht në strukturën akomoduese, kushtet e jetesës dhe të ushqimeve për të strehuarit.

 

 

Neni 7

Të drejtat dhe detyrimet të subjektit_______

 

1.         Subjekti_____, menjëherë me nënshkrimin e kësaj marreveshje, duhet të sigurojë transportin e personave të riatdhesuar sipas listave të vëna në dispozicion;

 

2.         Subjekti ______duhet të strehojë personat e riatdhesuar, sipas listës bashkëlidhur, në dhomat e strukturës akomoduese që disponon, duke i siguruar kushte normale jetese, ujë, drita, ngrohje, siguridhe pastrim dhe të raportojë periodikisht dhe sa herë është e nevojshme tek AKB-ja mbi lëvizjet e personave të riatdhesuar.

 

3.         Subjekti_____ duhet të garantojë ushqimin për personat e riatdhesuar, për të tria vaktet në të gjitha ditët e qëndrimit kundrejt vlerës së pagesës të dakordësuar mes palëve.

 

4.         Subjekti_______ duhet të paguajë të gjitha detyrimet kundrejt shtetit për pagimin e energjisë elektrike, ujë, detyrimet mujore për ambientet e përbashkëta etj.

 

5.         Subjekti____ merr përsipër mirëmbajtjen dhe pastrimin e sipërfaqes ku janë vendosur të strehuarit.

 

6.         Subjekti______ garanton AKB-në që struktura akomoduese është në posedim të rregullt ligjor dhe e ushtron atë në mënyrë të ligjshme.

 

7.         Subjekti________ nuk ka të drejtë ta kërkojë zgjidhjen e marrëveshjes përpara afatit të përcaktuar në marreveshje.

 

Neni 8

Dispozita përfundimtare

 

1.         Për dëmtime të qëllimshme të ambienteve dhe pajisjeve të vëna në dispozicion për të strehuarit, do të përgjigjet personalisht i strehuari sipas marrëveshjes së lidhur midis tij dhe subjektit ______.

 

2.         Ngarkohen Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe subjekti ________________ për zbatimin e kësaj marreveshje.

 

3.         Çdo rregullim ose ndryshim në këtë marreveshje mund të kryhet vetëm nëpërmjet pëlqimit reciprok të palëve.

 

4.         Çdo mosmarrëveshje në lidhje me interpretimim dhe zbatimin e kësaj marreveshje zgjidhet me mirëkuptim midis palëve.

Neni 9

Hyrja në fuqi

 

1.         Kjo marreveshje do të jetë në fuqi në përputhje me përcaktimetenenit 3, të kësaj marreveshje.

 

2.         Kjo marreveshje hartohet në 4 (katër) kopje, nga të cilat një kopje depozitohet në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, 2 (dy) kopje mbahen nga AKB-ja dhe një kopje nga subjekti.

 

 

Nënshkruar, sot më _____/____/2020.

 

Palët:

 

 

AGJENCIA KOMBËTARE E BREGDETIT

 

LEDION LAKO
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

  SUBJEKTI

 

____________________________

_______________________

 

 

 

 
16.4.2020 Urdhri nr. 262, datë 16.4.2020, i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për një ndryshim në urdhrin nr. 156, datë 10.3.2020 “Për marrjen e masave të vecanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID 19”, i ndryshuar

 

 

 

 

 

Shkronja “c”, e pikës 2, të urdhrit nr. 156, datë 10.3.2020, të ndryshuar, ndryshon me përmbajtjen si më poshtë”

“c) procedurave të konkursit për punësim personeli, konkurse shkollimi dhe specializimi, me përjashtim të procedurave të konkursit për punësim personeli që mund të zhvillohen tërësisht online nëpërmjet mjeteve të teknologjisë së informacionit”.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 
17.04.2020 Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.11, datë 17.4.2020

Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”

 

1. Propozimin Këshillit të Ministrave për nxjerrjen e një akti normativ për faljen e të gjitha masave administrative me karakter ndëshkues, të vendosura nga autoritetet shtetërore përkatëse, për shkeljen e rregullave apo të akteve ligjore e nënligjore të nxjerra në kuadër të masave të ndërmarra për parandalimin dhe luftimin e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, duke filluar nga momenti i konstatimit të kësaj sëmundjeje në territorin e Republikës së Shqipërisë deri në datën 17.4.2020.

2. Në aktin normativ të përfshihet edhe kthimi i shumës së detyrimit të falur, por të paguar, për masat administrative me gjobë dhe kthimi i lejeve e i mjeteve të bllokuara, në zbatim të masave administrative, te subjekti përfitues.

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ministri i Shtetit për Rindërtimin, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

 
17.04.2020 Urdhri nr.263, datë 17.4.2020 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndryshuar me urdhrin nr. 287, datë 30/04.2020 “Për disa ndryshime në urdhrin nr.263, datë 17.4.2020 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private”

 

Ndryshuar m urdhrin nr. 303, datë 8.5.2020 , të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Lejohet lëvizja e këmbësorëve pensionistë, ditën e shtunë datë 18.4.2020 deri në orën 11.00, të shoqëruar me jo më shumë se një person në krah.
 2. Duke filluar nga dita e hënë, datë 20.4.2020, qytetarët/të sëmurët kronikë, që lëvizin për trajtime mjekësore, të vërtetuar me kopje të dokumentacionit të strukturës shëndetësore dhe që marrin shërbim shëndetësor në spitale (sipas rregullave të përcaktuara për periudhën e epidemisë), apo shoqëruesit e tyre, duhet të vetëdeklarojnë në portalin e-Albania, duke përcaktuar orarin e lëvizjes, itinerarin me destinacionin përkatës, si dhe të të dhënat e mjetit, në rastet kur lëvizja kryhet me atë.
 3. Duke filluar nga dita e hënë, datë 20.4.2020, lejohet lëvizja me mjete private, sipas autorizimit përkatës, e të gjithë personave të cilët janë në marrëdhënie pune në një nga veprimtaritë e lejuara, në fashat orare të përcaktuara ose sipas orarit të diktuar nga natyra e punës e të paralajmëruara, vetëm për itinerarin shtëpi – punë dhe anasjelltas, pa ndalesa të ndërmjetme.
 4. Personat e lejuar të lëvizin me mjete private, sipas pikës 3, të këtij urdhri, lejohen që të marrin vetëm një pasagjer familjar me autorizim pune ose një koleg nga i njëjti vend pune, i cili duhet të ulet në pjesën e pasme të automjetit, i pozicionuar diagonal me drejtuesin e mjetit.
 5. Çdo rregull i përcaktuar nga urdhrat e mëparshëm, që bie në kundërshtim me këtë urdhër shfuqizohet.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 
18.04.2020 Urdhri nr.263/1, datë 18.4.2020 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për disa shtesa në urdhrin nr. 263, datë 17.4.2020 “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve nga punonjësit e sektorit privat”

Në urdhrin nr. 263, datë 17.4.2020 “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve nga punonjësit e sektorit privat”, bëhen këto shtesa:

 1. Në titullin e urdhrit, pas fjalës “…pensionistë…”, shtohen fjalët “… nënat me fëmijë…”.
 2. Pas pikës 1, shtohet pika 1/1 me këtë përmbajtje:

“1/1. Lejohet lëvizja e nënave me fëmijë deri në moshën 10 vjec, ditën e diel, datë 19.04.2020, deri në orën 11.00, të pashoqëruar me persona të tjerë në krah.”

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 
17.04.2020 Akt normativ nr. 16, datë 17.04.2020

“Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”

 

Neni 1

Falja e masave administrative

 

Falen të gjitha masat administrative me karakter ndëshkues, të vendosura nga autoritetet shtetërore përkatëse, për shkeljen e rregullave apo të akteve ligjore e nënligjore të nxjerra në kuadër të masave të ndërmarra për parandalimin dhe luftimin e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, duke filluar nga momenti i konstatimit të kësaj sëmundjeje në territorin e Republikës së Shqipërisë deri në datën 17.4.2020.

 

Neni 2

Kthimi i detyrimit të masës administrative me gjobë

 

1.         Kthimi i shumës së detyrimit të falur, por të paguar, për masat administrative me gjobë, merret nga zëri përkatës i buxhetit të shtetit apo buxhetit të institucionit në të cilin është arkëtuar shuma, me urdhër të nëpunësit të parë autorizues, dhe kalohet në mënyrë automatike në llogarinë bankare të individit ose në mungesë të saj kjo shumë i dërgohet institucionit shtetëror që ka vendosur masën me gjobë për t’ia dorëzuar subjektit përfitues.

 

2.         Të gjitha institucionet shtetërore duhet të dërgojnë listat e personave ndaj të cilëve është vendosur masa administrative me gjobë, duke përfshirë shumën si dhe të dhënat e nevojshme për kthimin e saj brenda datës 30 prill 2020.

 

3.         Kthimi i shumave pranë llogarisë bankare të subjektit përfitues apo institucionit shtetëror që ka vendosur masën administrative me gjobë të bëhet brenda datës 15 maj 2020.

 

4.         Mënyra dhe rregullat e hollësishme të kthimit të shumave të paguara përcaktohen me udhëzim të ministrit të Financave dhe Ekonomisë.

 

Neni 3

Kthimi i lejeve/licencave dhe i mjeteve të bllokuara, në zbatim të masave administrative

 

1.         Të gjitha masat administrative me karakter ndëshkues, përjashtuar ato të parashikuara në nenin 2, të këtij akti normativ, si lejet/licencat dhe mjetet e bllokuara, duhet të kthehen brenda datës 15 maj 2020 te subjekti përfitues.

 

2.         Ngarkohen titullarët e secilit prej institucioneve shtetërore, që kanë vendosur masa administrative sipas këtij neni, të nxjerrin udhëzimet përkatëse për përcaktimin e mënyrës së kthimit të detyrimit të falur. 

 

Neni 4

Hyrja në fuqi

 

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 

 
17.04.2020

 

Botuar ne Fletoren Zyrtare nr.75, date 27.04.2020

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.12, datë 17.4.2020

“Për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar

nga COVID-19”

1. Personat e riatdhesuar si rezultat i shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 të akomodohen, përkohësisht, në strukturat akomoduese sipas listës paraprake të evidentuar nga Unioni Turistik Shqiptar (UTSH) dhe Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA), të dakordësuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse të këtij vendimi.

2. Mbulimin e shpenzimeve të akomodimit të përkohshëm në vlerën 1 700 (një mijë e shtatëqind) lekë për person në ditë nga buxheti i shtetit, fondet e emergjencës, dhe 800 (tetëqind) lekë në ditë nga personi i riatdhesuar, në total 2 500 (dy mijë e pesëqind) lekë për person në ditë, sipas raportit dhe procedurës së ndjekur ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Unionit Turistik Shqiptar (UTSH) dhe Shoqatës Shqiptare të Turizmit (ATA) dhe sipas dokumentacionit që i bashkëlidhet dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ministri i Shtetit për Rindërtimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
 

LISTA PARAPRAKE E STRUKTUARVE AKOMODUESE TË EVIDENTUARA

 

 

Nr. Emri hotelit Vendndodhja Hotelit
1 Hotel “AS” Golem
2 Hotel “Ibiza” Golem
3 Hotel “Bonita” Golem
4 Hotel “Sun” Durrës
5 Hotel “Gloria” Golem
6 Hotel “Horizont” Durrës
7 Hotel “Brilliant” Golem
8 Hotel “Kolaveri” Mali i Robit
9 Hotel “Fafa” Golem
10 Hotel “Eter” Mali i Robit
11 Hotel “Dolce Vita” Golem
12 Hotel “Brothers Dijon” Golem
 
18.04.2020 VKM nr. 313, datë 18.4.2020

Për miratimin e kontratës për lotin 8, me objekt “blerja barna omeprazol 40 mg/vial flakon””

Miratimin e kontratës për lotin 8, me objekt “Blerja barna Omeprazol 40 mg/vial flakon”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “MEGAPHARMA”, sh.p.k., të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë, me objekt “Blerje barna kundër Coronavirus COVID–19, ndarë në 10 lote (një bar një lot)”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
18.04.2020 VKM nr. 314, datë 18.4.2020

“Për miratimin e kontratës për lotin 5, me objekt “blerje barna oseltamivir (tamiflu) 75 mg/tabletë””

Miratimin e kontratës për lotin 5, me objekt “Blerje barna Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg/tabletë”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “REJSI FARMA”, sh.p.k., të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë, me objekt “Blerje barna kundër Coronavirus COVID–19, ndarë në dhjetë lote (një bar një lot)”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
18.04.2020 VKM nr. 315, datë 18.4.2020

“Për miratimin e kontratës për lotin 10, me objekt “blerje barna beclomethasone + salbutamol 80 mcg+1600 mcg flakon””

Miratimin e kontratës për lotin 10, me objekt “Blerje barna Beclomethasone + Salbutamol 80 mcg+1600 mcg flakon”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “MEDICAMENTA”, sh.p.k., të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë, me objekt “Blerje barna kundër Coronavirus COVID–19, ndarë në 10 lote (një bar një lot)”, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
18.04.2020 VKM nr. 316, datë 18.4.2020

“Për miratimin e kontratës për lotin 2, me objekt “blerje kite dhe materiale konsumi për biologjinë molekulare për ISHP””

Miratimin e kontratës për lotin 2, me objekt “Blerje kite dhe materiale konsumi për biologjinë molekulare për ISHP”, të procedurës “Blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për diagnozën serologjike, të përshtatshme për pajisjen MAGLUM 800 të Snibe Co.Ltd ose ekuivalent në QSUT dhe blerje e materialeve të emergjencës për kryerjen e analizave diagnostikuese për COVID-19 në ISHP”, ndarë në lote, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “Biometric Albania”, sh.p.k., që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
18.04.2020 VKM nr. 317, datë 18.4.2020

“Për miratimin e kontratës për lotin 3, me objekt “blerje materiale konsumi laboratorike për ISHP””

Miratimin e kontratës për lotin 3, me objekt “Blerje materiale konsumi laboratorike për ISHP”, të procedurës “Blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për diagnozën serologjike, të përshtatshme për pajisjen MAGLUM 800 të Snibe Co.Ltd ose ekuivalent në QSUT dhe blerje e materialeve të emergjencës për kryerjen e analizave diagnostikuese për COVID-19 në ISHP”, ndarë në lote, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “Krijon”, sh.p.k., sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
18.04.2020 VKM nr. 318, datë 18.4.2020

“Për miratimin e kontratës për lotin 3, me objekt “blerje barna ribavirin 200 m tabletë/kapsulë””

Miratimin e kontratës për lotin 3, me objekt “Blerje barna Ribavirin 200 mg tabletë/kapsulë”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “REJSI FARMA”, sh.p.k., të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë, me objekt “Blerje barna kundër Coronavirus COVID–19, ndarë në 10 (dhjetë) lote (një bar një lot)”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
18.04.2020 VKM nr. 320, datë 18.4.2020

“Për miratimin e kontratës me objekt “blerje barna propofol 10 mg/ml – 50 ml flakon” për lotin 9, të procedurës me objekt “blerje barna kundër coronavirus covid – 19, ndarë në 10 lote (një bar një lot)”

Miratimin e kontratës me objekt “Blerje barna Propofol 10 mg/ml – 50 ml Flakon”, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorit ekonomik “REJSI FARMA”, sh.p.k., për lotin 9, të procedurës me objekt “Blerje Fletorja Zyrtare Viti 2020 – Numri 69 Faqe|3717 barna kundër Coronavirus COVID–19, ndarë në 10 lote (një bar një lot)”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
18.04.2020 VKM nr. 321, datë 18.4.2020

“Për miratimin e kontratës për lotin 1, me objekt “furnizim me produkte letre njëpërdorimshe të tipit letër rulo tavoline dhe letër higjienike, për pacientët me COVID-19 dhe personelin mjekësor”, në QSUT”

Miratimin e kontratës për lotin 1, me objekt “Furnizim me produkte letre njëpërdorimshe të tipit letër rulo tavoline dhe letër higjienike, për pacientët me COVID-19 dhe personelin mjekësor” në QSUT, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “EUROMEGA 2010”, sh.p.k., të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë, me objekt “Produkte letre si dhe spostimin e sistemit të dializës nga pediatria e specialiteteve të QSUT-së te godina e spitalit infektiv në QSUT (Shërbimi i alergologjisë, për pacientët dializantë të prekur me COVID-19)”, ndarë në dy lote, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
18.04.2020 VKM nr. 322, datë 18.4.2020

“Për miratimin e kontratës për lotin 1, me objekt “blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për diagnozën serologjike, të përshtatshme për pajisjen maglum 800 të SNIBE CO.ltd ose ekuivalent”, në QSUT”

Miratimin e kontratës për lotin 1, me objekt “Blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për diagnozën serologjike, të përshtatshme për pajisjen Maglum 800 të Snibe Co.ltd ose Ekuivalent”, në QSUT, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “GENIUS”, sh.p.k., të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë, me objekt “Blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për diagnozën serologjike, të përshtatshme për pajisjen Maglum 800 të Snibe Co.Ltd ose ekuivalent në QSUT dhe blerje e materialeve të emergjencës për kryerjen e analizave diagnostikuese për COVID-19 në ISHP”, ndarë në katër lote, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
18.04.2020 VKM nr. 323, datë 18.4.2020

“Për miratimin e kontratës për lotin 2 me objekt “spostimi i sistemit të dializës nga pediatria e specialiteteve tek godina e spitalit infektiv (shërbimi i alergologjisë, për pacientët dializantë të prekur me COVID-19)”

Miratimin e kontratës për lotin 2, me objekt “Spostimi i sistemit të dializës nga pediatria e specialiteteve tek godina e spitalit infektiv (Shërbimi i alergologjisë, për pacientët dializantë të prekur me COVID-19)”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe operatorin ekonomik “TEOREN”, sh.p.k., të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë, me objekt “Produkte letre si dhe spostimin e sistemit të dializës nga pediatria e specialiteteve të QSUT-së tek godina e spitalit infektiv në QSUT (Shërbimi i alergologjisë, për pacientët dializantë të prekur me COVID-19)”, ndarë në dy lote, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
21.04.2020 Urdhri nr. 266, datë 21.04.2020, i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,

“Për përcaktimin e kategorive të bizneseve sipas niveleve të riskut dhe miratimin e protokolleve të masave higjieno-sanitare dhe distancimit social për parandalimin e përhapjes së COVID-19”

1.Miratimin e udhëzuesit të përgjithshëm për masat që duhet të ndërmarrin bizneset (sipas niveleve të riskut) për paradalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, gjatë ushtrimit të aktivitetit.

2. Kategorizimin e bizneseve sipas niveleve të riskut të përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, në kategori me riskt të ulët (kodi jeshil), me risk të mesëm (kodi i verdhë) dhe me risk të lartë (kodi i kuq), sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij urdhri.

3.Miratimin e protokolleve të posacme për plotësimin e masave higjieno-sanitare, distancimit social dhe masave specifike për paradalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, për secilën nga kategoritë e përcaktuara në pikën 2 të këtij urdhri.

4.Instituti i Shëndetit Publik për kategori specifike biznesi sipas niveleve të riskut harton protokolle të detajuara për masa specifike që duhet të ndërmerren nga biznesi për paradalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19.

5. Ngakohen për zbatimin e këtij urdhri, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Instituti i Shëndetit Publik, Njësitë Vendore të Kujdesit Shëndetësor.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare, Nr. 72, datë 23.04.2020 Ligji

nr. 35/2020

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar

Neni 2

Pas nenit 242 shtohet neni 242/a me kёtё përmbajtje:

“Neni 242/a

Moszbatimi i masave të autoriteteve shtetërore gjatë gjendjes së masave të jashtëzakonshme apo gjatë gjendjes së epidemisë

 

Moszbatimi ose kryerja e veprimeve në kundërshtim me aktet ligjore apo nënligjore të nxjerra nga organet shtetërore, në funksion të gjendjes së epidemisë apo të zbatimit të masave të jashtëzakonshme, nga personi, ndaj të cilit është dhënë më parë masë administrative, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë muaj.

Po kjo vepër, kur është kryer në ushtrim të aktivitetit tregtar, duke vendosur në rrezik shëndetin e njerëzve, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.

Moszbatimi i urdhrit të dhënë nga organet kompetente për karantinim ose izolimin, apo shkelja e rregullave të karantinës ose të izolimit nga personi mbartës ose jo i sëmundjes infektive, të cilit i është njoftuar ky detyrim nga autoritetet shtetërore përkatëse, dënohet me burgim nga dy deri në tre vjet.”.

 

Neni 3

Pas nenit 89/a shtohet neni 89/b me kёtё përmbajtje:

Neni 89/b

Përhapja e sëmundjeve infektive

 

Përhapja me dashje e sëmundjes infektive me rrezikshmëri të lartë për shëndetin, nëpërmjet kryerjes së veprimeve ose mosveprimeve nga personi që është diagnostikuar si mbartës i sëmundjes apo nga personi që ka qëllim përhapjen e saj, dënohet me burgim nga dy deri në pesë vjet.

Kur kjo vepër është kryer nga pakujdesia, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.

Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin ose rrezik për jetën e njerëzve, dënohet me burgim nga tre deri në tetë vjet.

 

Neni 4

Hyrja në fuqi

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 
22.04.2020

 

Botuar ne Fletoren Zyrtare nr.76, date 27.04.2020

Vendim i Komitetit Ndërministror te Emergjencave Civile,  

nr. 13, datë 22.4.2020

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.305, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë

e COVID-19”

1.Propozimin Këshillit të Ministrave, si më poshtë vijon:

– Dhënien e ndihmës financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për punonjësit e Rafinerisë së Naftës, Ballsh, të cilët figurojnë në listëpagesën e muajit dhjetor 2019 dhe që kanë një pagë bruto nën masën 100 000 (njëqind mijë) lekë/muaj.

– Dhënien e ndihmës financiare prej 16 000 (gjashtëmbëdhjetë mijë) lekësh për aplikuesit e ndihmës ekonomike, të cilët rezultojnë aplikues që nga muaji korrik 2019 e deri në muajin prill 2020, të cilët nuk kanë përfituar ndihmë ekonomike dhe, aktualisht, nuk përfitojnë as nga fondi 6 për qind akorduar bashkive, përveç rasteve që janë përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike, sipas nenit 15, të ligjit nr.57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”.

2.Ngarkohet ministri i Shtetit për Rindërtimin për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
22.04.2020 Akt normativ

nr. 17, datë 22.4.2020

“Për përjashtimin e zbatimit

të procedurave dhe të afateve për përgatitjen e projektdokumentit

të programit buxhetor

afatmesëm për vitin 2020”

Neni 1

Përjashtimisht për vitin 2020, si pasojë e situatës epidemike të shkaktuar nga COVID-19, procedurat dhe afatet për përgatitjen e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm për njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të përcaktuara në ligjin nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nuk zbatohen.

Neni 2

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
23.04.2020

 

Botuar ne Fletoren zyrtare nr.76, date 27.04.2020

Vendim i Komitetit Ndërministror te Emergjencave Civile nr. 14, datë 23.4.2020

“Për miratimin e listës së përditësuar të strukturave akomoduese për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat

i gjendjes së shkaktuar

nga COVID-19”

1. Miratimin e listës së përditësuar të strukturave akomoduese, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi, për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19.

2. Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

LISTA E PËRDITËSUAR E STRUKTUARVE AKOMODUESE TË EVIDENTUARA NGA UTSH DHE ATA DHE TË DAKORDËSUAR NGA MTM

 

Nr. Emri hotelit Vendndodhja Hotelit
Emri i hotelit Vendndodhja e hotelit
1 Hotel “AS” Golem
2 Hotel “Ibiza” Golem
3 Hotel “Bonita” Golem
4 Hotel “Sun” Durres
5 Hotel “Gloria” Golem
6 Hotel “Horizont” Durres
7 Hotel “Brilliant” Golem
8 Hotel “Kolaveri” Mali I Robit
9 Hotel “Fafa” Golem
10 Hotel “Eter” Mali I Robit
11 Hotel “Dolce Vita” Golem
12 Hotel “Brothers Dijon” Golem
13 Hotel “Alvin” Golem
14 Hotel “Belmondo” Golem
15 Hotel “Bleart” Golem
16 Hotel “Casa” Golem
17 Hotel “Rafaelo” Lezhe
 
23.04.2020 Akt normativ

nr. 18, datë 23.4.2020

“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”

Neni 1

Në nenin 38 “Dispozita kalimtare”, të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

1. Shkronja “c”, e pikës 10, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“ c) Për tatimpaguesit me qarkullim deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, këstet e parapagimeve të tatim-fitimit të vitit 2020 nuk do të paguhen.”.

2. Pas pikës 10 shtohen pikat 11, 12 dhe 13, me këtë përmbajtje:

“11. Përjashtimisht nga parashikimet e nenit 30 “Parapagimet”, të këtij ligji, për tatimpaguesit me qarkullim mbi 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, këstet e tatimit mbi fitimin për periudhat tatimore të tremujorit të dytë dhe të tretë, prill-qershor dhe korrik-shtator 2020, nuk do të parapaguhen. Pagesat e këtyre kësteve shtyhen në periudhën prill-shtator 2021. Ky përjashtim nuk zbatohet për tatimpaguesit që zhvillojnë veprimtari ekonomike në fushën e veprimtarisë bankare, të telekomunikacionit, të tregtimit të produkteve farmaceutike, të produkteve ushqimore dhe fruta-perimeve, si dhe tatimpaguesve të listuar në pikën 12, të këtij neni.

12. Përjashtimisht nga parashikimet e nenit 30 “Parapagimet”, të këtij ligji, këstet e tatimit mbi fitimin për periudhat tatimore prill-dhjetor 2020, për tatimpaguesit që zhvillojnë veprimtari ekonomike në fushën e turizmit e të përpunimit aktiv me material porositësi dhe call center nuk do të parapaguhen. Pagesat e këtyre kësteve shtyhen në periudhën prill-dhjetor 2021.

13. Përjashtimisht nga parashikimet e neneve 13 dhe 13/6, të këtij ligji, dorëzimi i deklaratës vjetore individuale të të ardhurave të vitit 2019 në administratën tatimore dhe pagesa e detyrimit nëse rezulton, bëhet jo më vonë se data 31 korrik 2020.”.

 

Neni 2

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
23.04.2020 Akt normativ

nr. 19, datë 23.4.2020

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar

Neni 1

Në fund të pikës 9, të nenit 27, shtohet paragrafi, me këtë përmbajtje:

“Nga pagesa e kësaj takse përjashtohen edhe investimet në kuadër të programeve të rindërtimit, sipas dispozitave të ligjit, për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore.”.

Neni 2

Paragrafi i dytë, i nenit 36/1, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Përjashtimisht parashikimeve të nenit 15, të këtij ligji, pagesat e kësteve të parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin në vitin 2020 nuk do të paguhen.”.

Neni 3

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 
23.04.2020 Vendim i Kuvendit

nr. 18/2020

“Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

I. Dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, të shpallur me vendimin nr. 243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, deri në datën 23.6.2020.

II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 
23.04.2020 VKM nr.341, datë 23.4.2020

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.305, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë

e covid-19”

Në vendimin nr.305, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

1. Në kreun I bëhen shtesat, si më poshtë vijon:

a) Në fund të nënndarjes “i”, të shkronjës “b”, të pikës 4, shtohen fjalët “… sipas përcaktimit në urdhrat e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.”.

b) Pas pikës 6 shtohen pikat 7 dhe 8, me këtë përmbajtje:

“7. Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për punonjësit e Rafinerisë së Naftës, Ballsh, të cilët figurojnë në listëpagesën e muajit dhjetor 2019 dhe që kanë një pagë bruto nën masën 100 000 (njëqind mijë) lekë/muaj.

8.Dhënie ndihme financiare prej 16 000 (gjashtëmbëdhjetë mijë) lekësh për aplikuesit e ndihmës ekonomike, të cilët rezultojnë aplikues që nga muaji korrik 2019 e deri në muajin prill 2020, të cilët nuk kanë përfituar ndihmë ekonomike dhe, aktualisht, nuk përfitojnë as nga fondi 6 për qind akorduar bashkive, përveç rasteve që janë përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike, sipas nenit 15, të ligjit nr.57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”.”.

2. Pas pikës 6, të kreut III, shtohet pika 7, me këtë përmbajtje:

“7. Drejtoritë rajonale të Shërbimit Social Shtetëror dërgojnë listat e familjeve, të cilat nuk janë përzgjedhur përfituese të skemës së ndihmës ekonomike pranë bashkive, për të njoftuar familjet dhe për të kryer pagesat për ndihmën financiare.”.

3. Kreu V ndryshohet, si më poshtë vijon:

“V. Çështje të fundit

1. Efektet financiare, në masën 7 269 200 000 (shtatë miliardë e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë milionë e dyqind mijë) lekë, do të përballohen nga zëri “Kontingjenca për paketën sociale anti- COVID”, miratuar në buxhetin e shtetit, për vitin 2020.

2. Ngarkohen ministri i Shtetit për Rindërtimin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, drejtoritë rajonale të Shërbimit Social Shtetëror dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.”.

8.         Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 
25.04.2020 Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 278, datë 25.04.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr. 193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar Në urdhrin nr. 193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime si vijon:

 

1.Në pikën 1/1 togfjalëshi “afat prej 90 minutash”, zëvendësohet me togfjalëshin “afat prej 2 (dy) orësh”.

 

2.Pas pikës 3, shtohet pika 3/1, me përmbajtje si vijon:

 

“3/1. Lejohen të ushtrojnë veprimtarinë e tyre, bizneset e mbyllura sipas listës bashkëlidhur urdhrit nr.193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të kategorizuara me risk të ulët sipas listës bashkëlidhur këtij urdhri, duke filluar nga dita e hënë, datë 27.04.2020, e në vijim, në intervalin kohor prej orës 5.00 deri në orën 17.30.

Këto aktivitete do të ushtrojnë veprimtarinë vetëm në bazë të protokolleve të miratuara në urdhrin nr. 266, datë 21.04.2020 “Për përcaktimin e kategorive të bizneseve sipas niveleve të riskut dhe miratimit të protokolleve të masave higjeno-sanitare dhe distancimit social për parandalimin e përhapjes së COVID-19”.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 
Statusi Klasa Klasa_Përshkrimi
Lejohen 4719 Shitje të tjera me pakicë në dyqane jo të specializuara
Lejohen 4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara
Lejohen 4778 Shitje me pakicë të mallrave të tjera të reja në dyqane të specializuara
Lejohen 4932 Aktiviteti i taksive
Lejohen 4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara
Lejohen 4772 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure në dyqane të specializuara
Lejohen 9609 Aktivitete të tjera p.k.t.
Lejohen 4759 Tregtia me pakicë e mobiljeve, pajisjeve të ndricimit dhe artikujve shtëpiakë në dyqane të specializuara p.k.t.
Lejohen 4776 Tregtia me pakicë e luleve, bimëve, farave, plehëruesve, kafshëve të shtëpisë dhe ushqimit të tyre në dyqane të specializuara
Lejohen 4777 Tregtia me pakicë e orëve dhe bizhuterive në dyqane të specializuara
Lejohen 4743 Tregtia me pakicë e pajisjeve audio dhe video në dyqane të specializuara
Lejohen 5920 Regjistrimi i zërit dhe aktiviteteve të publikimit të muzikës
Lejohen 4753 Tregtia me pakicë e qylymave, sixhadeve, veshjeve të mureve dhe dyshemeve në dyqane të specializuara
Lejohen 4765 Tregtia me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara
Lejohen 4763 Tregtia me pakicë e regjistruesve muzikorë dhe video në dyqane të specializuara
Lejohen 4764 Tregtia me pakicë e pajisjeve sportive në dyqane të specializuara  
Lejohen 4742 Tregtia me pakicë e pajisjeve të telekomunikacionit në dyqane të specializuara/

Pajisjet e telekomunikacionit në dyqane të specializuara

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2020 Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 279, datë 25.04.2020

“Për lehtësimin e posacëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta””

 

 

Ndryshuar me urdhrin nr. 288, datë 30.04.2020 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për disa shtesa në urdhrin nr.279, datë 25.04.2020 “Për lehtësimin e posacem të lëvizjes në “zonat e gjelbërta””

 

Ndryshaur me urdhrin nr. 304, datë 8.5.2020 , të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

1.Caktimin e qarkut Dibër, qarkut Gjirokastër, zonës së përbashkët të bashkive Sarandë, Konispol, Himarë, Delvinë dhe Finiq, zonës së përbashkët të bashkive Prrenjas, Pogradec, dhe Librazhd, dhe bashkia Divjakë, si “zona të gjelbërta”, apo zona me rrezik të ulët të transmetimit të infeksionit COVID-19.

2.Në zonat e gjelbërta, pensionistët do të lëvizin lirisht në këmbë nga ora 06.00 deri në orën 08:30 dhe gjatë kësaj kohe nuk do të lejohet lëvizja e asnjë këmbësori tjetër, përvec atyre që kanë autorizim për punë.

3. Nga ora 09:30 deri në orën 17:30 lejohet të lëvizin, me jo më shumë se me një person në krah, të gjithë këmbësorët e tjerë. Përtej këtij orari lejohen të lëvizin vetëm këmbësorët që kanë autorizim pune, të cilët lëvizin sipas orarit të diktuar nga natyra e punës.

4.Ndalohet lëvizja dhe qëndrimi në një vend i më shumë se dy personave. Parqet publike dhe hapësirat e gjelbërta të rrethuara do të vazhdojnë të jenë të mbyllura edhe në këto zona për 14 ditë.

5. Mjetet e transportit të punonjësve në institucionet publike dhe/ose private do të lejohen të lëvizin me autorizimin përkatës, sipas orarit të diktuar nga natyra e punës, vetëm me një pasagjer, i cili duhet të ulet në pjesën e pasme të automjetit, i pozicionuar diagonal me drejtuesin e mjetit, sipas protokolleve të miratuara.

6. Lejohet lëvizja e mjeteve private pa autorizim vetëm brenda qarkut ose bashkive përkatëse ngaora 09.30 deri në orën 17.30, vetëm me një pasagjer në automjet, i cili duhet të ulet në pjesën e pasme të automjetit, i pozicionuar diagonal me drejtuesin e mjetit, sipas protokolleve të miratuara.

7. Ndalohet lëvizja e pensionistëve me mjete private ose marrja e tyre si pasagjerë me përjashtim të rasteve kur kanë një autorizim për të lëvizur ose emergjencave shëndetësore.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

25.04.2020 VKM nr.342, datë 25.4.2020

“Për një ndryshim në vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

Në pikën 3, të vendimit nr.243, datë 27.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, fjalët “… deri në 30 ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi” zëvendësohen me “… deri në datën 23.6.2020”.

Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ministri i Shtetit për Rindërtimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

25.04.2020 Vendim i Komitetit Nderministror te Emergjencave Civile   nr.15, datë 25.4.2020

“Për krijimin e task-forcës për garantimin e zbatimit të protokolleve të sigurisë në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”

1. Krijimin e Task-Forcës, si një strukturë të posaçme të përkohshme, për garantimin e zbatimit të protokolleve të sigurisë në njësitë tregtare të lejuara të ushtrojnë aktivitetin për periudhën e epidemisë së shkaktuar nga COVID- 19.

2. Task-Forca kryesohet nga Kryeministri dhe në përbërje ka këta anëtarë:

– ministrin e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;

-ministrin e Brendshëm;

-ministrin e Drejtësisë;

-ministrin e Shtetit për Rindërtimin;

-ministrin e Financave dhe Ekonomisë;

-ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;

-ministrin e Turizmit dhe Mjedisit;

-ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë.

3. Task-Forca ka si mision garantimin e zbatimit të protokolleve të sigurisë në njësitë tregtare të lejuara të ushtrojnë aktivitetin për periudhën e epidemisë së shkaktuar nga COVID- 19.

4. Pranë Task-Forcës funksionon Njësia Operacionale, e cila drejtohet nga Kabineti i Kryeministrit dhe në përbërje ka përfaqësues nga:

-Inspektorati Shtetëror Shëndetësor;

-Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit;

-Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor;

-Inspektorati i Punës dhe Sigurimeve Shoqërore;

-Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut;

-Autoriteti Kombëtar i Ushqimit;

-Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

5. Njësia Operacionale e Task-Forcës është përgjegjëse për kontrollin në terren për garantimin e zbatimit të protokolleve të sigurisë në njësitë tregtare të lejuara të ushtrojnë aktivitetin për periudhën e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

6. Njësia Operacionale kryen dhe zbaton detyrat e dhëna nga Task-Forca.

7. Njësia Operacionale, në rast konstatimi të shkeljeve të protokolleve të sigurisë në njësitë tregtare të lejuara të ushtrojnë aktivitetin për periudhën e epidemisë së shkaktuar nga COVID- 19, i raporton këto shkelje pranë institucioneve kompetente për marrjen e masave përkatëse.

8. Task-Forca ndihmohet nga sekretariati teknik në detyrat administrative. Sekretariat teknik është Instituti i Shëndetit Publik.

9. Njësia Operacionale e Task-Forcës raporton në mënyrë periodike pranë Task- Forcës, si dhe sa herë që i kërkohet prej saj.

10. Periudha e veprimit të Task-Forcës dhe e Njësisë Operacionale do të jenë deri në përfundim të periudhës së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

11. Ngarkohen Task-Forca dhe institucionet e përmendura në pikat 2 dhe 4, të këtij vendimi, për zbatimin e tij.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

27.04.2020 VKM

nr.343, datë 27.4.2020

“Për përcaktimin e autoriteteve kontraktore që do të prokurojnë, me procedurë me negociim pa shpallje, mallra ose shërbime të nevojshme për përballimin e situatës së shkatuar nga COVID -19”

1. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara do të administrojë çdo shprehje disponibiliteti të paraqitur nga operatorët ekonomikë, të referuar si “biznesi i përpunimit aktiv”, sipas parashikimeve të Kodit Doganor, që prodhojnë mallra ose ofrojnë shërbime të nevojshme për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia COVID-19.

2. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara do të hartojë dhe do të përditësojë listën e operatorëve ekonomikë, “biznes i përpunimit aktiv”, të cilët shprehin disponibilitetin e tyre pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, çmimet përkatëse të mallrave e të shërbimeve, si dhe kohën për lëvrimin e mallrave apo ekzekutimin e shërbimeve.

3. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, bazuar në kërkesën e çdo autoriteti kontraktor, do të vendosë në dispozicion, menjëherë listën e përditësuar të operatorëve ekonomikë “biznes i përpunimit aktiv”, që kanë shprehur disponibilitetin për mallrat dhe shërbimet e nevojshme, për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia COVID-19.

4. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, si organ qendror blerës, ngarkohet me zhvillimin e procedurave të prokurimit, me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit, për fondet me vlerë mbi ose nën kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive, institucioneve në varësi të Kryeministrit e të ministrave të linjës, për plotësimin e nevojave emergjente të autoriteteve kontraktore dhe lidhjen e kontratave publike nga ana e tyre për mallra dhe shërbime të nevojshme, për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia COVID-19, gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj, për objektet e prokurimit, si më poshtë vijon:

a) “Shërbime dezinfektimi”, të lidhura ngushtësisht dhe të nevojshme për përballimin e situatës së krijuar nga COVID-19, të ambienteve të brendshme dhe/ose të jashtme të autoriteteve kontraktore;

b) “Blerje materialesh të nevojshme për mbrojtjen personale” (maska, doreza, materiale pastrimi, dezinfektimi, alkool etj), të lidhura ngushtësisht dhe të nevojshme për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia COVID-19, për nevojat e punonjësve të autoriteteve kontraktore, përveç personelit shëndetësor.

5. Autoritetet kontraktore, sipas pikës 4, të këtij vendimi, duhet të dërgojnë në Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara, si organ qendror blerës, të dhënat teknike e sasiore dhe fondin përkatës për mallrat dhe shërbimet e nevojshme, për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia COVID-19, sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 2 (dy) ditë nga njoftimi i Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara.

6. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara mund të zhvillojë procedura prokurimi sipas pikës 4, të këtij vendimi, edhe kur kërkohet nga një autoritet a një grup autoritetesh kontraktore, të cilat nuk janë përcaktuar në këtë vendim.

7. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, bazuar në specifikime teknike/terma reference të unifikuar të mallrave dhe shërbimeve të përcaktuara në pikën 4, të këtij vendimi, të evidentojë çmimet normale të tregut, me qëllim krahasimin e tyre me çmimet e mallrave dhe shërbimeve përkatëse, të paraqitura nga operatorët ekonomikë “biznes i përpunimit aktiv”, sipas parashikimeve të nenit 2, të aktit normativ nr.14, datë 11.4.2020, të Këshillit të Ministrave.

8. Mallrat dhe shërbimet do të konsiderohen të leverdisshme kur disponibiliteti i operatorëve ekonomikë është paraqitur për çmime më të ulëta se çmimet normale të tregut dhe për kohë lëvrimi të mallrave apo ekzekutimi të shërbimeve, më të shkurtra se afatet e kërkuara nga autoritetet kontraktore.

9. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit, për mallrat dhe shërbimet e përcaktuara në pikën 4, të këtij vendimi, ka këto detyra dhe përgjegjësi:

a) Të bashkërendojë punën me autoritetet kontraktore për mbledhjen e përpunimin e të dhënave, teknike e sasiore, të mallrave dhe shërbimeve, objekt prokurimi;

b) Të verifikojë përputhshmërinë e kërkesave të dërguara nga autoritetet kontraktore, me specifikimet teknike / termat e referencës të unifikuar, si dhe përllogaritjen e fondit bazuar në çmimet normale të tregut;

c) Të vlerësojë nëse lista e operatorëve ekonomikë “biznes i përpunimit aktiv”, që kanë shprehur disponibilitetin, ka oferta të leverdisshme në vlerë dhe në kohë, sipas përcaktimeve në pikën 8, të këtij vendimi;

ç) Të fillojë kryerjen e procedurave të prokurimit, me paraqitjen e çdo kërkese nga një autoritet a një grup autoritetesh kontraktore;

d) Të zhvillojë procedurat për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve, deri në shpalljen e fituesit;

dh) Të njoftojë autoritetet kontraktore që të lidhin kontratë.

10. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, gjatë verifikimit të kërkesave të dërguara nga autoritetet kontraktore në drejtim të përputhshmërisë me specifikimet teknike / termat e referencës të unifikuar apo të përllogaritjes së fondit bazuar në çmimet normale të tregut, mund të ndryshojë ose të saktësojë të dhënat teknike e sasiore, duke njoftuar autoritetet kontraktore për këto ndryshime, përpara fillimit të procedurës. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara mund të kërkojë ndihmën e një apo disa autoriteteve kontraktore, si dhe duhet t’u sigurojë këtyre të fundit, sa herë që e kërkojnë, akses të plotë në çdo informacion për procedurën e prokurimit.

11. Me qëllim zhvillimin e procedurave të prokurimit për plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore dhe lidhjen nga ana e tyre të kontratave publike, për mallrat dhe shërbimet e nevojshme për përballimin e situatës së shkaktuar nga COVID-19, të përcaktuara në pikën 4, të këtij vendimi, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara do të ftojë dhe do të negociojë me operatorët ekonomikë “biznes i përpunimit aktiv”, që kanë shprehur disponibilitetin e tyre për këto mallra ose shërbime, të vlerësuara të leverdisshme në vlerë dhe në kohë.

12. Nëse operatorët ekonomikë “biznes i përpunimit aktiv” nuk do të shprehin disponibilitetin, ose nuk do të ofertojnë, ose nuk do të mundësojnë plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore me mallrat ose shërbimet e përcaktuara në pikën 4 të këtij vendimi, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara do të ftojë dhe do të negociojë me operatorë të tjerë ekonomikë, me qëllim zhvillimin e procedurave të prokurimit, me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit, për plotësimin e nevojave emergjente të krijuara nga epidemia COVID-19, gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj.

13. Çdo autoritet tjetër kontraktor, që nuk ka detyrimin të paraqesë kërkesë për prokurim në Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara, vijon me kryerjen e procedurave me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit, duke ftuar dhe negociuar me operatorët ekonomikë “biznes i përpunimit aktiv”, që kanë shprehur disponibilitetin e tyre për mallra ose shërbime të nevojshme për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia COVID-19, të cilat vlerësohen të leverdisshme në vlerë dhe në kohë, për çmime më të ulëta se çmimet normale të tregut dhe për kohë lëvrimi të mallrave apo ekzekutimi të shërbimeve më të shkurtra se afatet e kërkuara nga këto autoritete kontraktore.

14. Nëse operatorët ekonomikë “biznes i përpunimit aktiv”, nuk do të shprehin disponibilitetin, ose nuk do të ofertojnë, ose nuk do të mundësojnë plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, me mallrat ose shërbimet e nevojshme për përballimin e situates së krijuar nga COVID-19, autoritetet kontraktore do të vijojnë prokurimin e nevojave të tyre, në përputhje me parashikimet në legjislacionin e prokurimit publik në fuqi.

15. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Agjencia e Prokurimit Publik të udhëzojnë autoritetet kontraktore zbatuese të këtij vendimi për listën e mallrave dhe shërbimeve të nevojshme për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia COVID-19, me të dhënat teknike e cilësore të tyre si dhe Agjencia e Blerjeve të Përqendruara dhe institucionet e përmendura në pikën 4, për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

28.04.2020 Vendimi i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr. 16, datë 28.4.2020

“Për dhënien e ndihmës me personel infermier për Republikën e Italisë”

Propozimin e Këshillit të Ministrave për:

1. Dhënien e ndihmës me 60 vetë, personel infermier, në kushtet e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, Republikës së Italisë.

2. Shpërblimi i infermierëve, që do të ofrojnë shërbim shëndetësor në Republikën e Italisë, është 2 500 (dy mijë e pesëqind) euro në muaj.

3. Fondi prej 19 000 000 (nëntëmbëdhjetë milionë) lekësh, për shpërblimin e personelit infermier, që do të ofrojnë shërbim shëndetësor në Republikën e Italisë, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2020.

4. Ngarkohet Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale që të bëjë përzgjedhjen e infermierëve të cilët do të ofrojnë shërbim shëndetësor në Republikën e Italisë.

5. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë të sigurojnë transportin e personelit infermier drejt Italisë.

6. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare

29.04.2020 VKM nr. 354, datë 29.4.2020

“Për dhënien e ndihmës me personel infermier për Republikën e Italisë”

1. Dhënien e ndihmës me 60 vetë, personel infermier, në kushtet e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, Republikës së Italisë.

2. Shpërblimi i infermierëve, që do të ofrojnë shërbim shëndetësor në Republikën e Italisë, është 2 500 (dy mijë e pesëqind) euro në muaj.

3. Fondi prej 19 000 000 (nëntëmbëdhjetë milionë) lekësh, për shpërblimin e personelit infermier, që do të ofrojnë shërbim shëndetësor në Republikën e Italisë, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2020.

4. Ngarkohet Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale që të bëjë përzgjedhjen e infermierëve të cilët do të ofrojnë shërbim shëndetësor në Republikën e Italisë.

5. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë të sigurojnë transportin e personelit infermier drejt Italisë.

6. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

30.04.2020 Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 286, datë 30.04.2020, “Për një shtesë dhe ndryshim në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

 

Në urdhrin nr. 193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e levizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,  bëhen këto ndryshime:

 

 1. Pas fjalisë së parë të pikës 3 shtohet një fjali me këtë përmbajtje:

“Përjashtim nga ky rregull bëhet për pikat e shitjes së produkteve ushqimore me pakicë dhe farmacitë, të cilat ditën e shtunë 2 maj lejohen të ushtrojnë aktivitetin e tyre deri në orën 17.30.”

 1. Në pikën 3/1 shtohet fjalia me këtë përmbajtje:

“Lejohet aktiviteti i taksive për lëvizje ndërqytetase deri në dy pasagjerë, anëtarë të së njëjtës familje, sipas protokolleve të miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik.”

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.  

30.04.2020 Urdhrin nr. 287, datë 30.04.2020 “Për disa ndryshime në urdhrin nr.263, datë 17.4.2020 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve nga punonjësit e sektorit privat”, të ndryshuar

 

 

Në urdhrin nr.263, datë 17.4.2020 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private”, të ndryshuar bëhen këto ndryshime:

 1. Pika 1 riformulohet si vijon:

“1. Lejohet lëvizja e këmbësorëve pensionistë ditën e shtunë dhe ditën e diel, datë 2 dhe 3 maj 2020 deri në orën 10.00, të shoqëruar me jo më shumë se një person në krah”.

 

 1. Pika 1/1 riformulohet si vijon:

“1/1. Lejohet lëvizja e prindërve me fëmijë deri në moshën 14 vjec, ditën e shtunë dhe ditën e diel, datë 2 dhe 3 maj 2020, nga ora 11.00 deri në orën 17.30, të pashoqëruar me persona të tjerë në krah”.

 

Ky urdhër hyn  në fuqi menjëherë. 

 

30.04.2020 Urdhri nr. 288, datë 30.04.2020 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për disa shtesa në urdhrin nr.279, datë 25.04.2020 “Për lehtësimin e posacëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta””

Në urdhrin nr.279, datë 25.04.2020 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për lehtësimin e posacem të lëvizjes në “zonat e gjelbërta”, bëhen këto shtesa:

 1. Pas fjalës “Divjakë”, shtohen fjalët “Belsh, Cërrik, Gramsh, Kucovë, Berat, Troojë, Maliq, Devoll, Kolonjë, Ura Vajgurore, Mallakastër, Rrogozhinë, Pustec, Skrapar, Polican, Selenicë, Vlorë”.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

4.5.2020 Urdhri nr. 292, datë 04.05.2020 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për mënyrën e vetëkarantinimit të personave që riatdhesohen”

 

 1. Të gjithë shtetasit shqiptarë që riatdhesohen në Republikën e Shqipërisë gjatë periudhës së epidemisë së shkaktuar  nga COVID-19 dhe janë me banim  në një nga “zonat e kuqe”, mund të vetëkarantinohen në ambientet e shtëpisë për një periudhë 14 ditore.
 2. Të gjithë shtetasit shqiptarë që riatdhesohen në Republikën e Shqipërisë gjatë periudhës së epidemisë së shkaktuar  nga COVID-19 dhe janë me banim  në një nga “zonat e gjelbërta” do të karantinohen për një periudhë 14 ditore në ambientet e një strukture akomoduese sipas përcaktimeve të bëra në vendimin nr. 311, datë 16.04.2020, të Këshillit të Ministrave “Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19”, i ndryshuar.
 3. Mosrespektimi i detyrimit të përcaktuar në këtë urdhër për vetëkarantim për 14 ditë të personave që riatdhesohen është i dënueshëm sipas legjislacionit në fuqi.
 4. Inspektorati Shëndetësor mbikëqyr zbatimin e urdhrit dhe vendos masën e gjobës sipas legjislacionit në fuqi.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. 

4.5.2020 VKM nr. 360, datë 4.5.2020 “Për një shtesë në vendimin nr. 311, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19” Pas pikës 1, të vendimit nr.311, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, shtohet pika 1/1, me këtë përmbajtje:

 

“1/1. Përjashtimisht nga sa parashikohet në këtë vendim, akomodimi dhe/ose vetëkarantinimi i personave që riatdhesohen mund të bëhet edhe në banesat e tyre. Rregullat më të hollësishme mbi rastet përjashtimore të akomodimit / vetëkarantinimit përcaktohen me urdhër të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.”.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

4.5.2020 Urdhër

nr. 289, datë 4.5.2020, i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për miratimin e udhëzuesit për “Masat ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin institucionet arsimore”

 

1. Miratimin e udhëzuesit për “Masat ndaj Covid-19 që duhet të ndërmarrin institucionet arsimore”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, ministria përgjegjëse për arsimin dhe institucionet e qeverisjes vendore.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

04.05.2020 Urdhër

nr. 290, datë 4.5.2020, i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për miratimin e protokollit të funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jopublike, që ofrojnë shërbimin e strehimit afatgjatë për të moshuarit, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për arsye të epidemisë COVID-19”

 

1. Miratimin e “Protokollit të funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jopublike, që ofrojnë shërbimin e strehimit afatgjatë për të moshuarit, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, për arsye të epidemisë COVID-19”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ngarkohen Shërbimi Social Shtetëror, qendrat rezidenciale publike dhe jopublike për të moshuarit, si dhe bashkitë për zbatimin e këtij urdhri.

 

Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet deri në përfundim të epidemisë COVID-19.

Botuar në Fletoren zyrtare nr. 81, datë 6.5.2020 VKNEC  nr. 17, datë 28.4.2020

“Për një ndryshim në urdhrin nr.193, datë 20.3.2020, të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike”

1.Miratimin e listës së aktiviteteve të lejuara, sipas urdhrit nr.193, datë 20.3.2020, të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike”, të ndryshuar, sipas tabelës bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare

 

Lista e aktiviteteve të lejuara:

 

Lejohen           4719    Shitje të tjera me pakicë në dyqane jo të specializuara

Lejohen           4771    Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara

Lejohen           778      Shitje me pakicë të mallrave të tjera të reja në dyqane të specializuara (Përfshirë dhe Tregtia me pakicë e
                                    Armëve dhe Municioneve, Artikujve Ushtarakë).

Lejohen           4932    Aktiviteti i taksive

Lejohen           4751    Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara

Lejohen           4772    Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure në dyqane të specializuara

Lejohen           9609    Aktivitete te tjera p.k.t

Lejohen           4759    Tregtia me pakicë e mobiljeve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve shtëpiakë në dyqane të specializuara p.k.t Lejohen             4776             Tregtia me pakicë e luleve, bimëve, farave, plehëruesve, kafshëve të shtëpisë dhe ushqimit të tyre në dyqane të specializuara

Lejohen           4777    Tregtia me pakicë e orëve dhe bizhuterive në dyqane të specializuara

Lejohen           4743    Tregtia me pakicë e pajisjeve audio dhe video në dyqane të specializuar

Lejohen           5920    Regjistrimi i zërit dhe aktivitete të publikimit të muzikës

Lejohen           4753    Tregtia me pakicë e qylymave, sixhadeve, veshjeve të mureve dhe dyshemeve në dyqane të specializuara

Lejohen           4765    Tregtia me pakicë e lojrave dhe lodrave në dyqane të specializuara

Lejohen           4763    Tregtia me pakicë e regjistruesve muzikorë dhe video në dyqane të specializuara

Lejohen           4764    Tregtia me pakicë e pajisjeve sportive në dyqane të specializuara

Lejohen           4742    Tregtia me pakicë e pajisjeve të telekomunikacionit në dyqane të specializuar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botuar në Fletoren zyrtare nr. 81, datë 6.5.2020 VKNEC  Nr. 18, datë 29.4.2020

“Për miratimin e listës me strukturat e reja akomoduese për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19”

1. Miratimin e listës me strukturat e reja akomoduese, të cilat i shtohen listës së përditësuar të strukturave akomoduese, të miratuara me vendimin nr.14, datë 23.4.2020, të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi, për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19.

2. Ngarkohen prefektët e qarqeve Korçë dhe Gjirokastër që të organizojnë procesin e transportit dhe të monitorojnë akomodimin e personave të riatdhesuar në strukturat akomoduese, sipas listës së miratuar me këtë vendim, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të parashikuara në vendimin nr.311, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19”.

3. Ngarkohen prefektët e qarqeve Shkodër dhe Kukës që të organizojnë procesin e transportit dhe të monitorojnë akomodimin e personave të riatdhesuar në strukturat më të afërta akomoduese, sipas listës së miratuar me vendimin nr.14, datë 23.4.2020, të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19, në bashkëpunim me institucionet e përcaktuara në vendimin nr.311, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19”.

4. Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe prefektët e qarqeve Korçë, Gjrokastër, Shkodër dhe Kukës për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare

     

 

 

 

 

 

 

 

LISTA E PËRDITËSUAR E STRUKTURAVE AKOMODUESE TË EVIDENTUARA NGA UTSH DHE ATA DHE TË DAKORDËSUAR NGA MTM

 

Nr.                   Emri i hotelit               Vendndodhja e Hotelit

 1. Hotel “AS”                            Golem
 2. Hotel “Ibiza” Golem
 3. Hotel “Bonita” Golem
 4. Hotel “Sun” Durrës
 5. Hotel “Gloria” Golem
 6. Hotel “Horizont” Durrës
 7. Hotel “Brilliant” Golem
 8. Hotel “Kolaveri” Mali i Robit
 9. Hotel “Fafa” Golem
 10. Hotel “Eter” Mali i Robit
 11. Hotel “Dolce Vita” Golem
 12. Hotel “Brothers Dijon”  Golem
 13. Hotel “Alvin” Golem
 14. Hotel “Belmondo”                   Golem
 15. Hotel “Bleart” Golem

16 .                  Hotel “Casa”                            Golem

17 .                  Hotel “Rafaelo”                        Lezhe

 1. Hotel “Kristali”                         Korcë

19                    Hotel “Pacili”                           Korcë

20                    Hotel “Alysa”                           Korcë

21                    Hotel “Medi Nako”                  Korcë

22                    Hotel “Eurokorca”                    Pogradec

23                    Hotel “Kalaja”              Pogradec

24                    Hotel “Cajupi”                         Gjirokastër

25                    Hotel “Number One”                Gjirokastër

 

 

 

 

06.05.2020 VKM

 nr. 370, datë 6.5.2020

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 277, datë 6.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e garancisë shtetërore të huas me bankat e nivelit të dytë për pagat e tregtarëve ose shoqërive tregtare, aktiviteti i të cilave është prekur nga vendimet e

Këshillit të Ministrave, në kuadër të menaxhimit të situatës së krijuar nga COVID-19, si dhe për përcaktimin e kushteve e të kritereve të marrëveshjes së garancisë dhe marrëveshjes së mirëkuptimit”

1. Në tekstin e marrëveshjes tip (të garancisë) bashkëlidhur vendimit nr. 277, datë 6.4.2020, të Këshillit të Ministrave, bëhen shtesat dhe ndryshimet, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Shtesat dhe ndryshimet, sipas pikës 1, të reflektohen në marrëveshjet e garancisë që janë lidhur me bankat e nivelit të dytë, përpara hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

Këshilli i Ministrave

Përfaqësuar nga

Ministria e Financave dhe Ekonomisë                                            [Banka XYZ]

 

 

Nr. __________ Prot.                                                                    Nr. __________ Prot.

Tiranë, më ____.____.2020                                                    Tiranë, më ____.____.2020

 

 

PËR

 

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË MARRËVESHJEN E GARANCISË

“PËR GARANTIMIN E HUAMARRJES SË BIZNESEVE, AKTIVITETI I TË CILËVE ËSHTË PREKUR NGA SITUATA E KRIJUAR NGA COVID-19”

(FORMAT TIP)

 

 

[xxxxxxx] Lekë

 

 

Data e Hyrjes në Fuqi

[_____________]

 

1.         Në nenin 2 (Garancia), bëhen shtesat dhe ndryshimet, si më  poshtë:

 

–           Pas pikës 2, shtohet pika 2/1, me përmbajtjen si më poshtë:

 

“2/1. MFE krahas garantimit të principalit sipas Pikës 2 të këtij Neni, merr përsipër të rimbursojë interesat e Huave që do të trajtohen nën këtë Marrëveshje Garancie në përputhje me Nenin 7/1 të kësaj Marrëveshje”.

 

2.         Në nenin 3 (Kriteret e kualifikimit të huamarrësve), bëhen ndryshim dhe shtesa, si më  poshtë:

 

–           Në gërmën a., të pikës 1., Aneksi 2 zëvendësohet me Aneksin 2, sipas tekstit bashkelidhur kësaj marrëveshje.

 

–           Pas gërmës a., të pikës 1., shtohet gërma a/1, me përmbajtjen si më poshtë:

 

“a/1.  Huamarrësi nuk duhet të këtë kredi me probleme (këto sipas definicionit të Rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.62, datë 14.09.2011 “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja”, të ndryshuar), në muajin Shkurt 2020”.

 

3.         Në nenin 5 (Kriteret e Huasë), bëhen ndryshimet, si më  poshtë:

 

–           Pika 5 ndryshohet, me përmbajtjen si më poshtë:

 

“5.  Huadhënësi do të ofrojë Huanë me një normë interesi preferenciale, të barabartë me normën mesatare të interesit të tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit 12 mujore plus një marzh prej 0.5%, por në asnjë rast norma e interesit nuk do të jetë më e lartë se 2.85%.

Kjo normë interesi do të fiksohet në momentin e nënshkrmit të Marrëveshjes së Huasë ndërmjet Huadhënësit dhe Huamarrësit dhe do të qëndrojë e pandryshuar deri në përfundimin e afatit të Huasë”.

 

–           Pika 6 ndryshohet, me përmbajtjen si më poshtë:

 

“6. Huadhënësi nuk do të aplikojë tarifa, komisione, penalitete, kamatëvonesa apo cfarëdolloj mase tjetër që mund të krijojë kosto për Huamarrësin dhe MFE, përpos atyre të përcaktuara shprehimisht në këtë Marrëveshje”.

 

4.         Pas nenit 7 (Rikuperimi post-pagesës së garancisë), shtohet Neni 7/1 (Rimbursimi i interesave), me përmbajtjen si më poshtë:

 

1.         MFE do t’i rimbursojë Huadhënësit interesat që burojnë nga Huatë e garantuara nga kjo Marrëveshje Garancie një herë në tre muaj, ku tremujori i parë do të fillojë të përllogaritet nga data e bërjes efektive të kësaj Marrëveshje.

 

2.         Nuk do të gjenerohen dhe nuk do të rimbursohen interesa për më shumë se 30 ditë pa pagesë principali nga data që i ka lindur detyrimi Huamarrësit për të paguar principalin sipas Marrëveshjes së Huasë.

 

3.         Huadhënësi çdo 90 ditë nga data e nënshkrimit të kësaj marrëveshje do të dërgojë pranë MFE kërkesën për rimbursimin e interesave (“Kërkesa për Rimbursim”) në formë elektronike dhe të shkruar. Kërkesa për Rimbursim duhet të përmbajë informacion të detajuar në lidhje me interesat e gjeneruara dhe mënyrën e përllogaritjes së tyre, për secilën Hua që Huadhënësi ka lëvruar në përputhje me këtë Marrëveshje.

 

4.         MFE, pasi shqyrton informacionin dhe verifikon përllogaritjet e Kërkesës për Rimbursim, autorizon transfertën e pagesës ose pagesave për Huadhënësin brenda 15 ditëve pune nga data e marrjes së Kërkesës për Rimbursim.

 

5.         Nëse MFE e vlerëson të arsyeshme, përpara autorizimit për kryerjen e pagesës dhe brenda afateve të përcaktuara në Pikën 4 të këtij Neni, mund të kërkojë informacion shtesë ose qartësime nga Huadhënësi.

 

5.         Pas nenit 10 (Zgjidhja e mosmarrëveshjve), shtohet Neni 10/1 (Vlefshmëria e dispozitave), me përmbajtjen si më poshtë:

 

“Nëse ndonjëra nga dispozitat e kësaj Marrëveshjeje është apo bëhet e pavlefshme, ose në rast se ka ndonjë boshllëk në ndonjë prej dispozitave të kësaj Marrëveshjeje, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të tjera të kësaj Marrëveshje”.

 

 

Të gjitha Nenet e tjera te kësaj Marrëveshje, mbeten të pandryshuara.

 

 

 

 

KËSHILLI I MINISTRAVE                                                           BANKA [XYZ]

PËRFAQËSUAR NGA

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË                   

 

MINISTËR                                                                                   ADMINISTRATOR

 

  

[EMËR MBIEMËR]                                                                     [EMËR MBIEMËR]

 

           

06.05.2020 VKM nr. 371, datë 6.5.2020

“Për dhënie shpërblimi për personelin që shërben në institucionet e përkujdesjes shoqërore rezidenciale publike, që janë në përgjegjësi administrimi të Shërbimit Social

Shtetëror dhe të bashkive”

1. Dhënien e një shpërblimi në masën 55 000 (pesëdhjetë e pesë mijë) lekë, për personelin që shërben në institucionet e përkujdesjes shoqërore rezidenciale publike, që janë në përgjegjësi administrimi të Shërbimit Social Shtetëror dhe të bashkive, të angazhuar në shërbimin ndaj përfituesve të sistemuar në këto institucione deri në përfundim të epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-19.

2. Shpërblimin e përfiton personeli që shërben në institucionet e përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, dhe që është caktuar nga drejtuesi i institucionit për të punuar përtej kushteve normale të punës, me qëllim parandalimin e infektimit nga COVID-19 të përfituesve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore rezidenciale publike, sipas një grafiku të dakordësuar ndërmjet tyre.

3. Lista emërore e personelit, përfshirë ditët e angazhimit, sipas pikave 1 dhe 2, të këtij vendimi, miratohet çdo muaj me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit Social Shtetëror.

4. Fondi për shpërblimin e personelit të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2020.

5. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Shërbimi Social Shtetëror dhe bashkitë përkatëse për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

08.05.2020 VKM nr. 378, datë 8.5.2020

“Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, për mbulimin e shpenzimeve të akomodimit të personave që riatdhesohen”

1. Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, në buxhetin e miratuar për vitin 2020, në programin “Zhvillimi i turizmit”, në artikullin 602 (shpenzime operative), për Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, i shtohet fondi prej 95 200 000 (nëntëdhjetë e pesë milionë e dyqind mijë) lekësh, për përballimin e shpenzimeve në strukturat akomoduese të miratuara nga Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile, për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

2. Efekti financiar, prej 95 200 000 (nëntëdhjetë e pesë milionë e dyqind mijë) lekësh, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, i miratuar për vitin 2020.

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

08.05.2020 Urdhri nr. 300, datë 8.5.2020, i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për ofrimin e shërbimeve stomatologjike në klinika/kabinete dentare” 1.Hapjen e klinikave/kabineteve dentare, në të gjithë vendin, duke filluar nga data 11 Maj 2020 dhe ofrimin e shërbimeve gjatë fashës orare 8.00-17.30, duke respektuar protokollet e sigurisë të miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik.

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij urdhri Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor dhe subjektet që ushtrojnë aktivitetet e përcaktuara në pikën 1, të këtij urdhri.

3. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor mbikëqyr zbatimin e urdhrit dhe vendos masën e gjobës, sipas legjislacionit në fuqi.

4.Urdhri nr.165, datë 12.03.2020 “Për mbylljen e klinikave/kabineteve dentare” shfuqizohet.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

08.05.2020 Urdhër nr. 301, datë 8.5.2020 , i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr.193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë””

1.Në urdhrin nr.193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

 

Pas pikës 3/1 shtohet pika 3/2 me këtë përmbajtje:

“3/2.Lejohet të ushtrojnë veprimtarinë e tyre, bizneset e mbyllura sipas listës bashkëlidhur urdhrit nr.193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, sipas Tabelës 1, bashkëlidhur këtij urdhri, duke filluar nga data 11 Maj 2020, brenda fashës orare 08.00-17.30.”

 

2.Shërbimet e përcaktuara sipas pikës 1, të këtij urdhri kryhen duke respektuar protokollet e sigurisë të miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik.

 

3.Ngarkohet për zbatimin e këtij urdhri Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor dhe subjektet që ushtrojnë aktivitetet e përcaktuara në pikën 1, të këtij urdhri.

4. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor mbikëqyr zbatimin e urdhrit dhe vendos masën e gjobës, sipas legjislacionit në fuqi.

5. Urdhrat e tjerë që bien në kundërshtim me arashikimet e këtij urdhri shfuqiohen.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

Tabela 1

 

KODI

NVE

 

2 DIGIT

PËRSHKRIMI I AKTIVITETIT STATUSI I

AKTIVITETIT

50 Qendra tregtare (përjashtohen baret, restorantet dhe aktivitetet e destinuara për argëtimin e të rinjve dhe fëmijëve) Lejohen
136 Aktivitete të tjera shërbimi (Trajtime estetike, mirëqenie fizike, përjashtuar palestra)

 

Këtu përfshihen aktivitete të trajtimit të flokut dhe trajtime të tjera të bukurisë, të detajuara sipas Nomeklaturës së Aktiviteteve Ekonomike

 

Lejohen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2020 Urdhër nr. 302, datë 8.5.2020 , i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për një shtesë dhe ndryshim në urdhrin nr.193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë””

Në urdhrin nr.193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar bëhen këto ndryshime:

 

1.Fjalia e fundit e pikës 3, ndryshohet si më poshtë:

 

“Përjashtim nga ky rregull bëhet për pikat e shitjes së produkteve ushqimore me pakicë dhe farmacitë, të cilat ditën e shtunë, datë 9 Maj 2020, lejohen të ushtrojnë aktivitetin e tyre deri në orën 17.30.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

08.05.2020 Urdhër nr. 303, datë 8.5.2020 , i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për disa ndryshime në urdhrin nr.263, datë 17.4.2020 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private”

 

 

 

Në urdhrin nr. 263, datë 17.4.2020 “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve nga punonjësit e sektorit privat”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime:

 

1.Pika 1, riformulohet si vijon:

 

“1. Lejohet lëvizja e këmbësorëve pensionistë , ditën e shtunë dhe ditën e diel, datë 9 dhe 10 maj 2020, deri në orën 10.00, të shoqëruar me jo më shumë se një person në krah.”

 

 1. Pik 1/1 riformulohet si vijon:

“1/1. Lejohet lëvizja e prindërve me fëmijë deri në moshën 14 vjec, ditën e shtunë dhe ditën e diel, datë 9 dhe 10 maj 2020, nga ora 11.00 deri në orën 17.30, të pashoqëruar me persona të tjerë në krah.”

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

08.05.2020 Urdhër nr. 304, datë 8.5.2020 , i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr.279, datë 25.04.2020 “Për lehtësimin e posacëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta””

 

Në urdhrin nr.279, datë 25.04.2020 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për lehtësimin e posacem të lëvizjes në “zonat e gjelbërta””, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

 

1.Në pikën 1, pas fjalës “Vlorë”, shtohen fjalët “Lushnjë, Patos, Roskovec, Korce, Has, Kukës, Lezhë, Mirditë, Fushë Arrëz, Malësi e Madhe, Pukë, Vau i Dejës, Kavajë, Vorë, Rrogozhinë, Peqin”.

 

2.Në pikën 3, orari 17.30 zëvendësohet me orarin 21.00.

 

3.Pika 6, riformulohet si vijon:

 

“6. Lejohet levizja e mjeteve private pa autorizim vetëm brenda qarkut apo bashkisë së zonave të gjelbërta, nga ora 09.30 deri në orën 21.00 vetëm me pasagjer anëtarët e familjes.”

 

4.Pas pikës 6, shtohet pika 6/1, me këtë përmbajtje:

 

“6/1.Aktivitetet e lejuara sipas urdhrit nr. 193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për zonat e gjelbërta, do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre, deri në orën 21.00.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

08.05.2020 Urdhri nr. 305, datë 08.05.2020, i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për mënyrën e vetëkarantinimit të personave që riatdhesohen”

1.Duke filluar nga data 11.05.2020, të gjithë shtetasit shqiptarë që riatdhesohen në Republikën e Shqipërisë gjatë periudhës së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, do të vetëkarantinohen në banesë  për një periudhë 14 ditore.

2. Mosrespektimi i detyrimit të përcaktuar në këtë urdhër për vetëkarantim për 14 ditë të personave që riatdhesohen është i dënueshëm sipas legjislacionit në fuqi.

3. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor mbikëqyr zbatimin e urdhrit dhe vendos masën e gjobës, sipas legjislacionit në fuqi.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

11.5.2020 Urdhri nr. 308, datë 11.05.2020, i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

“Për ndryshimin e urdhrit nr.193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Në urdhrin nr. 193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, bëhet ndryshimi si vijon:

 

1.Në tabelën bashkëlidhur urdhrit bëhet ky ndryshim:

 

Lejohen 8553 Aktivitete të shkollave të drejtimit të mjeteve (përjashtuar mësimdhënia online)

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.